Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vandmøller og vandplaner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vandmøller og vandplaner"— Præsentationens transcript:

1 Vandmøller og vandplaner
Susanne Jervelund, Dansk Møllerforening Møllepuljen, Lille Mølle 29. april 2014

2 Hvad er en vandmølle? Bygning Mølleri Vandteknisk anlæg
Alm. fredningslovgivning Mølleri Funktion forudsætning for bevaring Vandteknisk anlæg Fysiske anlæg Vandet ?

3 Vandplaner EU: Et vandløb skal som udgangspunkt være naturligt, eller i det mindste 70% naturligt MEDMINDRE andet betinger det !

4 Typologi vandløb DK Tabel 5.4 Kriterier for typefastlæggelse af vandløb. Hver enkelt vandløbslokalitet vurderes ud fra orden, oplands-areal, bredde og afstand til kilde. En lokalitet placeres herefter efter dominansprincippet, dvs. den type, hvori flest komponenter falder. I tilfælde af ligelig fordeling mellem to typer bruges oplandsarealet til typefastlæggelsen. Type Orden ≥5 Oplandsareal (km2) <10 <100 >100 Bredde (m) >10 Afstand til kilde (km) < >40

5 Vandløbstypologi Type Fyn DK Antal km km vandløb Type Type Type Kunstige I alt Basisanalyse vandområdeplaner : typologi for målsatte vandløb

6 Basisanalyse: typologi for målsatte vandløb

7 Vandplan - virkemidler
3. Virkemidler relateret til restaurering af vandløb og søer Vandløb A: Fysiske forhold For en række vandløb vil det være nødvendigt at forbedre deres fysiske tilstand, hvis de skal kunne opfylde vandrammedirektivets miljømål. Indsatsen kan omfatte: Ændret vandløbsvedligeholdelse Vandløbsrestaurering Åbning af rørlagte strækninger Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb. Kort: Forslag til vandplan 2013 – offentlig høring - Indsatsprogram og prioriteringer (fysiske spærringer der skal væk)

8 Vandplaner

9 Økonomi ved tiltag Ændret vedligeholdelse
Kompensation i gennemsnit udgør ca kr. pr. km Kilde: Virkemiddelkatalog, Naturstyrelsen

10 Fysiske spærringer Dambrugsspærringer: For spærringer ved dambrug er metoder og økonomi undersøgt (Jensen og Landsfeldt 2004). Afhængigt af dambrugstype og forholdene på stedet kan regnes med følgende afrundede projektomkostninger: Min.: kr. Middel: kr. Max.: kr. For spærringer generelt har faldhøjde og vandløbstype en betydning for prisen. Følgende tabel er angivet i Odense PRB-projektet: Etablering af fiskepassage Stykpris, kr. (ekskl. moms) Type 1 Type 2-3 Niveau forskel > 2,0 m Niveau forskel 1,0-2,0 m Niveau forskel 0,5-1,0 m Niveau forskel 0,3-0,5 m Niveau forskel <0,3 m

11 Virkemiddelkataloget 2014
Anlægs/projekteringsomkostningen er på den baggrund skønsmæssigt sat til (kr. pr. spærring): Min. Middel Max. Type Type Type

12 Virkemiddelkataloget
Den årlige budgetøkonomiske enhedsomkostning for anlæg/projekteringsomkostning er herefter beregnet til: Type 1: kr. Type 2: kr. Type 3: kr. Som teknisk levetid regnes med 50 år. Dertil skal lægges evt. udgifter til erstatninger.

13 Bevaring vandmølle Bygningsbevaring Opretholde funktion af mølleværk
Fredning, kulturarv, autencitet Opretholde funktion af mølleværk Hollandsk anbefaling 2 timers drift /dag Vandteknisk anlæg Fysiske forhold, kulturarv, Vandmængde til rådighed

14 Mølleværket Opretholde funktion af mølleværk
2 timers drift / dag året rundt ! Mandskabsbehov Faglig viden om mølleri Økonomi

15 Vandtekniske anlæg Tilløb Stemmeværk Bagløb
Tilgitring (rensning), vandmængde (sommer) Stemmeværk Ålepas, flodemål, Bagløb Stuvning, bagvand

