Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Miljøchef, Hans Roust Thysen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Miljøchef, Hans Roust Thysen"— Præsentationens transcript:

1 Miljøchef, Hans Roust Thysen
Kan der drives Landbrug i oplandet til Odense fjord, hvis de foreløbige miljømål vedtages Miljøchef, Hans Roust Thysen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Disposition Tidsplan for vandrammediretivet
Referencetilstand og målsætning Kystvande - Odense Fjord Søer Vandløb

3 Tidsplan 2006 Tidsplan og arbejdsprogram offentliggøres
 2004 Første basisanalyse udarbejdes  2006 Tidsplan og arbejdsprogram offentliggøres  2007 Væsentlige problemstillinger offentliggøres  2008 Udkast til vandplan sendes til høring  2009 Vandplan og indsatsprogram vedtages  2012 Indsatsprogram skal være operationelt 2015 Miljømål skal være opfyldt 2027 Ultimativ frist for opfyldelse af miljømål efter 2x6 års fristforlængelse

4 Foreløbige målsætninger foreslået af DMU
Kystvande Søer Vandløb Tage udgangspunkt i referencetilstand og vurdere hvad ”kun svage menneskeskabte ændringer ifht. uberørte forhold” betyder

5 Foreløbige miljømål for kystvande, herunder fjorde
Reference: Udbredelsen af Ålegræs I forhold til år 1890 – 1900 God økologisk tilstand: maks 25 procent mindre ålegræs i forhold til referencen Udbredelsen af Ålegræs relateres til kvælstofindholdet i fjorden

6 Tilførsel af kvælstof til Odense fjord fra Landbrug (Kilde Fyns Amt)
Udgangspunkt ultimo 90 erne Restvirkning af VMP II Bidrag efter fuld effekt af VMP II Krav til yderligere reduktion God økologisk tilstand 2.000 tons 500 tons 1.500 tons 500 tons 1.000 tons Ved fuld effekt af VMP II skal kvælstofudvaskningen således reduceres med yderligere 30 %

7 Tiltag ? Efterafgrøder Vådeenge Skovrejsning Husdyr
Men hvor meget skal der til???

8 Forslag til miljømål for søer
Reference tilstand µ P/l vand God økologisk tilstand Lavvandede alkaliske søer 15 25-50 Dybe alkaliske søer 8 13-25

9 P indhold 1850, holdt op mod foreløbig VRD målsætning

10 P-indhold i naturvandløb:
Middelkonc.(µ g P/l) 51 50 18 41 79 62 Foreløbig basisanalyse Odense fjord reference 30 Forslag om P-konc. i søvand ved god økologisk kvalitet: Lavvandede søer: 25 – 50 Dybe søer: 13 – 25

11 Fosforindhold (µ g P/l) i indløbsvand og søvand: dybe søer Indløbsvand
20-50 Referencetilstand: 8-10 50-100 God økologisk tilstand: 12-25 20-200 Nuværende tilstand: 8-200 Kilde: DMU

12 Fosforindhold (µg P/l) i indløbsvand og søvand: lavvandede søer
20-50 Referencetilstand: 10-15 50-100 God økologisk tilstand: 25-50 20-200 Nuværende tilstand: 10-300 Kilde: DMU

13 Dallund Sø Odense Fjord oplandet 2600 Søer over 100m2 Dækker et samlet areal på 1106 ha. Opland: ca ha landbrugsjord

14 Dallund Sø Dallund sø var for år siden ca. 13 meter dyb. I dag er den 2,6 meter dyb Palæøkologiske undersøgt Boret ned i søbunden Estimeret fosforindholdet på baggrund af kiselalger

15 Reference Miljømål dyb sø dyb sø Hjulplov Agerbrug Dallund Sø
(estimeret ud fra diatoméer) Total-fosfor Minerogent materiale  Pediastrum (grønalge) Byg type Hamp type Træer Buske Periode Urter Rug 2000 Moderne 1500 Middelalder e. Kr. 1000 Hjulplov 500 Jernalder 500 År 1000 Agerbrug Bronzealder 1500 2000 2500 f. Kr. Yngre Stenalder 3000 3500 4000 Ældre Stenalder 4500 20 40 60 80 100 10 10 20 20 40 60 500 1000 1500 100 200 300 % mg cm-2 yr-1 % µg L-1 Analyseret af: Peter Rasmussen & Emily Bradshaw, GEUS

16 Opdyrkning Reference Lige efter istiden

17 Tiltag ? Erosion Udvaskning fra risikoarealer
Bræmmer langs vandløb og søer Ændring i dyrkning Oversvømmelser, hvor P sedimenteres Udvaskning fra risikoarealer P-indeks VMPIII forskning Men hvor meget skal der til???

18 Vandløb Dansk vandløbsfaunaindeks:
Dårligst 1 og bedst 7 Indeks der basere sig på type og antal af smådyr fundet ved ”sparke prøven” Positive og negative dyr

19 God økologisk tilstand
Reference: Dansk vandfaunaindeks 6-7 God økologisk tilstand Dansk vandfaunaindeks 5

20 Tiltag Fysiske forhold angives som væsentligste årsag til manglende målopfyldelse Mindre vandløbsvedligeholdelse Frilægning af rørlagte vandløb Men hvor meget skal der til???

21 Kan der drives landbrug hvis de forløbige miljømål vedtages ?
Foreløbig målsætninger meget ambitiøse Definitionen af ”god økologisk tilstand” får afgørende betydning Landbrugsproduktion kan blivevoldsomt begrænset Mangler viden om konsekvenser

22 1788 2015 Kan der drives landbrug i Danmark
hvis de foreløbig miljømål vedtages ? JA! – Men hvordan? 1788 2015


Download ppt "Miljøchef, Hans Roust Thysen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google