Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3/1 – 15/1: Synopsis og AT-eksamen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3/1 – 15/1: Synopsis og AT-eksamen"— Præsentationens transcript:

1 3/1 – 15/1: Synopsis og AT-eksamen
Torsdag d. 3/1 5. Lektion: fælles introduktion om synopsisgenren og den 3-delte AT-eksamen. Mandag d. 7/1 3. –6. Lektion: udarbejde synopsis ud fra eget SRP. Hver elev medbringer en skitse til synopsis. Torsdag d. 10/1 3. –6. Lektion: En udvalgt synopsis (Bush-Blair) diskuteres og tilrettes. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

2 Stx-bekendtgørelsen om synopsis
Senest 3. marts afleveres en synopsis af et omfang på 3-5 sider. Synopsen sendes til censor. Synopsen skal indeholde: – titel på emnet og angivelse af fagkombination – problemformulering – præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med – diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne – konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger – en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse – litteraturliste – en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens studierapport. . Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

3 AT-forløbet og almindelig undersøgende opgave
Et helt AT-forløb fra synopsis til mundtlig eksamen skal have de samme elementer som en almindelig undersøgende opgave. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

4 Den undersøgende opgaves standardstruktur
 observation af et "problem i verden" problemformulering, opstille et relevant fagligt spørgsmål Bruge viden – ikke alene referere viden  metode, fremgangsmåde til løsning  teori (forklaringsmodel) som kan forklare og begrunde metode  indsamling af data  behandling, analyse af data  resultat(er), løsning(sforsøg)  vurdering, diskussion af resultater (løsning)  konklusion i forhold til problem­formuleringen Perspektivering - studierapporten Strukturens elementer skal fordeles på synopsisforløbets 3 dele. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

5 Synopsis – en definition
En synopsis er et skriftligt oplæg til en mundtlig eksamen. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

6 Synopsisforløbet (eksamen) består af 3 dele
Skriftlig del Mundtlig del Synopsis: oplæg i tekstform) forberedt mundtlig fremstilling diskussion (eksamination) Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

7 Hvad kan man fx placere i hver af synopsisforløbets kasser?
Skriftlig del Mundtlig del Synopsis Forberedt mundtlig fremstilling (evt. disposition, manuskript) Diskussion Væsentlige elementer – problemformulering – teorier, metoder, begreber, vinkling – undersøgelsesresultater – konklusioner, pointer – kobling til synopsen og til diskussionen – undersøgelsen, analysen – metoden – ikke ”det hele” – særligt udvalgte emner eller temaer, fx perspektiver, metodiske problemer, vigtige konsekvenser Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

8 Et godt synopsisforløb (fx til eksamen)
 har sammenhæng mellem det skriftlige og det mundtlige – som ikke er to adskilte størrelser  bruger den skriftlige del (synopsen) som springbræt  har begrænset antal temaer, pointer  har en god indledning der siger hvad man vil gøre, gør det i teksten og afslutter med resultaterne i det mundtlige  præciserer problemer, teori/metode, empiri  etablerer en platform for det mundtlige og den efterfølgende diskussion. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

9 Synopsis - papirdelen  er ikke en almindelig opgave i langtekst, men en del af et forløb, et oplæg  må ikke være "lukket af" – skal fortsættes i den mundtlige fremstilling  skal kunne læses på kort tid  bør af hensyn til kommunikationssituationen være ekstra - struktureret og formateret - metakommunikeret (hvad vil du og hvorfor? Hvordan vil du gøre det og hvorfor?) - layoutet og typograferet. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

10 Råd til den mundtlige fremstilling
– Kobl til den skriftlige synopsis. – Tag udgangspunkt i en observation (empiri, eksempler), fx af noget der ikke er helt afklaret (metodisk, eksperimentelt). – Problemformuler så snævert som muligt. – Lav en indledning der siger hvad du vil gøre. – Placer det mest selvstændige i den mundtlige fremstilling. Beslut hvad der skal præsenteres på papir og hvad mundtligt. – Prøv at sætte dagsorden for den efterfølgende diskussion (eksamination). – Kom med disposition på papir. – Brug – hvis du må og det har et formål – hjælpemidler, fx overheadprojektor, PowerPoint, tavle, handouts. Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag

11 Litteratur NGGs hjemmeside – ”Værktøjskassen”
Lectio: Under dokumenter (” Flere har spurgt ”) læreplan og vejledning Peter Stray Jørgensen: Synopsisgenren - nogle studieforberedende forslag


Download ppt "3/1 – 15/1: Synopsis og AT-eksamen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google