Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.socialkvalitetsmodel.dk ▪ www.sip.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Forberedende møder august 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.socialkvalitetsmodel.dk ▪ www.sip.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Forberedende møder august 2008."— Præsentationens transcript:

1 www.socialkvalitetsmodel.dk ▪ www.sip.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Forberedende møder august 2008

2 2 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitet og dokumentation på det sociale område  Begrænset viden om kvaliteten  Begrænset viden om indsats, resultater og effekt  Begrænset viden om metoder og deres anvendelse

3 3 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitet og dokumentation på det sociale område  Tendens mod dokumentation og kvalitetsudvikling  Regeringens Kvalitetsreform  Det fælleskommunale kvalitetsprojekt  Dansk kvalitetsreform på det sociale område

4 4 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

5 5 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Baggrund  Dansk kvalitetsmodel på det sociale område vedtaget af Danske Regioner i december 2007  Styres og finansieres af de 5 regioner i fællesskab

6 6 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Baggrund og formål  Sikre systematisk dokumentation – synlighed og gennemsigtighed  Kontinuitet og sammenhæng i tilbud på tværs af tilbud og sektorer  Systematisk styrkelse af bruger- og pårørendeinddragelse og medindflydelse

7 7 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Baggrund og formål  Kontinuerlig faglig udvikling og læring i de faglige miljøer  Dokumentation for indsats, resultater og effekt – og muligheder for at sammenligne  Jobtilfredshed, personlige og faglige udviklingsmuligheder og generelt fokus på arbejdsforhold og kompetenceudvikling

8 8 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens grundlag  Samarbejde  Lovgivning - tilsyn og kontrol  Evidensbaseret grundlag  Det sociale områdes særlige karakteristika  Ambitioner: trinvis implementering (vi skal nu udvikle 1. generation)

9 9 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold Akkrediteringslignende model Akkreditering er procedure, hvor en ekstern organisation vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller organisation lever op til et sæt af fælles standarder. Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at personer eller organisationer er kompetente til at udføre deres opgaver og der gives et afsæt til videre kvalitetsudvikling.

10 10 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellens indhold  Et sæt fælles nationale standarder  Et sæt fælles nationale indikatorer  Nationale retningslinjer og regionale/lokale vejledninger  Selvevalueringsmodel  Fælles nationalt eksternt evalueringssystem til akkrediteringen

11 11 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Selvevaluering  Ved selvevaluering forstås en systematisk vurdering af det enkelte sociale tilbuds aktiviteter og resultater foretaget af den enkelte enhed selv  Selvevalueringen sker med henblik på at vurdere graden af målopfyldelse for de fastlagte standarder samt at fastlægge initiativer til at fastholde eller forbedre målopfyldelsen  Selvevalueringen foretages årligt

12 12 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ekstern evaluering  Udefrakommende fagpersoner foretager, sammen med udefrakommende brugere og pårørende, en ekstern evaluering af det enkelte sociale tilbud på de valgte indsatsområder  Formålet er både læring - at blive udfordret – og et tilsyns- og kontrolperspektiv  Den eksterne evaluering foretages hvert 3. år (for 1. generation efter 1½ år)

13 13 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Implementeringsproces  Er der udarbejdet vejledninger?  Er vejledningerne kendt og anvendes de i organisationen?  Er vejledningerne kendt og kvalitetsovervåges de?  Arbejdes der systematisk med kvalitetsudvikling?

14 14 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Implementeringsproces 1. generation af kvalitetsmodellen: Der evalueres alene ud fra de 2 første trin – dvs. udarbejdede vejledninger og kendskab og anvendelse i organisationen

15 15 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Den sociale kvalitetsmodel Selvevaluering De organisatoriske temaer: Ledelse Arbejdsmiljø Kompetenceudvikling De målgruppesspecifikke temaer: Brugerinddragelse Individuelle pædagogiske planer Kommunikation Ekstern vurdering TilbagemeldingOffentliggørelse StandarderEvaluering Rapportering

16 16 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kvalitetsmodellen:  Botilbud for børn og unge (SEL § 67)  Botilbud for voksne (SEL §§ 107 og 108)  121 regionale botilbud er omfattet

17 17 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionernes dokumentations- programmer i kvalitetsmodellen  De sociale indikatorprogrammer - SIP-sikret - SIP-ungepsyk - SIP-handicap (hjerneskade og autisme er i gang)  Bruger- og pårørendeundersøgelserne, herunder projekt om tilfredstilkendegivelser fra de svageste brugere

18 18 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionernes pilotprojekter i kvalitetsmodellen  ICF – et klassifikationssystem  Utilsigtede hændelser - fejlmedicinering - overgreb på personale eller brugere - magtanvendelse

19 19 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område  Den organisatoriske kvalitet (det fælles)  Den målgruppe og ydelsesspecifikke kvalitet (det der kan være forskelligt) Tilgange

20 20 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fastlæggelse af standarder  3 standarder inden for det organisatoriske område  3 standarder inden for det målgruppe- og ydelsesspecifikke område

21 21 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Det organisatoriske område Organisatoriske og mere generelle forhold, der er fælles for alle sociale tilbud Kvalitetsmodellens 1. generation:  Arbejdsmiljø  Ledelse  Kompetenceudvikling Andre eksempler:  Rekruttering  Hygiejne  Samarbejde med kommunen

22 22 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Målgruppe- og ydelsesspecifikke område Forhold, der er rettet mod forskellige typer af sociale tilbud og ydelser Kvalitetsmodellens 1. generation:  Brugerinddragelse  Individuelle pædagogiske planer  Kommunikation Andre eksempler:  Modtagelse og indslusning  Information til brugere og pårørende  Koordinering og kontinuitet

23 23 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Organisering  Styregruppe (socialdirektørkredsen i Danske Regioner)  Koordinationsgruppe (2 repr. fra hver region)  Faglige arbejdsgrupper  Organisering i regionerne ________________________________________________  Nationale sekretariat i Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

24 24 ▪ Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Tidsplan  Foråret 2008 - Nedsættelse af arbejdsgrupper og indsaml. af materiale og viden  Sensommer 2008 - Arbejdsgrupper udarbejder standarder  Årsskiftet 2008/2009 - Kvalitetsmodellens 1. generation er klar til implementering  Foråret 2009 - Vejledninger udarbejdes i regionerne  Sommeren 2009 - Selvevaluering gennemføres  Sommeren 2010 - Eksterne evaluering gennemføres for 1. generation  Sensommeren 2010 - 2. generation af kvalitetsmodellen klar til implementering


Download ppt "Www.socialkvalitetsmodel.dk ▪ www.sip.dk Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Forberedende møder august 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google