Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Serviceloven Serviceloven er en rammelov

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Serviceloven Serviceloven er en rammelov"— Præsentationens transcript:

1

2 Serviceloven Serviceloven er en rammelov
Nedskæringer vs. retssikkerhed. Hvad skal man som DH afdeling vide? Servicelovens opbygning.

3 Serviceloven en rammelov
Serviceloven en rammelov – men hvor går grænsen for kommunernes handlerum? Et sted mellem forsvarlig indsats og den bedste indsats. Behov for hjælp pga. fysisk eller psykisk. funktionsnedsættelse eller sociale problemer – kommunerne kan ikke sige nej. Hjælpens type og omfang overlades inden for kommunens ‘frie skøn’ af den enkeltes behov. Forskellige bestemmelser forskellig ‘elastik’, fx hjemmehjælp vs. BPA. Ny servicelov på vej – mere kommunalt handlerum?

4 Nedskæringer vs. retssikkerhed
Det er ikke altid let at vide, om og hvornår nedskæringer på handicapområdet er ulovlige eller blot føles urimelige for den enkelte borger. Er det fx ulovligt, når kommunen gennemfører generelle nedskæringer på et område, selv om borgerens behov er uændrede? Ministerens udmelding: Nedskæringer ikke ulovlige – også selvom borgerens behov ikke er ændret (C – mulighed før reformen)

5 Hvad skal man som DH afdeling vide?
DH afdelingerne er ikke juridiske eksperter. Klagevejledningen gives af DH’s medlemsorganisationer. Interessepolitisk varetagelse: Grænser for hvad man kan bruge juraen til når det handler om kommunens prioriteringer på socialområdet. Fornemmelse af hvad loven indeholder – spørg hvis I er i tvivl.

6 Serviceloven Afsnit I Indledning (kapitel 1+2)
Afsnit II Rådgivning og vidensudvikling (kapitel 3+4) Afsnit III Brugerinddragelse (kapitel 5) Afsnit IV Børn og unge (kapitel 6-13) Afsnit V Voksne (kapitel 14-20) Afsnit IV Hjælpemidler m.v. (kapitel 21-23) Afsnit VII Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (kapitel 24)

7 Serviceloven fortsat Afsnit VIII Administration m.v. (kapitel 25-30)
Afsnit IX Finansiering, takster og refusion m.v. (kapitel 31-34) Under hvert kapitel er der en række konkrete paragraffer.

8 Afsnit I: Formål og område
Kapitel 1 Formål og område § 1. Formålet med denne lov er 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Kapitel 2: Kommuner og regioner

9 Afsnit II og Afsnit III – Rådgivning og vidensudvikling og brugerinddragelse
Kapitel 3: Kommunens rådgivning Kapitel 4: National videns- og specialrådgivningsorganisation, Tilbudsportal og uvildig konsulentordning Kapitel 5: Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

10 Afsnit IV: Børn og unge Kapitel 6: Generelle bestemmelser
Kapitel 7: Dagtilbud til børn Kapitel 8: Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge Kapitel 9: Økonomiske tilskud m.v. Kapitel 10: Personlig hjælp og ledsagelse Kapitel 11: Særlig støtte til børn og unge Kapitel 12: Tilbud til unge fra 18 til 22 år Kapitel 13: Private pasningsordninger uden offentlige tilskud

11 Afsnit V: Voksne Kapitel 14: Almene tilbud Kapitel 15: Formål
Kapitel 16: Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter Kapitel 17: Dækning af nødvendige merudgifter Kapitel 18: Behandling Kapitel 19: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kapitel 20: Botilbud

12 Afsnit VI: Hjælpemidler mv.
Kapitel 21: Hjælpemidler, boligindretning og befordring Kapitel 22: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Kapitel 23: Pasning af døende

13 Afsnit VII: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
Kapitel 24: Magtanvendelse

14 Afsnit VIII: Administration m.v.
Kapitel 25: Kvalitetsstandarder og handleplaner Kapitel 26: Godkendelse, opfølgning og tilsyn Kapitel 27: Underretningspligt Kapitel 28: Straffebestemmelser Kapitel 29: Betaling og tilbagebetaling m.v. Kapitel 29 a: Ophør af udbetaling af ydelser i visse særlige tilfælde Kapitel 30: Klage og domstolsprøvelse Kapitel 30 a: Bemyndigelser m.v.

15 Afsnit IX: Finansiering, takster og refusion
Kapitel 31: Finansiering og takstberegning Kapitel 32: Forsøgsbestemmelser Kapitel 33: Aftale om overførsel af regionale tilbud Kapitel 34: Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

16 Case Kommunen har vedtaget en kvalitetsstandard hvor de skriver, at det maximale antal aflastningstimer forældre til et barn med handicap kan få, er 70 timer om året.

17 Danske Handicaporganisationer
Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934


Download ppt "Serviceloven Serviceloven er en rammelov"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google