Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 2"— Præsentationens transcript:

1 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 2
Hvordan beskrives en virksomhed Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

2 Virksomhedstyper Produktionsvirksomheder Handelsvirksomheder
Servicevirksomheder Personligt ejede virksomheder og interessentselskaber Kommanditselskaber Aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber Koncerner Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

3 Regnskab, Ekstern/Intern
Eksterne regnskaber Underkastet lovmæssige krav, der skal sikre brugerne ensartet og betryggende regnskaber Interne regnskaber Opstilles efter virksomhedens styremål og er ikke underkastet lovmæssige krav. Andre regnskaber Grønne regnskaber Etiske regnskaber Sociale regnskaber Viden regnskaber Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

4 Det eksterne regnskab Vigtigt kommunikationsmiddel til interessenter
Årsrapporten Supplerende redegørelser (miljø, viden, etc.) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

5 Det interne regnskab Ingen lovkrav Skræddersys til virksomhedens behov
Danner baggrund for f.eks.: Prisfastsættelse Resultatrapportering Budgetopfølgning Handlingskoordination Ansvarsdelegering Ledelsens målfastsættelse Kommunikation Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

6 Det interne regnskab Mere detaljeret end det eksterne
Kan f.eks. være specificeret: Segmentering på kunder, markeder, produkter, sælgere etc. Sammenligning af resultatposter via nøgletal Specifikation af akkumulerede poster Opdeling af budgetafvigelser efter påvirkningsårsager Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

7 Regnskabets to bestanddele
Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger i en given periode Balancen Aktiver – viser værdien af virksomhedens formuegoder Passiver – viser, hvordan aktiverne er finansieret Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

8 Resultatopgørelse Årsregnskab for handelsvirksomhed XYZ i 1.000 kr.
Resultatopgørelse for perioden 1.1 – XX Omsætning 14.600 Vareforbrug 6.480 Dækningsbidrag 8.120 Kontante kapacitetsomkostninger: Lokaleleje 2.440 Salgspersonale 2.920 Øvrige omkostninger 1.080 6.440 Indtjeningsbidrag (EBITDA) 1.680 Periodens afskrivninger 1.700 Resultat før finansielle poster (EBIT) –20 Finansielle indtægter 620 Finansielle omkostninger Skat 240 380 90 Årets resultat 270 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

9 Regnskab Balancen Hvad bruges penge til? Aktiverne: Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiviteter Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Likvider Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

10 Regnskab Balancen Hvor kommer pengene fra? Passiverne: Egenkapital
Aktiekapital Reserver Fremmedkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

11 Årsregnskabet består af en resultatopgørelse
og en balance Resultatopgørelsen Omsætning - Omkostninger =Perioderesultat Balance Aktiver Virksomhedens ressourcer Passiver Egenkapital Fremmedkapital Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

12 Balance Balance pr. 31. 12. 20XX Aktiver Passiver Anlægsaktiver
Egenkapital Immaterielle anl. akt. 3.050 Egenkapital primo 12.510 Materielle anlægsaktiver 10.028 Årets resultat 270 Finansielle anlægsaktiver 1.002 Privatforbrug –300 Anlægsaktiver i alt 14.080 Egenkapital ultimo 12.480 Omsætningsaktiver Fremmedkapital Varelager 320 Langfristet gæld 2.300 Varedebitorer 1.160 Kortfristet gæld Likvide beholdninger 1.010 Kassekredit 240 Omsætningsaktiver i alt 2.490 Varekreditorer 340 Skyldig skat/moms 170 Andre kreditorer 1.040 Fremmedkapital i alt 4.090 Aktiver i alt 16.570 Passiver i alt Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

13 Regnskab Balancen Aktiver Passiver Mindst likvide Anlægsaktiver
Immaterielle Materielle Finansielle Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvider Egenkapital og Hensættelser Langfristet gæld Prioritetsgæld Etableringslån Kortfristet gæld Kassekredit Varekreditorer Skyldig A-skat Andre kreditorer Mindst risiko for indfrielse Mest likvide Størst risiko for indfrielse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

14 Regnskab Indeværende regnskabs-periode Regnskabs-periode 1
Regnskabs-periode N -1 • • • • • • • • Startdato Balancetids- punkt 1 Balancetids- punkt 2 Balancetids- punkt N - 1 Balancetids- punkt N Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

15 Regnskab Præstationsorienteret regnskab Formueorienteret regnskab
Opfatter virksomheden som en fortsat strøm af drifts- investerings- og finans-transaktioner. Den benævnes derfor også som transaktionsorienteret regnskabsteori Formueorienteret regnskab Balancen er her i fokus. Det er her afgørende at måle tilvæksten i virksomhedens formue, herunder egenkapitalens tilvækst eller fald Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

16 Før regnskabsperioden Efter regnskabsperioden
Nr. Før regnskabsperioden Regnskabsperioden Efter regnskabsperioden Køb -40 Udb -40 Salg -40 Indb -40 1 Køb -40 Udb -40 Salg -40 Indb -40 2 Køb -40 Udb -40 Salg -40 Indb -40 3 Køb -40 Udb -40 Salg -40 Indb -40 4 Køb -40 Udb -40 Salg -40 Indb -40 5 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

17 Det interne regnskabs 5 væsentligste opgaver
Inspirations- og analyseopgaven - opnå indsigt med henblik på at få inspiration til fremtiden Kalkulationsopgaven - produktionsforløb, omkostningsforbrug, prisfastsættelse etc. Alternativopgaven - valg mellem handlemuligheder Budgetopgaven - Udarbejdelse af målrettede handlingsplaner Kontrolopgaven - årsager til at planerne ikke holdt stik - revidere og justere fremtidige planer for at sikre målopfyldelse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

