Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Karen V. Thomasen Heden og Fjorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Karen V. Thomasen Heden og Fjorden"— Præsentationens transcript:

1 Karen V. Thomasen Heden og Fjorden
Randzoner Karen V. Thomasen Heden og Fjorden

2 Baggrund Forventet reduktion af fosfor (160 tons/år) og kvælstof (2.500 tons/år) Ønske om ha ny natur Lov om randzoner 14. juni 2011 Ændring 11. juni 2012 Offentlig adgang Ingen flerårige energiafgrøder 6-38 tons P/år siger DMU

3 Hvad siger loven? Forbud mod at dyrke, gødske og sprøjte arealet
Randzoner langs alle åbne vandløb og søer over 100 m2 Max 10 m randzoner Undtagelser: Marsklignende områder Max 5 % af bedriftens samlede areal Randzonerne fastlægges én gang for alle Ikrafttræden d. 1. september 2012 Kompensation på 2100 kr/ha til enkeltbetalings-arealer og 1200 kr/ha til permanente græsarealer Muligt at høst efter 1. september …. Kronekant

4 Hvilke vandløb/søer er omfattet?
Alle åbne vandløb og søer over 100 m2 2 typer kort Vejledende vandløbskort – marts 2012 - beskriver hvor randzoner sandsynligvis skal være ! Kompensationskort – primo juli 2012 Viser arealer man kan søge kompensation til Er IKKE en konkret udpegning af vandløb og søer ! Konklusion: Følg lovens bogstaver Vejledende baseret på luftfotos – 3D og topografi ! Kompensationskort er IKKE en konkret udpegning af vandløb,søer

5 Vejledende kort over randzoner

6 Hvad er et åbent vandløb?
Klart afgrænset terrænfordybning Stadigt eller nogenlunde regelmæssigt vandførende Ikke stillestående vand Tydelig vandføring i den største del af året Udtørring i en periode om sommeren er ok Ingen bestemt antal dage hvor det skal være vandførende Ikke skelgrøfter, vejgrøfter og lavning, som ikke er regelmæssig vandførende Ikke rørlagte vandløb

7 Hvordan fås kompensation ?
Vandløb/sø skal være indtegnet på kompensationskortet Mangler vandløbet/søen på kortet skal det rettes Landmanden har ansvaret og skal kontakte NaturErhvervstyrelsen Anmodning sendes digitalt i løbet af sommeren Tvivl om et vandløb/sø er omfattet af randzoner ? Kommunen er vandløbsmyndighed Kompensation søges første gang i Fællesskema 2013 Kompensation fås kun når randzonearealet er støtteberettiget under nkeltbetalingsordningen Hvis der er miljøstøtte på arealet kan der ikke fås kompensation Kan kombineres (sikkert?) med pleje af græs og naturarealer Krav om GLM – udyrket kræves slåning hver andet år. Som vedv. Græs er der krav om slåning hvert år.

8 Hvorfra regnes randzonen?
Fra kronekant eller overgangen mellem vand- og sumpplanter og egentlige landplanter

9 Hvem har ansvaret for hvad?
Fødevareministeriet: Loven NaturErhvervstyrelsen: Vejledning, kortopdatering, kontrol Kommuner: Vandløbsmyndighed – fortolker hvad der er vandløb Landmand: Ansvarlig for udlægning ved de rigtige vandløb/søer Fra 1. jan 2013 fører NaturErh.styrelsen også kontorl med 2m bræmmer.

10 ”Fjumreår” Mette Gjerskov: ”Nu påtager jeg mig ansvaret (fejlbehæftede kort) og giver landmændene et fjumreår.” Ingen bøder det første år, med mindre loven åbenlyst ignoreres. Henrik Frandsen, næstformand L&F – siger Man kan kun komme i betragtning af fjumreårstilstand, hvis man har rettet henvendelse til kommunen. Spurgt i L&F, der har spurgt styrelsen – men ikke fået et svar.

11 Offentlig adgang Adgang til udyrkede arealer
Alsidig plantevækst (definition i Naturbeskyttelsesloven) Der skal være lovlig adgang Ikke adgang til zonerne, hvis hegnet og græssende dyr Færdsel til fods Der kan søges om tilladelse til at lukke for offentlig adgang, hvis: gener for erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen generer privatlivets fred behov for beskyttelse af dyre- og plantelivet

12 Tidsplan Primo juli: Kompensationskort offentliggøres
Mulighed for digital indberetning af fejl Primo juli: Randzonebredde offentliggøres 1. september: Loven træder i kraft 1. september: Ansøgning om reduktion af arealet (5%) Februar 2013: Ansøgning om kompensation

13 Konklusion Tjek kompensationskort i juli måned og sammenlign med foreløbig kort Følg lovens bogstav Indberet hvis der mangler vandløb/søer på kompensationskortet for at opnå tilskud Spørg kommunen til råds i tvivlstilfælde Søg nedsættelse af randzoner, hvis over 5 % af arealet


Download ppt "Karen V. Thomasen Heden og Fjorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google