Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udnyttelse af miljøgodkendelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udnyttelse af miljøgodkendelser"— Præsentationens transcript:

0 Udnyttelse af miljøgodkendelser Kontinuitetsbrud
Tilsyn på ejendomme med miljøgodkendelser Lene Alnor Agronom

1 Udnyttelse af miljøgodkendelser
Godkendelser og tilladelser efter § 10, 11 og 12 1486 af 04/ Lov om miljøgodk. m.v. af husdyrbrug §33. I tilladelser efter §10 og godkendelser efter §11 eller §12 skal der fastsættes en frist for udnyttelse af disse. Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens dato Stk. 2.Hvis en godkendelse omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14, bør fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse. Evt. 3 år eller længere, hvis der skal bruges egne avlsdyr Der skal foreligge beregninger for hver etape, hvis godkendelsen skal være etapeopdelt Lugt Ammoniak Kapacitet Beregninger for arealer

2 Udnyttelse af miljøgodkendelser
Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder Hvis der ikke bygges, anses godkendelsen for at være udnyttet ved udvidelse/ændring i dyreholdet Husk at søge om fristforlængelse inden godkendelsen udløber Delvis udnyttelse af godkendelser Udnyttelsesfristen løber fra den dag kommunen træffer afgørelsen. Hvis sagen er påklaget, er det fra afgørelsen i NMKN Byggeriet skal foregå løbende og skal normalt afsluttes inden for et år. Godkendelsen anses for udnyttet, hvis én af bygningerne er påbegyndt (der er lavet en aftale med en entreprenør) og de øvrige bygninger uden ugrundet ophold færdiggøres herefter. Fristforlængelse: Afgørelse fra NMKN siger, at fristforlængelse IKKE kan foretages efter udløb (men dermed ikke sagt at det kan foretages inden) Delvis udnyttelse af godkendelser: fx hvis dyreholdet er udvidet i eksisterende bygninger uden at eventuelle ansøgte bygninger ikke er etableres – så skal det til enhver tid kunne dokumenteres at ammoniakemissionsniveauet er overholdt for den del af godkendelsen som er udnyttet.

3 Godkendelser og tilladelser efter § 10, 11 og 12
Kontinuitetsbrud Godkendelser og tilladelser efter § 10, 11 og 12 1486 af 04/ Lov om miljøgodk. m.v. af husdyrbrug § 33. stk. 3. Hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Her menes større fravigelser eller ophør af udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse § 33 omfatter således ikke fravigelser, der kan henføres til almindelige produktionsudsving. Kontinuitetsbrud: af hensyn til naboer og andre, der i en længere periode har været vandt til mindre lugt, støj osv.

4 Men hvad med alle de andre??
Kontinuitetsbrud De ”gamle” kapitel 5 godkendelser (§33 i Miljøbeskyttelsesloven) meddelt inden 2007: § 78 b: Hvis en godkendelse efter lovens § 33 til husdyrbrug ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de 3 år. Men hvad med alle de andre?? Der havde været så meget usikkerhed om dette så Ombudsmanden i 05 henstiller til, at der bliver indsat regler i lovgivningen om kontinuitetsbrud. Dette medfører, at der i 2008 bliver indsat en ny § i miljøbeskyttelsesloven

5 Landbrug uden tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven:
Kontinuitetsbrud Landbrug uden tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven: Fuldstændigt ophør: 879 af 26/ Miljøbeskyttelsesloven § 78a stk. 1.: En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov (husdyrgødningsbekendtgørelsen), bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år Indsat i der er således ikke noget, i loven, der hedder delvis kontinuitetsbrud for ikke-godkendte landbrug.

6 Før 2008 var der ikke noget i loven om kontinuitetsbrud
Nedskrivninger i dyrehold er foretaget med udgangspunkt i ”Kontinuitetsbrudsprincippet” jf. notat fra Skov og Naturstyrelsen Hvis der ikke er foretaget en nedskrivning før 2008 med udgangspunkt i kontinuitetsbrudsprincippet gældende før 2008, er produktionsretten som udgangspunkt stadig intakt Fortabelsen af produktionsretten via kontinuitetsbrud, som reglerne er udformet i dag, kan kun ske ved den fuldstændige ikke-udnyttelse i 3 år jf. MBL § 78a. Der havde været så meget usikkerhed om dette så Ombudsmanden i 05 henstiller til, at der bliver indsat regler i lovgivningen om kontinuitetsbrud. Dette medfører, at der i 2008 bliver indsat en ny § i miljøbeskyttelsesloven

7 Kontinuitetsbrud Eksempel 1: Tilladelse fra 2002 til 100 DE svin og 100 DE kvæg. Kvægproduktionen er stoppet i Tilladelsen gælder således kun de 100 DE svin. Eksempel 2: Tilladelse fra 2002 til 200 DE svin. Ved tilsyn i 2006 konstateres, at dyreholdet kun er 100 DE svin. Dyreholdet nedskrives til 100 DE – ok. Eksempel 3: Tilladelse fra 2006 til 200 DE svin. Ved tilsyn i 2009 konstateres, at dyreholdet kun er 100 DE svin. Dyreholdet nedskrives til 100 DE – IKKE ok, da § 78 a indført i 2008 i mellemtiden overtrumfer princippet.

8 Tilsyn på ejendomme med miljøgodkendelser/tilladelser - anlæg
Den generelle opbygning af en miljøgodkendelse/-tilladelse: Afgørelse og gyldighed Beskrivelser og vurderinger Klagevejledning Vilkår Bilag Omfang: sider, afhængig af kompleksitet vilkår Vigtigt at læse og være klar over betydningen af vilkårene!

9 Tilsyn på ejendomme med miljøgodkendelser/tilladelser - anlæg
Typiske vilkår der kontrolleres ved første tilsyn: Eks. 1: Der skal installeres gyllekøling i staldafnit 4 og 7 Eks. 2: Der skal være delvis spaltegulv % fast gulv i staldafsnit 1 og 2 Eks. 3: Den eksisterende kostald skal være en sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time Eks. 4: den nye gyllebeholder på m3 skal etableres med fast overdækning Eks. 5: Der skal etableres et trerækket hegn langs med stald 19 mod syd og vest i forlængelse af det eksisterende hegn. Eks. 6: De nye haller skal opføres med mørkegrå tage Vi er først ved at lære at lave kontrollerbare vilkår. Derfor vil der være vilkår i gamle godkendelser, som er vanskelige at kontrollere.

10 Tilsyn på ejendomme med miljøgodkendelser/tilladelser - anlæg
Eksempler på vilkår der kontrolleres ved hvert tilsyn: Foderkorrektionsvilkår Dyreholdets størrelse Egenkontrolvilkår til fx: Gyllekøling Forsuring/Luftrensning Dokumentation for fx: Vand, el-, diesel- og fyringsolieforbrug Indkøb og forbrug af foder Rengøring af ventilation Affaldshåndtering Opdateret beredskabsplan Det er tilstrækkeligt at have dokumentationen tilgængelig i fx regnskabet, eller i form af faste procedurer. Det behøver ikke nødvendigvis foreligge i én samlet mappe


Download ppt "Udnyttelse af miljøgodkendelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google