18 Produktkalkulationer
Selvkostmetoden Alle omkostninger fordeles ud på alle produkter Fordelingsnøgler anvendes til de faste omk. Metoden meget udbredt i praksis Ulemper: Kan medføre for høj salgspris Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

19 Produktkalkulationer
Bidragsmetoden Omkostningerne er de direkte målelige meromkostninger ved aktiviteten Dækningsbidraget = merindtægter – meromkostninger Dækningsbidraget kan opgøres for forskellige udsnit af aktiviteten Ulemper: kan medføre for lav salgspris Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

20 Eksempel på bidragsmodellen for en produktgruppe
Produktgruppens bruttoomsætning - Rabatter ydet for gruppens enkelte produkter = Produktgruppens nettoomsætning - Produktgruppens stykomkostninger = Dækningsbidrag 1 (produktenheder) - Produktgruppens forbrug af arbejdsløn - Produktgruppens direkte seriebestemte omkostninger = Dækningsbidrag 2 (produktet) - Salgsfremmende omkostninger direkte opofret for at skabe produktgruppens omsætning i perioden = Dækningsbidrag 3 (produktgruppen) Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

21 Kommentarer til model på foregående side
Stykomkostninger er produktenhedsdirekte, dvs. de kan henføres til den enkelte produktenhed (eks.: materialer, emballage etc.) Arbejdsløn og salgsfremmende omkostninger er ikke fuldt delelige med antallet af produktenheder Det er relevant at overveje hvorvidt omkost-ninger kan tilpasses ved ændringer i produktionens størrelse Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

22 Eksempel på opstilling af virksomhedens produktlønsomhed
B C I alt Omsætning x X - Stykomkostninger = Dækningsbidrag - Markedsføringsomkostninger = Markedsføringsbidrag - Énperiodiske kapacitetsomkostninger = Indtjeningsbidrag - Afskrivninger = Resultat før renter - Renter = Resultat før skat Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

23 Kommentarer til model på foregående side
Dækningsbidragsregnskabet er opdelt på de tre produktgrupper A, B og C De fælles kapacitetsomkostninger i form af en-periodiske kapacitetsomkostninger og afskrivninger er ikke fordelt ud på produkterne, idet man ikke med rimelighed kan opgøre produkternes træk på ”fælleskapaciteten” Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

24 Klassificering af omkostninger
Stykomkostninger Omkostninger der afholdes ved at producere og sælge en enkelt produktenhed Kapacitetsomkostninger Omkostninger der disponeres med henblik på at producere og sælge flere aktiviteter Omkostningernes delelighed og tidshorisont er stærkt varierende Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

25 Klassificering af omkostninger
Énperiodiske kapacitetsomkostninger (= ”kontante” kapacitetsomkostninger) Omkostninger der disponeres med henblik på at skabe en given periodes aktiviteter og som resulterer i betalinger i samme periode Kalkulatoriske kapacitetsomkostninger Omkostninger der fordeles over flere perioder og som ikke resulterer i betalinger i de pågældende perioder, som f.eks. afskriv-ninger Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

26 Klassificering af omkostninger
Salgsfremmende omkostninger Kapacitetsomkostninger der afholdes med henblik på at fremme salg og indtjening af aktiviteter Har ofte en forsinket effekt på efterspørgslen Nettoresultatet af indsatsen måles ved merdækningsbidraget i det pågældende segment med fradrag af de salgsfremmende omkostninger Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

27 Kapacitetsomkostninger
Påvirkningsmulighed Funktionelle sammenhæng i tid og rum Informationseksempler Sikker og hurtig levering Fleksibilitet, Fuldt sortiment, ”Benefits” Primære produkter Kundebehov Forretningspolitik Servicepolitik Kvalitetspolitik Klage %, Fejl % Levering til tiden Eksterne/Interne servicebehov Serviceniveau Organisationsform Specialisering Antal fakturaer Antal betjente kunder Antal sælgerbesøg Præstationernes art, kvalitet, mængde Produktivitet, Arbejdstakt Arbejdsmetoder, serie-størrelser, Medarbejder-kvalifikationer Antal edb-operationer, Antal ekspeditioner, Antal maskintimer, Antal m2 Belastning af enkelte funktioner Produktionstilrettelæg-gelse, beredskab, slack Antal værkførere Antal sekretærtimer Antal kursusdage Antal disponible ressourcer Kapacitetsdisponering, Indkøbseffektivitet, Reversibilitet, Substituerbarhed, Synergi, Pris pr. ressourceenhed Kapacitetsomkost-ninger Gager, Vedligeholdelse Administration Afskrivninger Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

28 Niveauopdelt opgørelse af resultat efter salgsomkostningerens delelighed med aktiviteten
Omsætning Enkeltordrer Produkter Stykomkostninger Dækningsbidrag 1 Direkte salgsfrem-mende omkostninger Ordretyper Produktgrupper Dækningsbidrag 2 Sælgerindsats Markedsområder Dækningsbidrag 3 Fællesomkostninger Periodens totale markedsføringsresultat Hele virksomheden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander

29 Kommentarer til model på foregående side
Modellen forudsætter, at både reklame og sælgerindsats kun indvirker på den viste periodes aktivitetsniveau, dvs. at der ikke er en forsinket effekt – hvilket næppe holder stik i virkeligheden Økonomisk virksomhedsbeskrivelse © Charlotte Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander


Download ppt "Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Kapitel 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google