Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.sns.dk Den nye miljøgodkendelse – fosfor Tidligere praksis Arealtyper Oplande Beskyttelsesniveau Beregningsmodel Konsekvenser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.sns.dk Den nye miljøgodkendelse – fosfor Tidligere praksis Arealtyper Oplande Beskyttelsesniveau Beregningsmodel Konsekvenser."— Præsentationens transcript:

1 www.sns.dk Den nye miljøgodkendelse – fosfor Tidligere praksis Arealtyper Oplande Beskyttelsesniveau Beregningsmodel Konsekvenser

2 www.sns.dk Tidligere praksis ifølge Vejle Amt NiveauBeskrivelse% af areal HøjtIngen overskud af fosfor (0 kg P/ha/år) på udvidelsesarealerne3 % Ingen meroverskud på det samlede antal marker (+ 0 kg P/ha/år) som følge af udvidelsen 43 % Melle m Loft over overskud på fosfor (f.eks. 5 kg P/ha/år) på udvidelsesarealerne 14 % Loft over meroverskud på det samlede antal marker (f.eks. + 100 kg P/år) som følge af udvidelsen 21 % LavtIngen meroverskud af fosfor (+ 0 kg P/ha/år) på udvidelsesarealerne set i forhold til overskuddet i førsituationen på de gamle arealer 0 % Loft over meroverskud (f.eks. + 5 kg P/ha/år på udvidelsesarealerne set i forhold til overskuddet i førsituationen på de gamle arealer 0 % IngenIngen direkte regulering af fosfor19 %

3 www.sns.dk Arealtyper ved miljøgodkendelser Ejede arealer Forpagtede arealer Alternative forpagtede arealer Aftalearealer hos tredjemand Alternative aftalearealer

4 www.sns.dk Områder omfattet af beskyttelsesniveau for fosforoverskud –Ved risikoområder for overfladeafstrømning er der muligheder for vilkår om f.eks. bræmmer Fosforoverskud –Gældende i oplande til Natura 2000 områder overbelastet med fosfor. Kortværk forefindes. –For søer henvises til regionplanretningslinierne. Hvis det heraf fremgår at søer i Natura 2000 områder er overbelastet med fosfor er oplandet omfattet af beskyttelsesniveauet

5 www.sns.dk

6 Beskyttelsesniveauet For arealer på drænede lerjord med et fosfortal under Pt 4,0 stilles der ingen krav. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug. For arealer på drænede lerjord hvor fosfortallet er mellem Pt 4,0-6,0 stilles krav om, at fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende husdyrbrug, og kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet ikke overstiger 4 kg P/ha/år i efter-situationen. (Gælder ikke tilladelser < 75 DE) På lavbundsarealer stilles krav om at fosforoverskuddet ikke må øges uanset fosfortal. Selvom fosforoverskuddet i før-situationen er negativt er der dog kun krav om fosforbalance i efter-situationen. Med lavbundsarealer menes lave arealer i forhold til recipient med permanent højtstående grundvand, som er detailafvandet ved dræning eller grøftning, og som ikke har et højt indhold af jern vurderet ud fra okkerklassificeringen dvs. er okkerklasse I. For arealer på drænede lerjorde, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om fosforbalance på det pågældende udbringningsareal.

7 www.sns.dk Eksempel Klasser vedrørende P-ophobningAntal haFør-situationEfter-situation = krav Pt < 4,0 eller udrænet eller ikke afvander til Natura 2000 40 ha1,54 kg P/ha8 kg P/ha (overskud ved harmonigrænse) Pt 4,0 – 6,0*50 ha1,54 kg P/ha5,54 kg P/ha Lavbundsjorde*30 ha1,54 kg P/ha Pt > 6,0*10 ha1,54 kg P/ha0 kg P/ha En slagtesvineproducent med 140 DE og et udbringningsareal på 100 ha kan forpagte yderligere 30 ha og ønsker at udvide produktionen med 40 DE. Et slagtesvin udskiller ca. 20 kg P per DE og 1 ha optager ca. 20 kg P/ha. Efter forpagtningen er fosforbalancen = 2800 – 2600 = 200 kg P eller 1,54 kg P/ha. Det acceptable fosforoverskud kan derfor beregnes således, hvis de 130 ha fordeles som vist i tabellen: Ud fra tabellen kan beregnes et samlet tilladt fosforoverskud på bedriften på 643 kg P eller 4,95 kg P/ha. Da afgrøden optager 2600 kg P, må der i alt udbringes 2600 + 643 kg P = 3243 kg P med husdyrgødningen, hvilket svarer til 162 DE. Med mindre ansøger foretager andre ændringer, der kan påvirke fosforbalancen, må han derfor kun udvide med 22 DE.

8 www.sns.dk


Download ppt "Www.sns.dk Den nye miljøgodkendelse – fosfor Tidligere praksis Arealtyper Oplande Beskyttelsesniveau Beregningsmodel Konsekvenser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google