Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Historie i fagligt samspil

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Historie i fagligt samspil"— Præsentationens transcript:

1 Historie i fagligt samspil

2 Histories særlige forpligtelse
”Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet. Faget forpligtes på aktivt at spille sammen med de øvrige fag og fagområder.” (stx) (Gymnasieforliget 2003, her fra Historiedidaktik, 2005

3 Historie i KS: identitet ifølge læreplanerne
KS-gruppen på HF (B): Faggruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder. 1.2 Formål Undervisningen skal udvikle kursisternes selv- og omverdensforståelse og derigennem bidrage til at skabe et fagligt fundament for selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund.

4 Præsentation af kultur-samfundsfag - Erfaringer fra Københavns åbne Gymnasium
Skema-planlægning: 1.hf: Kultur-samfundsfag er koncentreret i 8 uger, hvor der er 2 blokke historie, 1 blok samfundsfag og 1 blok religion om ugen. I 1.hf er der kun fællesfaglige forløb. 2.hf: Kultur-samfundsfag forløber over hele året, hvor der er 2 blokke historie, 1 blok samfundsfag og 1 blok religion om ugen. I 2.hf. er der både fællesfaglige og særfaglige forløb. 1 blok = 90 min.

5 Fagligt indhold Undervisningen tager udgangspunkt i fællesfaglige problemstillinger. Den omfatter såvel fagenes kernestof som supplerende stof, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Der arbejdes med fællesfaglige emner inden for eller på tværs af følgende områder: – globalisering og kulturmødet – områdestudium – identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund – værdier og livsformer – religiøse og politiske brud i dansk og europæisk perspektiv – det gode samfund. Andre områder kan inddrages til perspektivering af de fællesfaglige emner.

6 Kernestof i historie a) dansk historie og identitet
b) hovedlinjerne i Europas historie fra antikken til i dag c) natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv d) styreformer i historisk og nutidigt perspektiv e) ideologiernes kamp i det 20. århundrede f) forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden.

7 Timefordeling: 1.hf: 60 blokke a’ 90 min.; historie (30), religion (15), samfundsfag (15) 2.hf: 120 blokke a’ 90 min.; historie (60), religion (30), samfundsfag (30)

8 2. Overordnet forløbsstruktur
Forløb 1 (1.hf): Fra Vikingetid til Reformation. Varighed: 8 uger Forløb 2 (1.hf): Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat. Varighed: 8 uger Forløb 3 (2.hf): Tysk identitet og selvforståelse. Varighed: 7-8 uger + 1 uges studietur Forløb 4 (2.hf): USA – det gode samfund? Varighed: 12 uger

9 Historie Fra Vikingetid til Reformation
Overgangen fra nordisk religion til kristendom Konge, kirke og adelsmagt Grevens Fejde Reformationen Merkantilisme Fra valgkonge til arvekonge Enevælde

10 fortsat Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat
Et samfund imellem modernitet og religion Arven fra Osmannerriget Myter og realitet i historien

11 fortsat Tysk identitet og selvforståelse
Hovedlinier i Europas og Tysklands historie fra kejsertid til i dag Ideologiernes kamp Weimarrepublikken Nazismen Det delte Tyskland Murens fald

12 fortsat USA – det gode samfund? USA’ s historie fra 1947-2008
Borgerrettigheder Menneskesyn Samfundssyn - Den amerikanske drøm Velfærdsstaten

13 Særfagligt forløb i 2hf Historie: Fra antikken til i dag
Danmarks historie fra enevælde til i dag Ideologiernes kamp Varighed: 12 uger (oktober – januar)

