Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefkonsulent Leif Knudsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefkonsulent Leif Knudsen,"— Præsentationens transcript:

1 Kort redegørelse for det gennemførte prøveprogram og resultaterne heraf
Chefkonsulent Leif Knudsen, Konsulent Camilla Lemming Videncentret for Landbrug

2 50 pct. af arealet i DK er drænet
Primært lerjord og lavbundsjord er drænet Dræning er nødvendig for optimal vækst På drænede arealer sker pct. af afstrømning gennem dræn Med drænvand afstrømmer også specielt nitratkvælstof AU angiver, at pct. af den samlede N-udledning er fra dræn

3 Heraf dræn, min. 3 målinger 234 Vandløb, 3 målinger 6
6. april 2017 Min. 3 målinger Udtaget af Antal Ialt - 240 Heraf dræn, min. 3 målinger 234 Vandløb, 3 målinger 6 System. udvalgt, 5 målinger Planteavlskons. 19 Landmænd, 3 målinger 123 Landmand 92 Bedre kort – uden rød kant – ikke klippet ind

4 Prøver udtages i drænbrønde
Eller ved udløb i vandløb/grøft

5

6

7 6. april 2017 Hvad kan monitering af kvælstofkoncen-trationen i drænvand give svar på? Hvad er niveauet i dag i forhold til tidligere? Hvad er skyldes variationen? Underbygger de eller sår de tvivl om resultaterne i vandplanerne? Kan målingerne kvalificere placeringen af tiltag til reduktion af udledningen på de rigtige arealer? Før dette vil jeg gerne have et billede af udtagning af prøver. Som falmer og bliver til baggrund til dette.

8 Resultatet af målingerne sammelignet med tidligere resultater
Periode Antal dræn Gns. konc. mg Tot-N/l DLBR 2012 234 6,7 LOOP 6 11,7 Statens Planteavls-forsøg 7 14,81 11,21 1) Opgivet I nitratkvælstof, men som typisk udgør min. 90 pct. af total-N

9 Hvad skyldes de lave målte koncentrationer i drænene?
Unormale afstrømnings-forhold i 2011/2012 Ændring i landbrugs-praksis Repræsentativitet af drænene Næppe – afstrømningen i 2011/12 er tæt på normalen I forhold til 1970’ og 1980’erne ja – udvaskningen er halveret Ja – i undersøgelsen her er dræn på lavbundsjord over- repræsenteret

10 På højbundsjord stammer det meste drænvand fra
rodzonevand og er påvirket af landbrugsdriften Grundvandsspejl Tilstrømmende grundvand nedefra På lavbundsjord vil der strømme mere grundvand ind i drænene. Koncentrationen i drænene er påvirket af denitrifikation i grundvand og omkring grundvandsspejlet

11 Opdeling efter arealtype
Antal Mg total-N pr. liter Højbund 111 7,6 Lavbund 87 5,3

12 Udvaskning fra rodzonen 160 Retention i grundvand 89
Retention, ton N 1.000 Ton N Udvaskning fra rodzonen 160 Retention i grundvand 89 Udledning til ferskvand 71 Retention i ferskvand 19 Diffus udledning til marint miljø 50 Spildevand mv. 5 Udledning til marint miljø 55 Fra Windolf, 2011.

13 Er koncentrationerne så lavere end forventet?
Vurderet ud fra Aarhus Univiersitet fra de gennemsnitlige koncentrationer i vand, der afstrømmer til vandløb er de målte koncentrationer i drænvandsmoniteringen min pct. lavere, end der forventes ud fra vandløbsmålinger

14 Rokker drænvandsundersøgelserne ved forudsætningerne for vandplaner?
Tilledningen til det marine miljø er i vandplanerne baseret på målinger I vandløb i halvdelen af landet I resten af landet er de baseret på modelberegninger (umålte oplande) Tilledningen er altså ikke beregnet ud fra teoretiske beregninger af udvaskningen fra rodzonen Generelt rokker drænvandsmålingerne ikke ved forudsætningerne for beregning af tilledning af kvælstof til det marine miljø. Men specielt i de umålte opland bør drænvandsmålingerne bruges som input

15

16

17 24 pct. er over 10 mg N/l 41 pct. er under 5 mg N/l

18 Effekt af tiltag til reduktion af N-udledning
Total N, mg/l Antal Procent Effekt af tiltag Under 2 33 14 Ingen 2-5 64 27 Meget begrænset 5,1 -10 83 35 Begrænset 10-15 41 18 Rimelig Over 15 13 6 Stor

19 På en stor andel af det planlagte areal med ekstra efterafgrøder har det ingen effekt på N-udledningen

20 Drænvandsundersøgelsen viser:
Stor variation i koncentration i indhold af kvælstof En stor del af variationen skyldes naturgivne forhold Vandplanernes virkemidler til reduktion af udledningen vil ikke have effekt på en stor del af arealet. I gennemsnit er kvælstofindholdet i drænvandet minimum pct. lavere end forventet Målingerne kan ikke dokumentere, at beregning af N-tilledning til fjordene er forkerte i vandplanerne Stort behov for at se på kvælstoffjernelse (naturlig) i drænede systemer


Download ppt "Chefkonsulent Leif Knudsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google