Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metode i AT Religion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metode i AT Religion."— Præsentationens transcript:

1 Metode i AT Religion

2 Hvad forventes i AT? tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf perspektivere sagen vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

3 Hvad skal der stå i en synopsis?
titel på emnet og angivelse af fagkombination problemformulering præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen. litteraturliste en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten

4 Hvad er en teori? Sammenhængende system af hypoteser og antagelser om et fænomen eller fænomeners sammenhæng. Udtrykker generalisering eller lovmæssigheder. Skal være empirisk eller logisk begrundet og må ikke være selvmodsigende. Den skal opfylde kravene til videnskabelige principper. En teori er ”de briller” som du ser og undersøger dine problemstillinger med.

5 Hvad betyder begrebet metode?
En måde hvorpå man indsamler viden til en undersøgelse. En opskrift for hvordan man løser et problem. En systematisk fremgangsmåde (der kan ligge en teori bag en metode). Det er dine problemstillinger, der bestemmer hvilken metode du skal anvende.

6 Hvornår bruger jeg hermeneutisk (humanistisk) metode i religion?
Når du vil undersøge hvad et religiøst fænomen er. Når man arbejder religionsfænomenologisk eller religionshistorisk og undersøger religiøse tekster, billeder, ritualer, genstande og bygninger for at få en forståelse af religionen Du arbejder kvalitativt og laver indholds- og begrebsanalyse, argumentations- og retorisk analyse, billedanalyse, ritualanalyse og strukturalistisk myteanalyse. Eksempler Hvad foregår der i et konfirmationsritual? Hvorfor afskaffer Luther konfirmationsritualet? Hvad mener Kierkegaard om dåb og konfirmation i værkerne ”Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift” og ”Øjeblikket nr. 7”?

7 Hvornår bruger jeg samfundsfaglig metode i religion?
Når du undersøger hvad religionen gør for mennesket, gruppen eller samfundet. Når du arbejder religionssociologisk og undersøger religionens funktion som et socialt fænomen. Du kan arbejde både kvalitativt og kvantitativt. Du kan arbejde med statistisk materiale, interviews, deltagerobservation, og/eller sociologiske teorier, som du undersøger et fænomen med. Eksempler: Hvorfor bliver mange konfirmeret, selvom de ikke er troende? Hvilken betydning har konfirmationen i et senmoderne samfund?

8 Hvilke teorier om religion kan jeg bruge i dette projekt om konfirmation?
Religions- fænomenologiske Teorier om ritualer Religionssociologiske Teorier om religion i det senmoderne samfund. Teorier om hvorfor mennesker er religiøse. Teorier om sekularisering. Teorier om civilreligion.

9 Hvad betyder hermeneutik?
Er en teori om hvordan man læser, analyserer og fortolker tekster, billeder, film, handlinger osv. i de humanistiske fag. Helheden forstås ud fra enkeltdelene og enkeltdelene ud fra helheden. Man forstår teksten ud fra den forforståelse eller de fordomme man har. Man forstår teksten ud fra de spørgsmål, man stiller til den.

10 Hvad skal jeg skrive om teori og metode i synopsis?
I din synopsis skal du kort beskrive, hvilke materialer du har valgt. Du skal kort skrive, hvilke teorier du har valgt. Du skal begrunde dit valg. Du skal kort beskrive, hvordan du har arbejdet med materialet. Hvad har du lagt vægt på i dine analyser og diskussion. Du skal ikke skrive noget generelt om fagenes metoder. Du skal skrive, hvad du har gjort i dette AT-projekt.

11 Den gode og den dårlige fremlæggelse
Den gode fremlæggelse Bruger synopsen som udgangspunkt ved at uddybe relevante dele Er velstruktureret Nuancerer og problematiserer Drager klare konklusioner Definerer og bruger faglige begreber Er frigjort fra talepapiret og har en god kontakt med tilhørerne Evt. PowerPoint bliver brugt til at fremhæve hovedpointer Kan inddrage begge fag og er bevidst om hvornår og hvordan fagene belyser problemformuleringen Inddrager alle taksonomiske niveauer Er bevidst om hvilke metoder, der er brugt til belyse problemformuleringen Kan se metodernes muligheder og begrænsninger Den dårlige fremlæggelse Er en slavisk oplæsning af talepapiret uden kontakt med tilhørerne Mangler fokus på det væsentlige Er rodet og ustruktureret Skøjter henover emnet og problemstillingerne Mangler præcise konklusioner Mangler definitioner, begreber og er præget af ufagligt sprog Evt. PowerPoint bliver brugt til uvæsentlige detaljer Har ikke inddraget begge fag og er ikke bevidst om hvornår fagenes faglighed kan belyse problemformuleringen Forbliver på de lavere taksonomiske niveauer Er ikke bevidst om undersøgelsen metoder og kan derfor heller ikke se metodernes muligheder og begrænsninger

12 Hvad kan man blive spurgt om til en fremlæggelse i AT?
Hvad er konklusionen på din problemformulering? Hvorfor har du valgt disse to fag? Kunne du have valgt andre fag? Hvis du havde valgt et andet fag, hvordan ville din faglige vinkel på sagen så være? Hvordan har du undersøgt din problemformulering? Hvorfor har du valgt den teori? Du siger, at du har analyseret tekster – hvordan gør du det? Du siger, at du har arbejdet kvalitativt – hvad mener du med det? Hvad er fordelene og ulemperne ved at arbejde kvalitativt? Du siger at du har arbejdet kvantitativt – hvad mener du med det? Hvad er fordelene ved at anvende statistisk materiale til at belyse din problemformulering? – Hvad er ulemperne? Hvorfor har du valgt dette materiale?


Download ppt "Metode i AT Religion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google