Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsaftaler De endelig rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale kendes endnu ikke Udkast til ny bekendtgørelse og vejledning er sendt i.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsaftaler De endelig rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale kendes endnu ikke Udkast til ny bekendtgørelse og vejledning er sendt i."— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsaftaler De endelig rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale kendes endnu ikke Udkast til ny bekendtgørelse og vejledning er sendt i høring Godkendt bekendtgørelse og vejledning forventes at foreligge ultimo 2013.

2 Overordnede rammer Fem sundhedsaftaler – én i hver region Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder udkast til Sundhedsaftalen Skal godkendes af parterne Almen praksis forpligtes af aftalen Obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse, Behandling og pleje, Rehabilitering – herunder træning samt Sundheds-it Skal tage udgangspunkt i fælles målsætninger Aftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del.

3 Overordnede fokusområder i den nye vejledning Bedre samarbejde i det borgernære sundhedsvæsen Større sammenhæng ved samtidige forløb i flere sektorer Ligestilling mellem somatik og psykiatri Inddragelse af borgere/patienter/pårørende Fleksibel brug af sundhedsvæsenets ressourcer med afsæt i Leon-princippet Fokus på fælles mål og monitorering

4 Målsætninger Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser. Færre forebyggelige indlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser. Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. I lyset af disse mål, nationale indikatorer for sundhedsaftaler, regionale og kommunale sundhedsprofiler, opstiller kommuner og regioner fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats. Fælles mål inden for alle obligatoriske indsatsområder

5 Målgrupper for Sundhedsaftalen Borgere med psykiske, fysiske og/eller sociale problemstillinger - herunder den ældre medicinske patient, borgere med kronisk sygdom (somatik og/eller psykiatri), borgere med alkohol eller stofproblemer samt svangre, udsatte børn, unge og forældre. - Der bør anlægges et familieperspektiv når der er tale om problemstillinger hos børn, unge og forældre.

6 Formål: Alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj kvalitet. Aftalen skal medvirke til at sikre samarbejdet om kvalitet og sammenhæng i: Forebyggelses- og behandlingstilbud til borgere med skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler samt deres familier. Tidlig opsporing og indsats over for psykisk sygdom samt afdækning og opfølgning af forebyggelsesbehov hos patienter med psykisk sygdom. Dette gælder særligt patienter med samtidig psykisk sygdom og skadeligt eller afhængigt brug af rusmidler. Tilgængelige og målrettede forebyggelsestilbud til socialt udsatte borgere og borgere med særlige behov. Tilrettelæggelsen af tilbud bør ske med baggrund i en behovs- og ressource- afdækning. Indsatsområde 1 - Forebyggelsesområdet

7 Særligt fokus på: Aktører og borgernes kendskab og lette adgang til forebyggelsestilbud. Frontmedarbejdere i alle sektorer har fornødne kompetencer til at udnytte forebyggelsespotentialet i borger- og patientkontakter. Rådgivningsforpligtelsen: rammer for udmøntning samt indhold. Afsæt i sundhedsprofilerne. Indsatsområde 1 - Forebyggelsesområdet

8 Formål: at alle borgere med behov derfor tilbydes kvalitet og sammenhæng i behandlings- og plejeforløb, hvor indsatsen leveres på tværs af kommuner, prakissektor og sygehuse, enten samtidigt eller i forlængelse af hinanden. For at opfylde formålet skal aftalen medvirke til at sikre samarbejdet mellem relevante aktører om kvalitet og sammenhæng i: Behandlings- og plejeforløb til borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, hvor indsatsen leveres tæt på borgerens hverdagsliv og på tværs af sektorer samtidigt. Behandlings- og plejeforløb til borgere som indlægges eller udskrives på/fra somatiske eller psykiatriske sygehusenheder, herunder at borgeren får de nødvendige behandlingsredskaber og hjælpemidler efterfølgende. Indsatsområde 2 – Behandling og pleje

9 Henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien, herunder rådgivning til almen praksis og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Forløb til borgere med samtidig psykisk lidelse og misbrug, herunder aftaler om koordinering af indsatsen. Akutte indsatser til borgere med behov herfor.

10 Formål: Det overordnede formål med indsatsområdet er, at alle borgere med nedsat funktionsevne relateret til somatisk eller psykisk sygdom ved behov tilbydes sammenhængende og koordinerede indsatser af høj faglig kvalitet med henblik på rehabilitering. For at opfylde formålet skal aftalen medvirke til at sikre samarbejdet mellem relevante aktører om kvalitet og sammenhæng i: Rehabiliteringsforløb, som leveres på tværs af sektorer og efter forskellige lovgivninger med fokus på rehabilitering af funktionsevne, herunder borgerens fastholdelse eller tilbagevende til uddannelse eller arbejde. Rehabiliteringsforløb til borgere med psykisk sygdom under og efter udskrivning fra sygehus, herunder at borgere med behov herfor får udarbejdet en udskrivningsaftale eller koordinationsplan. Indsatsområde 3 – Rehabilitering, herunder træning

11 Arbejdsdeling – herunder videndeling og sundhedsfaglig rådgivning Koordination af kapacitet Inddragelse af patienter og pårørende Lighed i sundhed Dokumentation, forskning og kvalitetsudvikling Tværgående temaer:


Download ppt "Sundhedsaftaler De endelig rammer for arbejdet med den kommende sundhedsaftale kendes endnu ikke Udkast til ny bekendtgørelse og vejledning er sendt i."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google