Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Emner/Indlæringsmål lekt. 5+6

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Emner/Indlæringsmål lekt. 5+6"— Præsentationens transcript:

1 Emner/Indlæringsmål lekt. 5+6
Forstå forskel mellem regnskab aflagt på kontantbasis og det periodiserede regnskab Forstå hvorfor det periodiserede regnskab normalt giver et bedre indtryk af en virks. indtjeningsevne Forstå de afgørende kriterier for indtægtsførsel og resultatføring af omkostninger. Forstå forskel mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse

2 Resultatopgørelse 1. Måler resultatet for en periode.
2. Nettoresultat=Indtægter - omkostninger. 3. Indtægter = Omsætning + øvr. indtægter 4. Omsætning: nettoaktiver, der brutto tilgår en virksomhed i året, når den sælger varer eller ydelser (stigninger i økonomiske fordele). 5. Omkostninger: nettoaktiver, som forbruges i året for at skabe årets indtægter (fald i øk. fordele) 6. En del af årsregnskabet. Tegn tidslinie. Genopfrisk de øvrige del af et årsregnskab. Evt. omtale opstilling i skemaform. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

3 Regnskabsperioden Næsten altid 12 mdr. ved udarbejdelse af et årsregnskab jfr. ÅRL §15. Andre perioder anvendes afhængigt af formålet. Eks. Halvårsregnskaber, månedsregnskab, regnskab for en bestemt aktivitet. Kbh. Fondsbørs: forstærket anbefaling om offentliggørelse af kvartalsregnskaber i nye oplysningsforpligtelser. Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

4 Opgørelse af periodens resultat
To principielle muligheder: (a) Regnskab aflagt på kontantbasis (b) Et periodiseret regnskab (accrual basis) (a) Regnskab aflagt på kontantbasis. Til- og afgange er betalinger, som registreres, når de modtages/foretages. Overfør argumenter på eksempel Manipulation: Skubbe udgift, offentlige virksomheder (tømme budgettet). Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

5 Allens´ Hardware Store
Etablering (afsluttet d. 1/1): Egenkapital /2-årigt lån (rente 8% p.a.) Driften i januar: Huslejebetaling for januar og februar 2.400 Forsikringsbetaling (for ét år) Køb af varer ( kontant på kredit) Salg af varer ( kontant, på kredit) Lønomkostning og lønudbetaling i januar Ultimo januar: Beholdning af varer til kostpris

6 Allens´ Hardware Store Regnskab på kontantbasis for januar
Indbetalinger i alt ………………………………….. Udbetalinger for: Køb af varer ……………… Løn …………………………. Husleje ….…………… Forsikring……………… I alt udbetalinger ..…………………………. Nettoindbetalinger ……………...…………………...

7 Opgørelse af periodens resultat
(a) Regnskab aflagt på kontantbasis. Fordele: Nemt at opgøre Viser likviditeten Svagheder: Ingen ‘matching’/årsagssammenhæng mellem til- og afgange “Indtægtsførsel” (præstationsmåling) for sent (vanskelige del af processen er gennemført), Store muligheder for kortsigtet manipulation. Overfør argumenter på eksempel Manipulation: Skubbe udgift, offentlige virksomheder (tømme budgettet). Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

8 Opgørelse af periodens resultat (fortsat)
(b) Det periodiserede regnskab (værdibevægelser) Indtægter, medtages i den periode de vedrører, ikke i den periode de betales. Udgifter, som er tæt knyttet til indtægterne, registreres som omkostning i samme periode som indtægten (eks. vareforbrug) Øvrige udgifter tages med som omkostning i den periode, de vedrører (eks. renter) ~ ofte i den periode, hvor udgiften afholdes (eks. administrationsomkostninger) Matching mellem indtægter og udgifter Andre ulemper: manipulation på grund af forskellige indtægtskriterier.

9 Allens´ Hardware Store Regnskab på periodiseringsbasis for januar
Indtægter ved salg………………………………….. Omkostninger til: Vareforbrug ……………………….. Løn …………………………. …… Husleje for januar….……………… Forsikring for januar ……………… Renteomkostning for januar………. I alt omkostninger..…………………………. Nettoresultat ……………...…………………...