16 Vandtekniske anlæg Vandmængde til møllen til 2 timers drift/dag
Beregningsmetode - Praktisk måling ved mølle i drift Måle vandmængde ved mølle i drift Teoretisk beregning af nødvendig vandmængde Både ved eksisterende og manglende vandhjul / turbine Dimensioner, faldhøjde, bredde på vandhjul, etc. Overfaldshjul (3,5-6 m) periferihastighed på 1,3 – 1,5 m/s

17 Overfaldshjul driftshastigheder
Vandhjul 3,5 -6,0 meter i diameter Periferihastighed 1,3 - 1,5 m/sek 3,5 m - 8,2 omd/minut 4,0 m - 7,2 omd/minut 4,5 m - 6,4 omd/minut 5,0 m - 5,7 omd/minut Kilde: Mühlenbau, Werner Schnelle, 1992

18 Beregning vandmængde 1. Fastsæt den nødvendige kraftydelse af vandkraften (Pa) ved hjælp af formel B - eksempelvis vil et overfaldshjul med en ønsket kraftydelse (Pe) på 25 Hk, skulle yde 38,46 Hk. 2. I formel A er H en fast faktor for en given vandmølle. Pa beregnes som beskrevet i punkt 1, mens Q beregnes efter følgende formel: Q = (Pa * 735) / (mv * g * H) (formel C) Sæt H = 3,5 meter, og vands massefylde mv = 1000 kg/ m3 og g = 9,8 m/s2. Q kan således beregnes til 0,84 m3/s = m3 / time 3. Ved beregning af hvor meget vand der tilbageholdes ved opstemning anvendes følgende formel: Vo = Vw - Qm * t = (Q - Qm) * t Vo = opstemmet vand i m3 Vw = vandforbrug ved formaling i tiden t er Q * t (husk at regne i sekund eller time både for Q og Qm) t = formalingstid, for eksempel 2 timer svarer til t= 7200 sek. Qm = vandføring i vandløbet i m3/t (husk at regne i sekund eller time både for Q og Qm) Opgørelser over vandføring i vandløbet kan findes i de enkelte vandløbsregulativer. Oplysningerne kan for eksempel indhentes ved forespørgsel i den kommune, hvor vandløbet er. Den mindste vandmængde der skal opstemmes til den aktuelle vandmølle er: Q * t = 0,84 * 7200 = m3 - Det er den minimale krævede mængde vand for at møllen kan male i 2 timer.   Er der vand nok i vandløbet til at møllen vil kunne være i funktion 2 timer hver dag? Døgnvandføringen i vandløbet beregnes: Qm = 100 l/s = 360 m3 / time svarer til m3/ døgn Teoretisk set er der vand nok til at vandmøllen vil kunne arbejde 2 timer og 50 minutter hver dag. Indsættes en faunapassage, der forlods tager 80 liter vand / sekund, mister vandmøllen m3 vand / døgn, og så vil der kun være vand så vandmøllen teoretisk set kan arbejde en halv time dagligt. I dette regnestykke er der ikke taget hensyn til det vand der uvilkårligt løber "udenom" ved diverse utætheder. Det bør vurderes ved hver enkelt vandmølle, hvor stor en del af vandføringen det er. Regnestykke skal ses som vejledende talstørrelser.

19 Lille Mølle Molinologiske regneregler – A. Jespersen
88 l/ sek – 633 m3/ 2 timer Mølledam på 28 m diameter 1 meter dyb 195 l/sek – m3/ 2 timer Mølledam på m diameter 1 meter dyb

20 Hvis reduceret vandflow til vandmølle
Større mølledam Større opsamlingskapacitet Ændre på vandhjulets konstruktion Dybere vandskuffer Fokus på stuvning nedstrøms Undgå bagvand

21 Hvad gør vi i Dansk Møllerforening?
Organisationer Dansk Møllerforening Møllen, diverse medier Danske Vandløb Vandråd, Fælles foretræde Folketinget, BYFO Land og By Politik Folkemødet Etc.

22 Kontakt til myndigheder
Kulturstyrelsen Travlhed Naturstyrelsen Ingen forståelse KL Det er ikke os De enkelte kommuner Staten og EU har pålagt os det Andre Museer, m.v.

23 Situationen Vandmøller ødelægges På trods af
Uvidende ejere (Køng Mølle) Manglende funktionalitet (Brobyværk Mølle) På trods af Potentiale for funktion Værditab på ejendommen på 1 mio. kr.

24 Tak for opmærksomheden
Der er brug for en fælles indsats Større offentlig opmærksomhed Presse m.v.


Download ppt "Vandmøller og vandplaner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google