Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status om landbrug og fosfor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status om landbrug og fosfor"— Præsentationens transcript:

1 Status om landbrug og fosfor
Med udgangspunkt i notat fra DMU (Brian Kronvang og Ruth Grant) og DJF (Goswin Heckrath, Arne Kyllingsbæk og Gitte Rubæk) + Navne på aktører ved skrivning af notatet Jeg beskæftiger mig mest med jord, fosforomsætning og transport i jord - derfor ligger vægten i mit indlæg på de første 3 ”kapitler” af notatet. Hvis I ønsker en mere kvalificeret gennemgang at moniteringsdata fra vandmiljøet, så vil jeg anbefale mine kollegaer fra DMU.

2 Landbrugets fosforoverskud
Årligt fosforoverskud i 1980erne: 25 kg P/ha i 2000: 17 kg P/ha Tilførsel med husdyrgødning uændret i perioden Forbruget af handelsgødning faldende siden 1990’erne - Forklar hvorfor der opstår forskel mellem de to beregningsmetoder - Plus bemærkninger om, at der for årtier siden var god grund til at opgødske med P da P var begrænsende for væksten - Afgrøderne kræver et vist niveau i jorden for at trives, man kan ikke bare klare sig med en årlig tilførsel. 5-10 procent af afgrødens P stammer fra den seneste gødningstilførsel, resten kommer fra jordens puljer

3 Udvikling i fosforudledning

4

5 For meget fosfor er skidt for søerne
- Og i mange tilfælde også for fjordene

6 Reduktion af fosforbelastningen i søer - Scenarieberegninger

7 Fosfor i danske jorde [Kg fosfor/ha] Tilføres: Fjernes med
gødning: 15-60 deposition: 0.2 Fjernes med afgrøden: 15-30 Tab til vandmiljøet: < 1 Løvskovsjord, 0-25 cm: Totalfosfor: 1100 Størrelsesordener er de vigtige her - ikke de præcise tal Landbrugsjord, 0-25cm Total fosfor: 2000 Fosfor i jordvæsken: <1

8 Fosforstatus i jord kan vurderes mht:
Plantetilgængelighed fosfortallet Risiko for tab (miljømæssig fosfor-test ) Fosformætningsgrad Fosfor i jordvæsken fosfortallet? P akkumulering i forhold til naturlig tilstand totalfosfor

9 Fosforakkumulering i dansk landbrugsjord - Kvadratnets -undersøgelsen
Sand Sandy Loam Sandy Clay Loam Clay Organic Soil Town Water Husdyrtæthed større mod vest- på de sandede jorde Fosforakkumulering i dansk landbrugsjord - Kvadratnets -undersøgelsen 1986 to 1997: [kg P /ha/år] Nationale markbalance: Nationale totalbalance: ca. +20 So far no proper P balance for each grid point. But general situation in DK is like this: Ændringer i total P i jord i 0-25 cm dybde: - og i cm dybde:

10 Totalfosfor i skov- og landbrugsjord
Rubæk et al., 2000

11 Stigning i totalfosfor fra 1986 til 1997
Rubæk et al., 2000

12 Fosforfrigivelse fra jord til væske
Koncentration af opløst P Fosformætningsgrad

13 Vandekstraherbart fosfor og fosformætningsgrad

14 Pt og fosformætningsgrad

15 Fosfortallet og vandekstraherbart fosfor

16 Fosformætningsgrad, i skov- og landbrugsjord
Rubæk et al., 2000

17 Fosformætningsgrad i 1997 Rubæk et al., 2000

18 Konklusioner -kvadratnetsundersøgelsen
Vi har jordlag med kritisk høje mætningsgrader i Danmark Fosfor er nedvasket til underjorden Mætningsgrad og totalfosforindhold er stigende på lette jorde, hvor der også er mange husdyr Metoderne bør “kalibreres” til danske jorde Behov for at vide, hvor dybt høje mætningsgrader kan accepteres under forskellige forhold

