Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Internationale Område Studieområde 3/

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Internationale Område Studieområde 3/"— Præsentationens transcript:

1 Det Internationale Område Studieområde 3/
Synopsis Det Internationale Område Studieområde 3/

2 Dagens program 1. lektion 2. lektion 3. + 4.
Oplæg om videnskabsteori og metoder. Oplæg om synopsis Intro til dagens opgaver 2. lektion Individuel refleksionsskrivning over jeres faglige og studiemæssige udvikling. Individuel udarbejdelse af 2 udvidede problemformuleringer til fremlæggelse torsdag uge 5.

3 Synopsis i DIO Skriftlig fremstilling i sammentrængt og komprimeret form Samme krav som til en skriftlig rapport ift.:: Problemformulering - hovedproblemstilling Opbygning taksonomiske niveauer Anvendelse af faglige metoder og studiemetoder Selvstændighed faglig dybde Formalia Dokumentation (kilder, noter, litteraturliste mv.) Alle guldkorn og pointer SKAL inkluderes i synopsen – i koncentreret form. Ifm. eksamen bør disse guldkorn udfoldes/uddybes/eksemplificeres yderligere. IKKE en mini-rapport. Skriftlig oplæg til eksamen.

4 Disposition Forside Indholdsfortegnelse
Indledning og problemformulering Behandling af faglige problemstillinger Konklusion Metodeovervejelser og refleksion Kildefortegnelse Evt. bilag

5 Forside Kopi af blanketten med din godkendte problemformulering + underskrifter fra 2 faglærere. Din egen forside skal indeholde: dit navn Klasse Skolens navn Dato De 2 fag du har valgt Emne / titel Navnene på de to vejledere, som har godkendte din problemformulering. Der skal ikke sidetal på forsiden. Tæller ikke med i det samlede sideantal.

6 Indholdsfortegnelse Særskilt side – lige efter forsiden
Alle synopsens overskrifter / underoverskrifter Sidehenvisninger Præcise og sigende overskrifter på flere niveauer Afspejler synopsens fremgangsmåde Kommer ”logisk” fra et element til det andet. Tæller ikke med i det samlede sideantal Der skal ikke være sidetal på indholdsfortegnelsen.

7 Indledning + problemformulering
Indeholder en præsentation af emnet og problemstillingen i din synopsis. præsenterer en faglig/saglig begrundelse for, hvorfor emnet er relevant/interessant/aktuelt at beskæftige sig med. Din faglige undren paradoks/ dilemma… Bagvedliggende problemstillinger Leder naturligt op til din problemformulering. Problemformuleringen SKAL inkluderes og bør være klart markeret. Metodisk fremgangsmåde: Hvordan vil du besvare problemformuleringen? (teorier, kilder, modeller, metoder) Synopsens opbygning Evt. afgrænsning Evt. præsentation af empiri

8 Besvarelse af problemformulering
Behandling af de faglige problemstillinger: Redegørelse Analyse Diskussion/vurdering Koncentreret/komprimeret form af en rapportanalyse. Samme krav som til en rapportanalyse mht.: Faglig dybde Selvstændighed Faglig argumentation Anvendelse af faglig viden og faglige metoder, begreber og teorier.

9 Metodeovervejelser og refleksion
Begrundelse for valg af fag og deres metoder: Hvordan adskiller fagene sig videnskabsteoretisk, - og metodisk? Hvad betyder disse forskelle for de resultater du er nået frem til? Hvordan/hvorfor er netop disse to fag egnede til at besvare din problemformulering Hvilke svar/resultater kan du forvente at få fra netop disse to fag? Fordele/begrænsninger ved de valgte fag og deres metoder. Hvad ville det betyde for mine resultater/min konklusion, hvis jeg havde valgt 1 eller 2 andre fag? Begrundelse for valg af faglige redskaber Hvilke teorier/modeller/værker/kilder mv. har du valgt at bruge? – hvorfor er netop disse relevante/anvendelige til besvarelse af din problemformulering? Svagheder, skævvridning og andre kritiske aspekter ved de anvendte teorier.

10 Konklusion Tager klart afsæt i problemformuleringen og svarer på problemformuleringens hoved, - og evt. underspørgsmål Sammenfatter resultatet af din samlede undersøgelse/analyse. Behøver ikke være sort-hvid eller give ja-nej svar. Nuancerede ”på-den-ene-side-og-på-den-anden-side” konklusioner er ligeså gode. Formulerer spørgsmål/forslag til videre undersøgelse indenfor emnet (perspektivering). Skal sprogligt formuleres klart og præcist – uden gentagelser af sætninger/passager fra synopsens hovedafsnit.

11 Kilder Husk dokumenterende fodnoter. Litteraturliste
Angiver hvilke kilder du har brugt. Se HHX-håndbogens afsnit om brug af kilder (formalia). Litteraturliste Særskilt side – lige efter konklusionen Indgår ikke i det samlede sidetal. Se HHX-håndbogen for krav til opstilling af litteraturliste (formalia). Vær generelt opmærksom på kildernes troværdighed og anvendelighed. Husk kildekritik!

12 Krav til formalia Omfang: 3 – 5 normalsider Margener
(excl. Bilag, litteraturliste, forsider, indholdsfortegnelse) Margener Sidehoved se synopsisvejledning + Formater HHX-håndbogen Skrifttype,-str.

13 Form Da din synopsis skal kunne læses og bedømmes særskilt, er det vigtigt, at en udenforstående ( dvs. eksaminator ) kan følge din tankerække. Din synopsis bør derfor skrives sammenhængende. Du skal kun bruge punktform, hvis du uddyber hvert punkt med en hel sætning. Mere eller mindre løsrevne stikord er derfor ikke hensigtsmæssigt.

14 Opgavens pentagon 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål – hvad spørger du om? 2. Undersøgelsens faglige formål - Hvorfor spørger du? 5. Undersøgelsesmetoden - Hvordan spørger du? 3. Undersøgelsens empiri – hvad spørger du til? 4. Undersøgelsens redskaber - Hvad spørger du med? Den gode opgave, Rienecker og Jørgensen, 2011


Download ppt "Det Internationale Område Studieområde 3/"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google