14 4. Progression mht. synopsis
1. forløb: Fra Vikingetid til Reformation Synopsispræsentation (formelle krav), synopsistræning dvs. opstille problemstillinger der skal besvares pba. de tre taksonomiske niveauer og de tre fag. Varighed: 1 blok 2. forløb: Det osmanniske imperium og den moderne tyrkiske stat Eleverne arbejder selvstændigt med synopsis; de får udleveret en problemformulering, som de udarbejder en synopsis på baggrund af, fremlægger på klassen. Varighed: 3-4 blokke 3. forløb: Tysk identitet og selvforståelse Eleverne opstiller selv en problemformulering, der skal besvares pba. en hypotese/undren og de tre taksonomiske niveauer og de tre fag. Endvidere skal eleverne overveje, hvordan studieturen til Berlin kan inddrage i synopsen. Efter studieturen har eleverne 3½ dage til at udarbejde en synopsis som fremlægges under eksamenslignende forhold med to lærere og efterfølgende diskussion. 4. forløb: USA – det gode samfund? Problemstillinger diskuteres.

15 Hvad er en god synopsis? Indhold:
Et godt undre spørgsmål/en problemformulering Præsentation af de problemstillinger, der arbejdes med At fagets metode afspejler sig i synopsen En god synopsis på 3 – 5 sider kan udarbejdes på mangfoldige måder!

16 Historie og AT – de faglige mål
Opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder Anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse Vurdere hvorledes et givent emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge Vurdere forskellige fag og faglige metoders muligheder og begrænsninger

17 fortsat HUSK! AT er sag før fag!
Anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter HUSK! AT er sag før fag!

18 De flerfaglige forløb – kernefagligheden og metode skal i spil!
Historie bør spille en hovedrolle i almen studieforberedelse – det er vigtigt at bygge på kernefagligheden og fagets mål i de fælles forløb! Fagets metode og videnskabsteoretiske overvejelser skal ikke gemmes til AT! Almen studieforberedelse - læreplan: AT på EMU: Hf: Inspiration til ks-gruppen på EMU:

19 Historie i samarbejde med dansk
Historie og dansk i samspil om et forløb med vægt på overblik og sammenhæng Bjørn Nørgaard: 17 gobeliner til Dronning Margrethe II Da/hi eller dansk eller historieopgave eks. Nation, nationalstat og identitet

20 Overblik og sammenhæng via gobelinerne?
Præsentation Forbrug af lektioner 5-6 lektioner Valg af gobelin (grupper) Materiale: gobelin Cd-rom Danmarks historie

21 Gruppens forberedelse og produktkrav
1. Sæt gobelinen ind i sin rette samtid 2. Redegør kort for gobelinens historie 3. Udvælg del af gobelinen til nærmere analyse 4. Gør rede for rammen/borduren – a) en person b) en symbolfigur og forklar, hvilken begivenhed i verdenshistorien den henviser til 5. Vurder hvilket historiesyn, der ligger til grund for Bjørn Nørgaards udvælgelse. Produktkrav: 2 sider til ”gobelin danmarkshistorien” Mundtlig fremlæggelse min – udarbejdelse af ”talepapir

22 HF- enkeltfag (B) Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinier og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers samspil og hvorledes dette i tidernes løb har udviklet kulturer og samfund i en vekselvirkning med naturen. Centralt i faget står tolkningen af den historiske proces og de spor, den har efterladt sig. 1.2 Formål Historieundervisningens opgave er at udvikle kursisternes historiske bevidsthed og identitet, og dermed stimulere deres interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden, for at nå ny erkendelse af deres samtid. Indsigt i den historiske og kulturelle udvikling i andre samfund skal styrke kursisternes evne til at møde andre kulturer i en verden præget af hurtig forandring og øget samkvem på tværs af kulturer….

23 GIF B Historie B er et humanistisk fag med berøringsflader til samfundsvidenskab. Historie B for tosprogede beskæftiger sig med, hvorledes mennesker har levet og har organiseret sig i det danske samfund i de seneste ca. 150 år. Fagets genstandsfelt er udviklingen i de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold i Danmark med udblik til europæisk historie. 1.2 Formål Historieundervisningens opgave er at udvikle kursisternes omverdensforståelse og bidrage til deres almene studieforberedelse. … Eksamen: 3 timer


Download ppt "Historie i fagligt samspil"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google