19 Partikulært fosfor - fosforkoncentration i ler, silt og sand
(De langvarige forsøg i Askov- efter ca 100 år) Ugødet NPK Husdyrgødet Total P Mætningsgrad og tilbageholdelse af P vigtigt for koncentrationen af opløst P. Men en stor del af fosfortabet sker som partikulært P. Små - også meget små - partikler flyttes let med vandfasen - både overfladisk og ved nedvaskning og fosforet sidder primært på de små partikler Jo mindre partikler jo mere fosfor Mætningsgrad er på en måde også vigtig for partikulært P da fosforet især sætter sig på de små partikler . Sand Silt Ler [Rubæk et al., 1999]

20 Transportveje for fosfor
Skematisk illustration af transportveje for fosfor fra jord til overfladevand EROSIONSBETINGEDE TAB (vand, vind, jordbearbejdning, brink) NEDVASKNING - KUNSTIGT OG NATURLIGT DRÆNET partikulært og opløst P kan tabes både overfladisk og underjordisk Tabet målt i vandløbet integrerer bidrag fra alle processer og alle ”marker” i oplandet voldsom variation i tid og rum, stor betydning af den enkelte regnhændelse 10-20 procent af arealet kan være ansvarlig for mere end 80 procent af tabet

21 NEDVASKNING på sandede jorde
NEDVASKNING på sandede jorde? Fosfor og nitrat i kildevand, Mariager Fjord Tab ved nedvaskning - sker på strukturerede jord (makroporer)- her har vi dokumentation ved enkelte lysimeterstudier og moniteringsdata fra kunstigt drænede områder - men fænomenet må ikke bare negligeres på lettere jorde, bare fordi det ikke rigtigt er undersøgt. Vi ved at fosfor er flyttet ned i profilet også på sandede og flade jorde - hvornår og i hvilket omfang vil det påvirke koncentrationen i overfladenært grundvand som også føder vandløb? Generelt er vores kendskab til P tab via nedvaskning utilstrækkeligt på alle jordtyper

22 Lavbundsjorde/våde enge
vandstandshævning temporært høje grundvandsspejl potentiel høj P frigivelse? -Vandstandshævning tidligere afvandede lavbundsområder -Reducerende forhold kan frigive jernbundet P -Organisk prægende jorde har en anderledes hydrologi og kemi - Hvad med lavliggende dyrkede jorde der temporært har højt grundvandsspejl?

23 Sammenhæng mellem fosforoverskud på mark, tabsprocesser og fosfor i vandmiljøet
Studier under danske forhold begrænsede, samspil mellem tabsprocesser og den rumlige variation dårligt belyst Udenlandske studier viser sammenhæng mellem P status på markniveau og tab - både som erosion og udvaskning og fra sand og lerjorde Vist at bræmmer kan tilbageholde P Vist at brinkerosion kan være væsentlig

24 Hvordan kan fosfortabet reduceres
Undgå yderligere ophobning - ”lille eller ingen” umiddelbar effekt på tab. Særlig indsats på risikoarealer - hurtig effekt på tab Kende omfang af og samspil mellem ALLE tabsprocesserne Blive i stand til at udpege risikoarealer sikkert Vide hvordan tabet reduceres fra risikoområder bedst og billigst Kende betydningen af udviklingstendenserne landbruget (tunge maskiner, reduceret jordbearbejdning m.v.)

25 Tabsprocesser fosfor i landbrugsjord 0 - 0.5 afstrømning 0.1 - 0.5
dræning afstrømning brink- erosion fosfor i landbrugsjord fosfortab kg/ha/år Goswins graf - ”slag på tasken” størrelsesordner for tab fra de forskellige processer, udfra den viden vi har i dag om danske forhold…

26 Ekspertsystem Risikoområder Fosfor Jordbund/dyrkning Topografi
I flere lande arbejdes med videreudvikling af et P indeks system til udpegning af risikoområder i et GIS - Det er vi også begyndt på Topografi


Download ppt "Status om landbrug og fosfor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google