10 Opgørelse af periodens resultat (fortsat)
(b) Det periodiserede regnskab. Fordele: Større sammenhæng mellem aktiviteten og resultat = bedre udtryk for virks. (langsigtede) indtjeningsevne Ulemper: Opgørelse er mere usikker (skøn involveret) Visse muligheder for manipulation (valg af indregningstidspunkt m.v.) Matching mellem indtægter og udgifter Andre ulemper: manipulation på grund af forskellige indtægtskriterier.

11 Årsregnskabsloven § 13, stk. 1, nr. 6
Transaktioner, begivenheder og hændelser skal indregnes, når de indtræffer uanset tidspunktet for betaling (periodisering). Dvs. ANVEND DET PERIODISEREDE REGNSKAB.

12 Det periodiserede regnskab
Hvornår skal indtægter/omkostninger registreres? Hvor meget skal indtægts-/omkostningsføres?

13 Omsætning – indtægtsførsel?
Følgende kriterier skal være opfyldte i forhold til realaktivitet (I modsætning til “ren” finansiel aktivitet) 1. Den kritiske begivenhed for at opnå omsætningen skal være indtruffet - virksomheden har (i alt væsentligt) udført sin præstation 2. Kundens modydelse vil komme med stor sikkerhed og kan opgøres/måles med ret stor sikkerhed (målbar) Vigtigt at begge kriterier er opfyldte Kriteriet i forhold til “ren” finansiel aktivitet: Markedspris skal være ændret Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

14 Kritiske begivenhed Typisk en objektiv begivenhed, der er afgørende for, hvornår der regnskabsmæssigt anerkendes indtægt til virksomheden ved realaktivitet Omsætning består af en lang række begivendheder fra produktion, markedsføring, ordremodtagelse, leverering til betaling.

15 Målbar Omsætningen skal kunne måles med en ret høj sikkerhed.
Dvs. objektivt, verificerbar og kvantificerbar. Ikke nok med en fornemmelse

16 Eksempler Salg af abonnement på 3000 kr. over de næste 3 år.
Produktion af 1000 biler, ikke solgte. Konklusion: Medtagelse i regnskabet på det tidligste tidspunkt, hvor begge indtægtskriterier er opfyldte. I praksis typisk stor vægt på salgstidspunktet (uddybes nærmere i kap. 6). 1) Kritiske begivenhed er levering af bladet over de næste 3 år. Dvs kr. indtægtsføres i hvert år. Målbarheden er allerede opfyldt fra starten, men ikke den kritiske begivenhed. 2) Kritiske begivenhed (dvs. værditilvækst) produktion af biler. Da salgspris ej er kendt ingen indtægtsførsel. Listepriser er ikke nok.

17 Registrering af omkostninger
1. Hvis en forbrug af aktiver kan knyttes direkte til en omsætning, medtages forbruget af aktivet (=omkostningen) i den periode, hvor omsætningen medtages (eks. Forbrug af varer fra lager) = matching. 2. Hvis der ikke er direkte sammenhæng mellem forbruget/værdifaldet af aktivet og omsætningen, medtages omkostningen i de perioder, hvor virksomheden forbruger af servicepotentiale ” i takt med at det bruges (eks. forbrug af PC´er i bogholderiet e.lign.) Problem 3.2, side 111 0,0 14980,? 5820,? ?,5440 ?,2010 Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.

18 Sammenhæng mellem resultatopgørelse og balance
Aktiver Gæld Egenkapital = + Indskuds- kapital Overført overskud Aktiver Gæld = + + Indskuds- kapital Overført Overskud, primo Aktiver Gæld Nettoresultat for perioden - Udbytte Se også udleverede materiale Vis nedeste linie på tavlen med forkortelser: A = P + IK + OOP + OMS – OMK – U Vis følgende begivenheder: Købtil lager 30 kr. Salg af tilsvarende varer for 80 kr. Afholde lønomkostninger for 15 kr. (bagudbetalte) Betale for varer i 1) Inddrage betaling fra kunde i 2) Betalinger af lønninger i 3) Se side 3-3 i instructors manual = + + + Indskuds- kapital Overført Overskud, primo Aktiver Gæld Omsætning - Omkost- ninger - Udbytte = + + + Copyright  2000 by Harcourt Inc. All rights reserved.


Download ppt "Emner/Indlæringsmål lekt. 5+6"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google