Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kristendom på stx og hf Christina Egholm og Helle Dreyer Møller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kristendom på stx og hf Christina Egholm og Helle Dreyer Møller."— Præsentationens transcript:

1 Kristendom på stx og hf Christina Egholm og Helle Dreyer Møller

2 Hvad I har i vente… Stx: Indledende overvejelser ved forløbsplanlægning. Hf: Ditto. Forløbspræsentation, stx. Eksempler på arbejdsformer, hf.

3 Læreplan og vejledning stx

4 Læreplan – 2.1 Faglige mål Eleverne skal kunne:
redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser

5 Læreplan – 2.1 Faglige mål redegøre for religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst formulere sig om religiøse etiske problemstillinger demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

6 Læreplan – 2.2 Kernestof Kernestoffet er:
Kristendommen set i globalt perspektiv, navnlig i dens europæiske og danske fremtræden. I arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster religionernes centrale fænomener og religionsfaglig terminologi og metode.

7 Læreplan - 3.1 Didaktiske principper
Af fagets uddannelsestid anvendes ca. 30 pct. på kristendommen.

8 Vejledningen GT: Ganske få centrale tekster
Fx skabelse, syndefald, pagtstanken, Messias Formål: Se både kontinuitet og spændingsforhold mellem GT og NT

9 Vejledningen NT: Evangelietekster og evt. paulinske
Formål: Fokus på kristendommens formative skikkelse Og generelt: Fortrolighed med den bibelske fortælling

10 Vejledningen Nedslag i kristendommens historie
Fx Augustin, Frans af Assisi, reformationen, vækkelserne i det 19. århundrede Nutidig, levende kristendom – lokalt og globalt

11 Øvrige indledende overvejelser

12 Hvad der også kan spille ind:
Er kristendom det første forløb eller et senere? Hvilke andre forløb skal klassen have? Er der mulighed for fagligt samspil (fx med oldtidskundskab, historie, biologi…)? Har eleverne særlige faglige interesser? Hvilken studieretning? (Toning!)

13 Eksempler på toning Naturvidenskabelig studieretning
Fokus på tro/viden, verdensbilledet… Samfundsvidenskabelig studieretning Fokus på den sociale dimension, kirkens rolle i samfundet, aktuel debat… Sproglig/humanistisk studieretning Tekstlæsning, genrer, kristendommen i andre lande… Musisk/kunstnerisk studieretning Salmer, kirkemusik (også frikirker!), kunst

14 Læreplan hf og hf-e

15 Faglige mål som undervisning i krd. på hf-e bl.a. skal bidrage til:
Kursisterne skal kunne: a) analysere, fortolke og perspektivere fagets dokumentariske materiale, herunder vurdere hvorvidt et givet materiale anskuer en religion indefra eller udefra, dvs. fra en deltagersynsvinkel eller et eksternt, evt. religionskritisk synspunkt c) gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne d) redegøre for væsentlige sider af kristendommen i dens nutidige, historiske og formative skikkelse med hovedvægt på nutiden f) redegøre for centrale religiøse fænomener g) sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning h) demonstrere en reflekteret forståelse af religioners og livsanskuelsers betydning for menneske, samfund og kultur

16 Fællesfaglige mål som undervisningen i kristendom i ks skal bidrage til opfyldelsen af:
Kursisterne skal kunne: redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier anvende viden om centrale epoker til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmarkshistorien sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af europæisk kultur og tænkning

17 Kernestof i hf og hf-e Kernestoffet for hf Kernestoffet for hf-e
kristendom, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster samt tekster fra det Gamle og det Ny Testamente. Kernestoffet for hf-e kristendommen, navnlig med henblik på dens europæiske og danske fremtrædelsesformer. I arbejdet indgår nutidige tekster, enkelte tekster fra kristendommens historie samt tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente.

18 Overvejelser i forhold til kursistgruppen:
Aldersfordeling Erfaringsbagagen: kan nogen bidrage med indefra-vinkler eller egne erfaringer i øvrigt Kontakter til relevante ekskursionsmål Samarbejdsevner: valg af arb. former mm. Særlige interesser: hvad tænder denne gruppe på? Vanskeligheder ift. faglig læsning

19 Kristendomsforløb stx

20 Den gode start QUIZ! Aktiverer deres forhåndsviden
Giver mig et vist indtryk af forhåndsviden Får dem til at tro, det bliver sjovt! Og så kan de lige klare trosbekendelsen og skabelsesberetningen…

21 LEKTION 2

22 Billedeksempler

23 Billedeksempler

24 Billedeksempler


Download ppt "Kristendom på stx og hf Christina Egholm og Helle Dreyer Møller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google