Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7. Produktionsvirksomhedens regnskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7. Produktionsvirksomhedens regnskab"— Præsentationens transcript:

1 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Leverandør Kunde Råvarelager Produktion Færdigvarelager

2 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Leverandør Råvarelager 12110: Råvarer 14220: Varekreditorer X X Købs-faktura

3 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Råvarelager Produktion 12120: Varer under 12110: Råvarer fremstilling Råvare- X X rekvisition 12120: Varer under 14270: Skyldig Arbejdssedler fremstilling arbejdsløn X X

4 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Færdig-varelager Produktion 12120: Varer under fremstilling 12130: Færdigvarer X X Produktions- rapport

5 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Kunde Færdigvarelager 1100: Varesalg 12210: Varedebitorer Salgsfaktura X X 2110: Variable 12130: Færdigvarer Produktionsomk. Færdigvare- X X rekvisition

6 7. Regnskab for en produktionsvirksomhed - vareregnskab
Eksempel: Møbelfabrikken DOMINO, Kolding Faktura fra Trælasten A/S (konto nr ): Diverse bøgetræ + moms Fragtfrit, pr. 2 måneder netto. Råvarerekvisition: Bøgetræ leveret fra råvarelageret Til produktionen til fremstilling af 10 stk. sofaborde, model COMFORT Færdiggørelsesrapport: 10 stk. sofaborde, model COMFORT, leveret fra produktionen til færdigvarelageret Arbejdssedler: Arbejdstid medgået til fremstilling af 10 stk. sofaborde, model COMFORT Faktura til Møbelhuset A/S (konto nr ) 5 stk. sofaborde a kr , model COMFORT + moms Ab lager, pr. 30 dage netto. Færdigvarerekvisition: Variable produktionsomkostninger for solgte varer: 5 stk. sofaborde, model COMFORT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2110: Variable 12120: Varer under 1100: Varesalg produktionsomk. 12110: Råvarer fremstilling 12130: Færdigvarer 25.000 12.000 18.000 18.000 24.000 18.000 6.000 12.000 24.000 14270: Skyldig 122105: Møbelhuset A/S 142208: Trælasten A/S 14261: Købsmoms 14262: Salgsmoms arbejdsløn 31.250 22.500 4.500 6.250 6.000

7 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Vareregnskab Beholdninger af råvarer, varer under fremstilling og færdigvarer er pengebindinger. Der er således tale om aktiver i balancen. Kontiene for råvarer (12110), varer under fremstilling (12120) og færdigvarer (12130) har derfor alle en debetsaldo. Skyldig arbejdsløn er en finansieringskilde. Der er således tale om et passiv i balancen. Konto for skyldig arbejdsløn (14270) har derfor en kreditsaldo. Variable produktionsomkostninger er en omkostning Konto for variable produktionsomkostninger (2110) har derfor en debetsaldo. Variable omkostninger er omkostninger, hvis totalbeløb for en given periode direkte er bestemt af produktionens og salgets størrelse.

8 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Regnskab med produktionsanlæg og maskiner 11110: Maskiner Viser kostprisen for virksomhedens produktionsanlæg og maskiner. Kontoen har en debetsaldo, da maskiner er et aktiv. 2230 : Reparationer og vedligeholdelse Kontoen har en debetsaldo, idet der er tale om en omkostning for virksomheden. 2310: Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner Viser årets værdiforringelse på produktionsanlæg og maskiner. 11111: Akkumulerede afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner Viser den samlede værdiforringelse på virksomhedens maskinpark, siden de enkelte maskiner blev anskaffet. Kontoen har en kreditsaldo, idet der er tale om en regulering til maskinernes kostpris.

9 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Funktionsopdeling af omkostningsregnskabet Omkostninger opdeles på funktioner Produktion (kontoplanens gruppe 2) Distribution (kontoplanens gruppe 3) Administration (kontoplanens gruppe 4) Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger 2110: Variable prod. omkostninger 3110: Salgsprovision 2210: Lokaleomkostninger 2220: Gager 2230: Reparationer og vedligeholdelse 2290: Øvrige omkostninger 3210: Lokaleomkostninger 3220: Gager 3230: Salgsfremmende omk. 3240: Bilers driftsomkostninger 3290: Øvrige omkostninger 4210: Lokaleomkostninger 4220: Gager 4230: Kassedifferencer 4290: Øvrige omkostninger 2310: Afskrivning på produktions- anlæg og maskiner 3310: Afskrivning på biler 4310: Afskrivning på inventar

10 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Præsentation af årsregnskabet Resultatopgørelse for 20x6 i kr. Note Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før renter + Renteindtægter - Renteomkostninger Årets resultat 5.720 3.570 2.150 645 680 825 10 75 760

11 7. Produktionsvirksomhedens regnskab
Præsentation af årsregnskabet Balance pr. 31. december 20x6 i kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 4 Produktionsanlæg og maskiner 5 Inventar OMSÆTNINGSAKTIVER Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Giro Aktiver i alt 505 120 625 450 350 700 835 15 65 2.415 3.040 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo - Årets privatforbrug + Årets resultat GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser Langfristet lån Kortfristede gældsforpligtelser Kassekredit Varekreditorer Momsgæld Skyldig arbejdsløn Andre kreditorer Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt 1.250 530 720 760 1.480 150 785 315 105 30 175 1.410 1.560


Download ppt "7. Produktionsvirksomhedens regnskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google