Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historie i fagligt samspil. Histories særlige forpligtelse ”Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historie i fagligt samspil. Histories særlige forpligtelse ”Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke."— Præsentationens transcript:

1 Historie i fagligt samspil

2 Histories særlige forpligtelse ”Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet. Faget forpligtes på aktivt at spille sammen med de øvrige fag og fagområder.” (stx) ( Gymnasieforliget 2003, her fra Historiedidaktik, 2005

3 Læreplanen stx ”Da historie har et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet, skal eleverne trænes i at arbejde med emneforløb, der afvikles i samspil med andre fag både i grundforløbet, i studieretningsforløbet og i almen studieforberedelse.”

4 Fagligt samspil i stx Overblik og sammenhængsforløb med dansk 8-10 timer senest i begyndelsen af studieretningen. (Gobeliner) Historie/dansk opgaven AT SRP

5 Historie i samarbejde med dansk Historie og dansk i samspil om et forløb med vægt på overblik og sammenhæng Bjørn Nørgaard: 17 gobeliner til Dronning Margrethe II Da/hi eller dansk eller historieopgave eks. Nation, nationalstat og identitet

6 Overblik og sammenhæng via gobelinerne? Præsentation Forbrug af lektioner 5-6 lektioner Valg af gobelin (grupper) Materiale: gobelin Cd-rom Danmarks historie www.Dr.Gobeliner.dk www.KøgeMuseum.dk

7 Gruppens forberedelse og produktkrav 1. Sæt gobelinen ind i sin rette samtid 2. Redegør kort for gobelinens historie 3. Udvælg del af gobelinen til nærmere analyse 4. Gør rede for rammen/borduren – a) en person b) en symbolfigur og forklar, hvilken begivenhed i verdenshistorien den henviser til 5. Vurder hvilket historiesyn, der ligger til grund for Bjørn Nørgaards udvælgelse.

8 fortsat Produktkrav: 2 sider til ”gobelin danmarkshistorien” Mundtlig fremlæggelse 20-30 min – udarbejdelse af ”talepapir” Eksempelvis et besøg på Køge skitsemuseum som afslutning Her kan eleverne tegne fremtidens gobelin

9 Historie og AT – de faglige mål Opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder Anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse Vurdere hvorledes et givent emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge Vurdere forskellige fag og faglige metoders muligheder og begrænsninger

10 fortsat Anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter HUSK! AT er sag før fag!

11 fortsat SRP Samspillets fordele og ulemper? Historie i fremtiden – hvilken rolle får historie, når der nu sættes fokus på studieretningsgymnasiet??

12 Historie i samspil i KS: identitet ifølge læreplanerne KS-gruppen på HF (B): Faggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder. 1.2 Formål Undervisningen skal udvikle kursisternes selv- og omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.

13 Præsentation af kultur-samfundsfag - Erfaringer fra Københavns åbne Gymnasium Skema-planlægning: 1.hf: Kultur-samfundsfag er koncentreret i 8 uger, hvor der er 2 blokke historie, 1 blok samfundsfag og 1 blok religion om ugen. I 1.hf er der kun fællesfaglige forløb. 2.hf: Kultur-samfundsfag forløber over hele året, hvor der er 2 blokke historie, 1 blok samfundsfag og 1 blok religion om ugen. I 2.hf. er der både fællesfaglige og særfaglige forløb. 1 blok = 90 min.

14 Timefordeling: 1.hf: 60 blokke a’ 90 min.; historie (30), religion (15), samfundsfag (15) 2.hf: 120 blokke a’ 90 min.; historie (60), religion (30), samfundsfag (30)

15 2. Overordnet forløbsstruktur Forløb 1 (1.hf): Fra Vikingetid til Reformation. Varighed: 8 uger Forløb 2 (1.hf): Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat. Varighed: 8 uger Forløb 3 (2.hf): Tysk identitet og selvforståelse. Varighed: 7-8 uger + 1 uges studietur Forløb 4 (2.hf): USA – det gode samfund? Varighed: 12 uger

16 Historie Fra Vikingetid til Reformation Overgangen fra nordisk religion til kristendom Konge, kirke og adelsmagt Grevens Fejde Reformationen Merkantilisme Fra valgkonge til arvekonge Enevælde

17 fortsat Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat Et samfund imellem modernitet og religion Arven fra Osmannerriget Myter og realitet i historien

18 fortsat Tysk identitet og selvforståelse Hovedlinier i Europas og Tysklands historie fra kejsertid til i dag Ideologiernes kamp Weimarrepublikken Nazismen Det delte Tyskland Murens fald

19 fortsat USA – det gode samfund? USA’ s historie fra 1947-2008 Borgerrettigheder Menneskesyn Samfundssyn - Den amerikanske drøm Velfærdsstaten

20 Særfagligt forløb i 2hf Historie: Fra antikken til i dag Danmarks historie fra enevælde til i dag Ideologiernes kamp Varighed: 12 uger (oktober – januar)

21 4. Progression mht. synopsis 1. forløb: Fra Vikingetid til Reformation Synopsispræsentation (formelle krav), synopsistræning dvs. opstille problemstillinger der skal besvares pba. de tre taksonomiske niveauer og de tre fag. Varighed: 1 blok 2. forløb: Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat Eleverne arbejder selvstændigt med synopsis; de får udleveret en problemformulering, som de udarbejder en synopsis på baggrund af, fremlægger på klassen. Varighed: 3-4 blokke 3. forløb: Tysk identitet og selvforståelse Eleverne opstiller selv en problemformulering, der skal besvares pba. en hypotese/undren og de tre taksonomiske niveauer og de tre fag. Endvidere skal eleverne overveje, hvordan studieturen til Berlin kan inddrage i synopsen. Efter studieturen har eleverne 3½ dage til at udarbejde en synopsis som fremlægges under eksamenslignende forhold med to lærere og efterfølgende diskussion. 4. forløb: USA – det gode samfund? Problemstillinger diskuteres.

22 Hvad er en god synopsis? Indhold: Et godt undre spørgsmål/en problemformulering Præsentation af de problemstillinger, der arbejdes med At fagets metode afspejler sig i synopsen En god synopsis på 3 – 5 sider kan udarbejdes på mangfoldige måder!

23 De flerfaglige forløb – kernefagligheden og metode skal i spil! Historie bør spille en hovedrolle i almen studieforberedelse – det er vigtigt at bygge på kernefagligheden og fagets mål i de fælles forløb! Fagets metode og videnskabsteoretiske overvejelser skal ikke gemmes til AT! Almen studieforberedelse - læreplan: http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/laereplan_pdf/stx/stx_almen_st udieforberedelse.pdf. http://us.uvm.dk/gymnasie//vejl/laereplan_pdf/stx/stx_almen_st udieforberedelse.pdf AT på EMU: http://www.emu.dk/gym/fag/al/index.html.http://www.emu.dk/gym/fag/al/index.html Hf: Inspiration til ks-gruppen på EMU: http://www.emu.dk/gym/tvaers/fag/kultursamfund.html. http://www.emu.dk/gym/tvaers/fag/kultursamfund.html


Download ppt "Historie i fagligt samspil. Histories særlige forpligtelse ”Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google