Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskningsbehov i analysemetoden, jord

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskningsbehov i analysemetoden, jord"— Præsentationens transcript:

1 Forskningsbehov i analysemetoden, jord
Jesper Waagepetersen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2 Mål for jordens kapacitet til mineralisering af organisk bundet N
Mål for P-mobiliserings risiko ved ekstensivering af lavbundsjorde (ændret redoxpotentiale)

3 Jordens pulje af organisk bundet kvælstof
Mængde (0-100 cm) t N/ha Binding ved omsætning af planterester, gødning mv kg/år Mineralisering af organisk pulje kg/år Standard afvigelse* (skøn) kg/år * Minus effekt af afgrøder, forfrugt, husdyrgødning, år

4 Kvælstof optagelse i kernen, ugødede led
Gns.: hvede-byg, ler-sand. Landsforsøg kg Standard afvigelse efter korrektion for afgrøde, jordtype, frugt, husdyrgødning, forsøgsår kg

5 Landsforsøg vinterhvede, 1993-1998
For 50 % af forsøgene afveg den fundne økonomiske optimale norm mere end 30 kg N fra det økonomiske optimale der kan beregnes ud fra PD’s normer.

6 Bedriftsbalance N Input - Output (solgt) = Bedriftsbalance
Købt gødning Afgrøder Købt foder Animalske produkter Udsæd Gødning Atmosfære Bælgsæd Bedriftsbalance = tab+ændring i jordpulje

7 Jordens mineraliserings potentiale og N-balancen ved gødskning efter norm
Hvede, sandblandet ler, Midtjylland Mineralisering

8 Beskyttelse af vandmiljø mod N og P
Beskyttelse af vandmiljø mod N og P. Fordele ved virkemidlet ekstensivering af ådale Berører ikke driften på øvrige arealer For P: Meget høj effekt af 1 ha lavbundsareal, i forhold til hvad der kan opnås på højbund. Stadig usikkerhed om langtidseffekt For N: Høj effekt målt i kg ha, og ikke taget fra de store mængder der forlader rodzonen, men de langt mindre mængder der når vandløbene

9 Reetablering af den afvandede Rødding Sø.
Reetableret vådområde/sø 33,5 ha Fosfor i afløb fra søen Før reetableringen 200 kg P/ha Efter reetableringen 300 kg P/ha

10 Risiko for at ekstensivering giver P-lækage i stedet for P-fangst er meget forskellig
Okkerkl. I Okkerkl. IV

11 Estimering af P-tabsrisiko
Kritisk FeBD:PBD-forhold?

12 Figuren illustrerer behovet for en analyse metode der kan vise, hvor øget p-ophobning på lavbundsjord er acceptabelt Okkerkl. I Okkerkl. IV Pt er generelt meget lavt og uden sammenhæng med vandopløseligt P, okker klasse er heller ikke godt


Download ppt "Forskningsbehov i analysemetoden, jord"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google