Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tuberkulose (1) Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tuberkulose (1) Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet."— Præsentationens transcript:

1 Tuberkulose (1) Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien. Hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen? Ud fra en analyse af selvvalgte kilder ønskes en redegørelse for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og en vurdering af sygdommens samfundsmæssige betydning. Omfang sider. Overvejelser: Hvad er problemstillingen? Hvad skal eleven nå frem til? Hvordan spiller fagene sammen? Er de parallelle? Bruger de hinanden? Bruges de begge på problemstillingen og konklusionen? ”demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse” Er det tydeligt for eleven hvad der forventes? Bilag? Slide 1 viser en stort set autentisk opgaveformulering. Der er tænkt på at få noget med fra begge fag, og på at få præciseret at der skal være elementer der ikke kendes fra undervisningen. Den giver dog også stof til overvejelser: SRProjektet tager udgangspunkt i en problemstilling, som belyses vha. faglighed fra to indgående fag, viden, metoder osv. Det kræver vel at begge lærere klart kan formulere problemstillingen? Hvis de ikke kan prioritere klart i forhold til en problemstilling, hvordan kan man så forvente at eleven kan? –Og det skal eleven jo netop vise at han kan! Derfor: Formuler problemstillingen sammen! –og hvorfor ikke også for eleven. Det vil jeg vende tilbage til på næste slide. Det er en god ide, når man har problemstillingen, at overveje fagenes roller: -Bruger de hinanden? Er der tænkt i at de skal give noget til hinanden i opgaveformuleringen? -Giver et af fagene problemstillingen? Det er ikke et problem, men så vær konsekvente! -Deles de om at undersøge en aktuel problemstilling imellem fagene? Hvad er det så man har behov for at undersøge? Hvad kan fagene bidrage med? Hvor kommer faglighed ind? Så noget andet: Er det tydeligt for eleven, hvad der forventes? Vil eleven fx af sig selv finde nogle kilder som skal analyseres? Niveau og blinde vinkler kan slås an med gode bilag.

2 Tuberkulose (2) Overvejelser Kræver problemstillingen begge fag?
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år. Du skal gennem projektet beskrive forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. forklare hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet gør for at bekæmpe bakterien. forklare hvorfor har immunsystemet svært ved at nedkæmpe bakterien, og hvordan kan bakterien udvikle resistens mod den medicin, man benytter i bekæmpelsen af sygdommen. gøre rede for tuberkulosens udbredelse og omfang før og nu og vurdere sygdommens samfundsmæssige betydning. Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen. Omfang sider. Overvejelser Kræver problemstillingen begge fag? Hvilke roller spiller fagene? Hvordan bruges faglig viden og metoder? Hvordan bruger fagene hinanden? Kan fagene bidrage til fælles konklusion på problemstillingen? Er kravene tydelige? Analyseniveau? Bilag? Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse? Skal stoffet slankes efter problemstillingen? Behov for præciseringer? Bilag? Her er problemet formuleret, men ellers med samme konkrete krav. Det får umiddelbart opgaven til at virke lidt omfattende, men det viser måske også hvor fagene har broderet ekstra pynt på, som ikke handler om at undersøge problemstillingen. Nu kommer en ny overvejelse: Kan eleven udvælge og disponere? Er det hele givet? Igen er nogle gode bilag en stor hjælp til at eleven både kan udvælge selv, og kan forstå hvad der forventes.

3 Tuberkulose (3) -stadig overvejelser Er kravene tydelige?
Tuberkulose har været en frygtet sygdom gennem århundreder. Gennem projektet skal du undersøge, hvordan sygdommen påvirker det enkelte individ og samfundet, og hvordan dette har ændret sig gennem de sidste 150 år. Du skal gennem projektet redegøre for ændringer i tuberkulosens udbredelse i Danmark gennem de sidste 150 år, og for de formodede årsager til ændringerne i udbredelse. beskrive hvordan en infektion som tuberkulose spredes i befolkningen, og hvorfor den kan være svær at få bugt med for kroppen og immunforsvaret. analysere og diskutere hvad ændringerne i sygdommens udbredelse og behandlingsmulighederne har betydet for den enkelte patient og for sygdommens rolle i samfundet. Der skal indgå analyse af selvvalgte historiske kilder i undersøgelsen. Omfang sider. -stadig overvejelser Er kravene tydelige? Analyseniveau? Forstår eleven hvor der skal analyseres kilder? Bilag, fx rå statistikker og levevilkår? Hvor sikres det ekstra i forhold til undervisningen? Har eleven mulighed for at udvælge og afgrænse? Behov for præciseringer? Bilag? Her er et forsøg på at rette underpunkterne til. Der er taksonomiske overvejelser i formuleringen af underpunkterne, men de holder nu ikke altid. Jeg vil gerne i den forbindelse gøre opmærksom på at den modificerede udgave at Bloom vi bruger er meget nyttig og pædagogisk, når man formulerer den slags, men den har jo også begrænsninger. Jeg mener fx at det første ”redegør”-punkt er ganske kompliceret. Det handler i et godt projekt om at sammenstille og analysere kompliceret datamateriale, hvilket kræver faglig analyse og vurdering. Det ville jeg kunne give mange point for som censor, hvis det er gjort godt! Et mere strukturelt problem er de to fags rolle. Her mener jeg at man som lærer kan have godt udbytte fra SOLO-taksonomien (Structure of Learning Outcome), når ,man strukturerer en opgave. SOLOtaksonomien opererer med at man kan have et projekt hvor elementerne, undersøgelserne, fagene præsenteres parallelt, som parallelle underprojekter, men ikke hænger sammen. Det bliver næste –og sidste slide Denne måde at gøre det på virker måske fagligt mere spartansk i formuleringerne. Der er mere plads og (krav!) til elevens udvælgelse. Det gør det endnu vigtigere at sikre sig, at eleven forstår kravene. Igen: Brug bilag!

4 Overvejelser når man stiller opgaven
SOLO: Nyttig når man strukturerer flerfaglig opgave Bloom: Nyttig når man formulerer underopgaver SOLO taksonomien opererer med at man kan have et projekt hvor elementerne, undersøgelserne, fagene præsenteres parallelt, som parallelle underprojekter, men ikke hænger sammen. På næste niveau benyttes de til at undersøge det samme problem, udgangespunktet for undersøgelsen, og til at diskutere og drage fælles konklusioner på problemstillingen. SOLO-taksonomien opererer herudover med et niveau, hvor man herudfra opstiller nye teorier, modeller ol. Teoretiser, generaliser, hypotetiser, reflekter. En konstruktiv fase. Guf for de dygtige elever! Hvor Bloom er god til at stille spørgsmålene i opgaven, mener jeg SOLO er god til at finde struktur i opgaven: Formuler en fælles problemstilling. Overvej Hvad eleven skal nå frem til Overvej hvad fagene har an bidrage med af analyser til analysen Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder for udvælgelse og prioriteringer Først og sidste: Skab rum for tidlig vejledning. Lyt til eleven! Vejledning! Formuler en fælles problemstilling Overvej Hvad eleven skal nå frem til Overvej hvad fagene kan bidrage med –viden, metoder, analyser til analysen Overvej hvordan eleven forstår krav, niveau og muligheder


Download ppt "Tuberkulose (1) Beskriv forløbet af en infektion med tuberkulosebakterien Mucobacterium tuberculosis. Forklar hvordan bakterien spredes og hvad immunsystemet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google