Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behovet for regnskabsvæsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behovet for regnskabsvæsen"— Præsentationens transcript:

1 Behovet for regnskabsvæsen
Formue. Indtjening. Kontrol. Hukommelse.

2 Hvem kan bruge et regnskab
Ejerne/Aktionær. Offentlige myndigheder - Told & skat, Skattevæsen. Medarbejderne. Omverdnen - Kommuner, amter, borgerne. Långiver - Bank, Kreditforening. Kunder. Leverandør. Rådgiver - Bank, revisor & advokat. Ledelsen - Direktion, bestyrelse & repræsentantskab.

3 Hvem udarbejder årsrapport
Aktieselskaber (A/S) + Anpartsselskaber (ApS) Interessentselskab (I/S) Personlige virksomheder (Murermester, Kioskejer) Fonde (Almennyttige fonde, Familiefonde) Organisationer (Dansk Røde Kors, Red Barnet) Foreninger (HK, Gymnastikforening, Fodboldklub) Primær- & Amtskommunerne (Hinnerup, Viborg Amt) Staten (Finansloven = Budget)

4 Opgørelse af værdierne
Begyndelsesbeholdning (Primo) + Periodens tilgang (Køb, egen fremstilling) - Periodens afgang (Salg, svind, tyveri) = Slutbeholdning (Ultimo)

5 Dele i en årsrapport Årsberetning. (Verbal forklaring omkring virksomheden) Resultatopgørelse. (Indtægter & omkostninger) Balance. (Pengeanbringelse & Pengefremskaffelse) Noter. (Uddybning af oplysninger i resultatopg. + Balance) Pengestrømsopgørelsen (Finansieringsanalyse) - Likviditet Koncernregnskab. (Et regnskab for alt ejet af samme person) Revisorpåtegning. (Revisors observationer i selskabet) Anvendt regnskabspraksis. (Hvilke metoder er anvendt for, at komme frem til regnskabet.)

6 Hyppigheden af en årsrapport
Årsrapportens længde normal = 12 måneder. Fordele: - Minimering af tilfældigheder. - Sammenligning. - Hyppigere udbetaling af udbytte (Afkast = renter). - Troværdighed.

7 Balancen - Aktiver Aktiver (Kapitalanbringelse) Anlægsaktiver:
- Immaterielle anlægsaktiver - Kendetegn: Ikke fysiske aktiver. Ikke monetær karakter (Kontanter, aktier, obligationer) - Eksempler: Goodwill, patent, varemærke, koncessioner

8 Balancen - Aktiver Anlægsaktiver, fortsat: - Materielle anlægsaktiver
Eksempler på materielle anlægsaktiver: 1) Grunde & bygninger. 2) Tekniske anlæg & maskiner 3) Andre anlæg 4) Inventar 5) Biler

9 Balancen - Aktiver Finansielle anlægsaktiver:
Eksempler på finansielle anlægsaktiver: - Aktier. - Obligationer. - Kapitalandele i datterselskaber. Krav: - Ejet med investering for øje.

10 Balancen - Aktiver Omsætningsaktiver: Varebeholdninger:
- Råvarer & hjælpematerialer. - Varer under fremstilling. - Færdigvarer/Handelsvarer.

11 Balancen - Aktiver Omsætningsaktiver, fortsat: Tilgodehavender: - Varedebitorer (Kunder som skylder os penge) - Forventet tab på debitorer (Penge vi ikke forventer at få) - Periodeafgrænsningsposter (Omkostninger som er købt/betalt med ikke brugt) Igangværende arbejder for fremmed regning (Entreprise)

12 Balancen - Aktiver Omsætningsaktiver, fortsat:
Værdipapir & kapitalandele: - Aktier - Obligationer. - Kapitalandele i dattervirksomheder. Krav: Ejet i kort tid med henblik på anbringelse af likvide midler.

13 Balancen - Aktiver Omsætningsaktiver, fortsat: Likvide beholdninger:
- Kasse - Bank - Giro - Kassekredit (disponibel)

14 Balancen - Passiver Egenkapital: Eksempler på egenkapital:
- Aktiekapital (Indskud i pålydende værdi) - Overkurs ved emission. - Reserver (Opsparet overskud der ikke er udbetalt som udbytte) - Overført overskud eller tab.

15 Balancen - Passiver Forpligtelser: Langfritstet gældsforpligtelser:
- Forfalder til betaling efter mere end 1 år. - Kreditforeningslån (Nykredit, Realkredit) - Boliglån (Den Danske Bank, Unibank) - Andre lån med længere frist end 1 år.

16 Balancen - Passiver Gældsforpligtelser, fortsat:
Kortfristet gældsforpligtelser: - Forfalder til betaling inden 1 år. - Kassekredit - Varekreditorer (vareleverandør) - Skat, moms & afgifter. - Anden gæld (advokat, revisor, falck) - Udbytte


Download ppt "Behovet for regnskabsvæsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google