Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomiske styringsmidler i forhold til regulering af landbrugets tab af fosfor og kvælstof Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomiske styringsmidler i forhold til regulering af landbrugets tab af fosfor og kvælstof Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige."— Præsentationens transcript:

1 Økonomiske styringsmidler i forhold til regulering af landbrugets tab af fosfor og kvælstof Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III Torsdag den 11. december 2003

2 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 2 Den økonomiske teori •Ved en afgift kendes prisvirkningen – men mængdevirkningen er usikker •Ved en kvote kendes miljøvirkningen – men prisvirkningen er usikker •Ved korrekt fastsættelse af kvoten eller afgiften er virkningen af de to systemer ens •Der kan ikke opnås lavere samfundsøkonomiske omkostninger ved generel regulering end ved afgiftsregulering (dog ikke ved meget stor variation i skadesvirkningerne)

3 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 3 Problemområder der har betydning for afgifter •Symmetriske eller asymmetriske afgifter •Forbruget af kvælstof og fosfor eller tabet •Direkte eller indirekte afgift •Vanskeligt at lade en afgift tage hensyn til regionale områder (højere marginalomkostninger)

4 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 4 1.Kvælstof

5 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 5 Vurderede afgiftsmodeller for kvælstof Tilførselsafgifter 1.Afgift på handelsgødning 2.Afgift på handelsgødning og husdyrbídrag 3.Afgift på handelsgødning, husdyrbidrag og kvælstoffikserende planter Merforbrugsafgifter 4.Tilførselsafgift med afgrødeafhængig bundfradrag 5.Afgift efter gødningsregnskaberne Balanceafgift 6. Balancemodel på landsplan 7. Balancemodel på landbrugssektoren 8. Balancemodel på gårdplan Kvoter

6 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 6 Følgende er vurderet •Provenu •Miljøeffekter – målt i kvælstofoverskuddet •Administration og kontrol •Fordelingsmæssige virkninger •EU-retlige forhold •Nettobelastningen/Tilpasningsomkostninger

7 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 7 Konklusioner Af særlig interesse er vurdering af reduktion i kvælstofoverskuddet og landbrugets omkostninger En af rapportens hovedkonklusioner er, at landbrugets tilpasningsomkostninger falder i takt med, at modellen tilnærmes den potentielle miljøbelastning (kvælstofoverskuddet), samtidig med at miljøvirkningen øges

8 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 8 Tilpasningsomkostninger og reduktion i kvælstofoverskuddet Reduktion i kvælstof- overskuddet AfgiftTilpasnings- omkost- ninger 1.000 tonKr./kgMio. kr. Model 11006,75800 Model 21006,25675 Model 31006,00600 Model 41007,00650 Model 71004,75225

9 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 9 Administrative byrder •Tilpasningsomkostningerne tager ikke højde for forskellen i administrative byrder •Forskellen mellem f.eks. model 3 og model 7 (ca. 375 mio. kr.) er af en sådan størrelse, at omkostningerne til administration ikke kan begrunde model 3 frem for model 7

10 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 10 Model 7 •Model 7 skal vurderes nærmere i forhold til EU-retten •Model 7 er forholdsvis kompleks, og det kan umiddelbart være vanskeligt at forstå afgiftens opbygning •Model 7 kan indebære store administrative byrder for virksomheder og myndigheder

11 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 11 Kvoter •Indførelse af kvoter vil have samme effekt som indførelse af afgifter •Model 7 vil således også have de laveste tilpasningsomkostninger ved anvendelse af kvoter i forhold til de andre modeller

12 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 12 Usikkerhed i modellen •Prisen på kvælstof i husdyrgødning - målt i handelsgødningsækvivalenter – er antaget at følge prisen på handelsgødning i forholdet 1:1 Særligt ved høje afgifter vil prisen på kvælstof i husdyrgødning ikke stige i samme forhold som handelsgødning Antagelsen medfører overvurdering af mængden af kvælstof fra husdyrgødning, som erstatter handelsgødning •Kortsigtede udbyttefunktioner Anvendelse af kortsigtede udbyttefunktioner medfører overvurdering af miljøeffekten.

13 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 13 2. Fosfor

14 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 14 Vurderede afgiftsmodeller 1.Behovsbetinget fosforafgift 2.Afgift på fosfor i handelsgødning 3.Afgift på mineralsk fosfor 4.Afgift på landbrugets overskud af fosfor (balanceafgift) 5.Afgift på fosfor i foder og i handelsgødning 6.Afgift på fosfor i foder 7.Afgift på fosfor i foder kombineret med et bundfradrag

15 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 15 Forskellen på afgiftsmodellerne •En behovsbetinget afgift kan vanskeligt administreres •En afgift på handelsgødning rammer skævt, da den største miljøbelastning ikke rammes •En afgift på mineralsk fosfor er højst sandsynlig nemmest at administrere, men begrænset rækkevidde •En balanceafgift er tættest på miljøbelastningen, men administrativ forholdsvis tung •En afgift på handelsgødning og foder er tungere at administrere end en afgift på mineralsk fosfor men lettere end ved en balanceafgift •En afgift på foder kombineret med et bundfradrag kan have utilsigtede incitamenter Generelt er det gældende, at afgiftsmodellerne bør vurderes nærmere i forhold til EU-retten

16 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 16 Effekter af en afgift på fosfor •Mindre tilførsel af fosfor til areal, som tilføres handelsgødning •Mere jævn fordeling af husdyrgødning, hvorved handelsgødning fortrænges •Mindre intensiv fodring fodring af dyr med fosforholdigt foder –Ved reduktion af norm for fodring for fordøjeligt fosfor –Ved forøgelse af fordøjeligheden f.eks. ved anvendelse af fytase eller mindre varmebehandling

17 11. december 2003Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige grundlag for Vandmiljøplan III 17 Virkning af afgifterne på fosfor Udgangspunktet for beregninger er et forventet fosforoverskud for 2003/2004 på ca. 28.000 ton. Kortsigtet niveau. Balance- afgift Afgift på foder og handelsgødning Afgift på foder med bundfra-drag ( 4 g/kg tørstof) Afgift på mineralsk fosfor Provenu ved uændret adfærd, mio. kr. 11031514055 Provenu ved ændret adfærd, mio. kr. 8028011535 Reduktion i fosforoverskud, ton P 8.1008.7006.2005.200* Tilpasningsomkostninger kr./kg 2,002,152,202,35 *4.500 ton på lang sigt


Download ppt "Økonomiske styringsmidler i forhold til regulering af landbrugets tab af fosfor og kvælstof Konference om slutevaluering af Vandmiljøplan II og det faglige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google