Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VERSITET RASMUS EJRNÆS AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 15-11 2012 UNI GENERELLE BETRAGTNINGER OG KRAV TIL DEN ”TØRRE NATUR”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VERSITET RASMUS EJRNÆS AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 15-11 2012 UNI GENERELLE BETRAGTNINGER OG KRAV TIL DEN ”TØRRE NATUR”"— Præsentationens transcript:

1 VERSITET RASMUS EJRNÆS AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 15-11 2012 UNI GENERELLE BETRAGTNINGER OG KRAV TIL DEN ”TØRRE NATUR” LANGS VANDLØB

2 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 2 GD (2006) Grundvand er en værdifuld naturressource, der som sådan bør beskyttes mod forringelse og kemisk forurening. Dette er navnlig vigtigt i forbindelse med grundvandsafhængige økosystemer og i forbindelse med anvendelse af grundvand til vandforsyning til menneskeligt forbrug. Forurenende stof Kvalitetskrav Nitrater 50 mg/l Aktive stoffer i pesticider, 0,1 μg/l/0,5 μg/l (i alt) Hvis det for en given grundvandsforekomst skønnes…. at der sker en væsentlig beskadigelse af terrestriske økosystemer, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten, fastsættes der strengere tærskelværdier…

3 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 3 VRD (2000) Formål: at fastlægge en ramme for beskyttelse af vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, som: a)forebygger yderligere forringelse og beskytter og forbedrer vandøkosystemernes tilstand og, hvad angår deres vandbehov, også tilstanden for terrestriske økosystemer og vådområder, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne Definitioner 27) »Tilgængelig grundvandsressource«: den langsigtede årlige gennemsnitlige grundvandsdannelse minus den langsigtede årlige vandføring, der kræves for at opfylde de økologiske kvalitetsmål for tilknyttet overfladevand…og for at undgå enhver væsentlig skadelig indvirkning på tilknyttede terrestriske økosystemer. Bilag II, karakterisering af ressourcen Grundvand: …følgende skal kortlægges: — de grundvandsforekomster, for hvilke der er direkte afhængige overfladevandøkosystemer eller terrestriske økosystemer.

4 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst fremgår det, at der skal etableres op til 10.000 ha vådområder. Vådområderne har til formål at reducere udvaskningen af kvælstof med 1.130 t. Ordningen bidrager dermed til at opfylde Vandrammedirektivet. Der fremgår af udkast til statslige vandplaner, at udvaskningen af kvælstof skal reduceres med i alt 19.000 ton, heraf skal etablerede vådområder bidrage med 1.130 ton kvælstof.

5 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI A A R H U S U N I V E R S I T E T D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

6 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 6

7 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI WEB-BASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ

8 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI HVILKEN TYPE NATUR HAR VI HER? * 64 % - rigkær (7230) 29 % - våd eng 4 % - våd brakmark 2 % - tidvis våd eng (6410) 2 % - å-mudderbanke (3270) Modelforudsigelse Fugtig brakmark Våd eng Å-mudderbanke Rigkær

9 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 9

10 ÅDALES TERRESTRISKE NATUR RASMUS EJRNÆS 15-11 2012 AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 10 Rigkær kildevæld forudsætter høj vandmætning, lav tilgængelighed af fosfor og kvælstof, høj pH og basemætning med især Ca-, Mg og Fe- ioner. Sænkning af grundvandstrykket kan føre til: – Inflow af ilt- og næringsrigt overfladevand – omsætning af tørv – frigivelse af fosfor og kvælstof (intern eutrofiering) – sænkning af pH – stigning af temperatur Tilførsel af næringsrigt drænvand kan medføre: – Extern eutrofiering – denitrifikation – Intern eutrofiering (frigivelse af fosfat og sulfat) Øget plantevækst og tab af truede arter Vådområdeprojekter kræver som minimum en grundig kortlægning af ådalens terrestriske økosystemer


Download ppt "VERSITET RASMUS EJRNÆS AARHUS UNIVERSITET DET NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 15-11 2012 UNI GENERELLE BETRAGTNINGER OG KRAV TIL DEN ”TØRRE NATUR”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google