Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effekter af vandmiljøplanerne og vandmiljøets tilstand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effekter af vandmiljøplanerne og vandmiljøets tilstand"— Præsentationens transcript:

1 Effekter af vandmiljøplanerne og vandmiljøets tilstand
Torben Moth Iversen

2 Vandmiljøplanen 1987 Vandmiljøplanens reduktionsmål: 50% for kvælstof
80% for fosfor Vandmiljøplanens overvågningsprogram 1989 

3 Tilførsel af næringsstoffer til danske vandområder 2002
Kilde: Miljøstyrelsen, 2003 Bøgestrand (red.), 2003

4 Udledningen af kvælstof fra punktkilder

5 Udledningen af fosfor fra punktkilder

6 Det årlige kvælstofkredsløb (1997/98-2001/02)

7 Udviklingen i kvælstofkoncentrationer i rodzonevand

8 Udvikling i vandføringsvægtet kvælstofkoncen-tration i vandløb med forskellige påvirkninger

9 Kvælstof – ændring i perioden 1989-2002

10 Udviklingen i Landovervågningsoplande og vandløb

11

12 Påvirkningers betydning for smådyrsfaunaen

13 Målsætningsopfyldelse i vandløb

14

15 Grødeskæringens betydning

16

17 Fosforkilder til danske overvågningssøer

18 Udvikling i vandføringsvægtet fosforkoncen-tration i vandløb med forskellige påvirkninger

19 Fosfor i 27 danske søer

20

21 Den totale atmosfæriske tilførsel af kvælstofforbindelser til havområder 2002

22 Årsmiddelkoncentration af kvælstof (N) i det marine miljø

23 Årsmiddelkoncentration af fosfor (P) i det marine miljø

24 Målsætningsopfyldelse 2002: Det marine miljø

25 Årlig ferskvandsafstrømning og tilførsel af kvælstof og fosfor

26 Udbredelsen af iltsvind 30. september til 4. oktober 2002

27 Konklusioner (1) Udledningen af kvælstof og fosfor fra punktkilder er reduceret som forudsat i VMP Fosforkoncentrationen i vandløb med spildevand er faldet, medens koncentrationen er uændret i vandløb i dyrkede oplande Kvælstofkoncentrationen i rodzonevand er reduceret signifikant Der ses en tendens til fald i kvælstofkoncentrationen i det øvre grundvand på sandjorde Kvælstofkoncentrationen i vandløb i dyrkede oplande er reduceret med gennemsnitlig 31%. Der er store regionale forskelle

28 Konklusioner (2) Halvdelen af de danske vandløb opfylder de nuværende målsætninger. Mere varierede fysiske forhold og bedre spildevandsrensning er en forudsætning for højere målsætningsopfyldelse Hovedparten af de danske søer opfylder ikke de nuværende målsætninger. Der er sket forbedringer i de spildevandsbelastede søer, men højere målsætningsopfyldelse forudsætter, at de dyrkningsbetingede tab til hovedparten af søerne reduceres

29 Konklusion (3) Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i det marine miljø er faldet, især i fjorde og kystnære områder Der var et meget omfattende iltsvind i Det skyldtes en kombination af stor kvælstoftilførsel og uheldige meteorologiske forhold. Selv efter fuld implementering af Vandmiljøplanerne vil der forekomme iltsvind Kun en mindre del af de marine områder opfylder de nuværende målsætninger. Øget målsætningsopfyldelse forudsætter en reduktion i næringsstoftilførslen.

30 Hvor kan man læse mere Årets overvågningsrapporter vedr. vandløb, atmosfærisk deposition, landovervågningsoplande, søer samt marine områder kan findes på Årets overvågningsrapport vedr. grundvand kan findes på Årets overvågningsrapport vedr. punktkilder kan findes på


Download ppt "Effekter af vandmiljøplanerne og vandmiljøets tilstand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google