Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 1 · · Miljøovervågning generelt og anvendelse i Agwaplan Henrik Skovgaard Cowi/MC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 1 · · Miljøovervågning generelt og anvendelse i Agwaplan Henrik Skovgaard Cowi/MC."— Præsentationens transcript:

1 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 1 · · Miljøovervågning generelt og anvendelse i Agwaplan Henrik Skovgaard Cowi/MC Århus

2 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 2 · · Anvendelse af miljødata

3 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 3 · · Det nationale miljøovervågningsprogram 2007 Aktivitet NOVANADEVANO Luftkvalitet og atmosfære 11,6 Byområder luft 11,8 Punktkilder 19,8 Landovervågning 14,8 Grundvand 22,83,6 Vandløb 28,23,6 Søer 14,72,8 Hav og Fjord 34,89,8 Marint Modelkompleks 4,6 Terrestrisk natur og arter 29,32,8 Tværgående aktiviteter 28 I alt kr. 220,422,6

4 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 4 · · Formålet med den nationale overvågning (NOVANA og DEVANO) 1. opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til EU-lovgivning 2. dokumentere effekten af vandmiljøplaner og anden landbrugsregulering 3. opfylde Danmarks forpligtelser i henhold til internationale konventioner og aftaler 4. bidrage til at styrke det faglige grundlag for forvaltning og for fremtidige nationale og internationale initiativer

5 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 5 · · Monitering og demonstrationsprojekter i Agwaplan  Task 1.1 Skabe grundlag for Tilstandsvurdering i de tre projektområder Udvikling og status for belastning med kvælstof og fosfor Inputdata til modelopstillinger og scenarieberegninger  Task 3.2 Bidrage med ny viden om Forskellige forureningskilders størrelse i oplandene Effektmålinger af efterafgrøder Forbedret beslutningsgrundlag for indsats Effektmålinger af tiltag Demonstrationsprojekter

6 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 6 · · Case Norsminde Fjord Sluse bygget i 1964 Fjordareal 1,9 km 2, oplandsareal 101 km 2 EF-fuglebeskyttelsesområde Vildtreservat Miljømål ikke opfyldt

7 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 7 · · Miljøproblemer i Norsminde Fjord Søsalat Giftige alger Slamaflejringer Iltsvind For stor næringstoftilførsel

8 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 8 · · Stor år til år variation i kvælstoftilførslen til Norsminde Fjord

9 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 9 · · Kontrol af modeldata er vigtigt

10 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 10 · · Tilførsel af kvælstof til Norsminde Fjord nu og ved målsætning - Agwaplan mål Kvælstoftab fra landbrugsarealer Nu (129 tons N til Fjord fra Rævs Å) Udvaskning fra rodzonen nu: 45 kg N/ha *) Mål (65 tons N til fjord fra Rævs Å giver god økologisk tilstand) Max. tab af kvælstof fra rodzonen - ved uændret landbrugsareal 22 kg N/ha *) Opgørelser (Daisy og CTtools overskud)

11 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 11 · · Fastlæggelse af indsatsbehov i vandplanerne Baseline 2015 Ønsket tilstand Afstand til målet Virkemiddel 1 Virkemiddel 2 Virkemiddel n Virkemiddel 4 Virkemiddel 3

12 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 12 · · Revision af overvågningsprogrammerne Tilpasning til internationale og nationale krav Vandrammedirektivet opererer med 3 overvågningsprogrammer Kontrolovervågning (3-6 års cyklus) Operationel overvågning (3-6 års cyklus) Undersøgelsesovervågning (behovsorienteret) Hvor meget skal måles og hvor meget kan modelleres? Hvad skal Agwaplan spille ind med til ny bekendtgørelse om overvågning?

13 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 13 · · Erfaringer fra integreret rådgivning set fra miljømyndighedens side Henrik Skovgaard Cowi/MC Århus

14 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 14 · · De lavt hængende frugter Vidensdeling mellem landbrug og miljømyndigheder afgørende Landbrugskonsulenten har en central rolle Lokal forståelse og medejerskab til lokale miljøspørgsmål Samarbejde omkring problemforståelse og løsninger på bedrifts- og oplandsniveau Finde fælles mål for produktion og miljø Netværksdannelse mellem miljømyndighed og landbrug

15 AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 15 · · Overførsel af rådgivningskonceptet til handleplanerne  Vidensgrundlaget i Agwaplan er meget stort. Er det realistisk alle steder?  Har miljømyndighederne ressourcer til integreret rådgivning?  Datagrundlaget i GAP manualen skal være nationalt afklaret  Er landmændene i projektet mere positive end landmænd generelt?  Agwaplan er baseret på frivillighed. Hvordan sikres bindende aftaler?  Hvordan er dialogen, hvis GAP ikke er nok for målopfyldelse  Hvordan er snitfladen mellem husdyrloven og handleplanerne


Download ppt "AGWAPLAN Projektgruppemøde i Agwaplan d. 30. maj 2008 Monitering Side 1 · · Miljøovervågning generelt og anvendelse i Agwaplan Henrik Skovgaard Cowi/MC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google