Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2

3 Temperatur – sommer og vinter i DK Sommer (april-september)Vinter (oktober-marts)

4 Nedbør – sommer og vinter i DK Sommer (april-september)Vinter (oktober-marts)

5 Vækstsæsonens længde er øget

6 Varmere klima og mere majs

7 Mere majs skyldes bedre majs-klima

8 Effekter på jord og afgrøder af klimaændringer Afgrødeudbytter ved 50% højere CO 2 vil stige med 17% i gennemsnit for en række afgrøder (CO 2 gødskning) Moderate temperaturstigninger vil øge udbytter i kolde tempererede områder Klimavariation og klimaekstremer vil reducere udbytterne Øgede problemer med oversvømmelser og afdræning af marker Moderat stigning i vandingsbehov Øgede problemer med sygdomme og skadedyr Stigende temperatur og mindre sommernedbør øger stress for græssende dyr

9 Temperaturændringer i 2080 Forår (MAM)Sommer (JJA) Efterår (SON)Vinter (DJF) PRUDENCE, Christensen & Christensen (2007)

10

11

12 Temperatur i Centraleuropa (Schweiz) Schär et al. (2004) Simuleringer Temperatur ( o C)

13 Muligheder for nye afgrøder i 2080’erne rød/brun/blå: øget dyrkningsegnethed grøn/gul/lila: basis 1961-90 Majs til modenhedSolsikkeSojabønne SYKE

14 Nedbørændringer i 2080 PRUDENCE, Christensen & Christensen (2007) Forår (MAM)Sommer (JJA) Efterår (SON)Vinter (DJF)

15 Udbytte og N-udvaskning i vinterhvede 2080 Ændring i kerneudbytteÆndring i N-udvaskning PRUDENCE

16 Fosfortab til vandmiljøet P tab afhænger af erosion og udvaskningshændelser Øget nedbørintensitet vil sandsynligvis intensivere alle processer, der fører til P-tab Afværgeforanstaltninger omfatter reduceret jordbearbejdning og bufferarealer langs vandløb Det tager lang tid at reducere jordens P-status og der er derfor behov for at reducere P-tilførslen til landbrugsjorden allerede nu

17 Langsigtede tilpasninger for landbruget Afdræning af lavtliggende arealer, f.eks. i ådale og langs kysten. I nogle tilfælde må landbrugsmæssig udnyttelse opgives (kan kræve støtteordninger, f.eks. gennem landdistriktsordningerne). Øget behov for vanding, hvilket kan have negative effekter på afstrømning i vandløb. Øget udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet, hvilket kan gøre det nødvendigt med yderligere tiltag for at opfylde Vandrammedirektivet. Øgede angreb af sygdomme og skadedyr, hvilket formentlig vil øge behovet for pesticidanvendelse.

18

19 Tilpasning i dyrkningspraksis Nye afgrøder (f.eks. majs til modenhed) Tidligere høst og senere såning af vintersæd giver flere muligheder for efterafgrøder Sorter med længere vækstperiode Længere græsningssæson Fokus på sædskifter bliver vigtigere for bekæmpelse af sygdomme og skadedyr Tilbageførsel af organisk stof bliver vigtigere for at sikre jordens frugtbarhed Større fokus omkring jordens afdræningstilstand Reduceret jordbearbejdning, også for at undgå erosion

20


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google