Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forretning og Ledelse – Lektion1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forretning og Ledelse – Lektion1"— Præsentationens transcript:

1 Forretning og Ledelse – Lektion1
Opgaver fra sidst 1. Hvilken generisk strategi har TT og hvilken bør de vælge? 2. Hvilken risiko har den valgte strategi 3. Hvilke forhold bør der tages hensyn til for at være på niveau mht. til den generiske strategi, som ikke er valgt? Denne opgave tager udgangspunkt i branchen der henvender sig til det ”maritime segment” og bygger på Porters model om Low Cost og Differentiation. 1. Det forekommer at TT har valgt en generisk strategi der bygger på differentiering. Der fokuseres på at differentiere sig fra konkurrenter ved bl.a. ”World Class Service”, der tilbyder kunder pålidelig service fra et globalt distributør netværk af servicecentre. Man må formode at service, i form af hurtig adgang til reparation, reservedele og support, er en vigtig parameter for kunderne og tillægges stor værdi, da sikkerheden til søs er afhængig af udstyrets pålidelighed. Desuden differentierer TT sig ved at kunne tilbyde et produktudbud der dækker alle behov for satellit og radiobaseret kommunikation. Med det nylige opkøb af EuroCom Industries har TT fået opfyldt ønsket om bredere salgsadgang til markedet og bredere produktportefølje. Innovation og høj kvalitet er ligeledes faktorer hvormed TT forsøger at differentiere sig. Det forsøges bl.a. ved en ny designlinie der skal signalere høj produktpålidelighed.

2 Forretning og Ledelse – Lektion1
2. Ved at vælge en strategi baseret på differentiering bør man være opmærksom på følgende risici: - konkurrenter overvinder barrierer og forsøger at imitiere de parametre hvorpå TT har valgt at differentiere sig. Konkurrencefordelen vil derved blive reduceret - de valgte parametre kan miste betydning som værdiskabende parametre set fra kundernes synspunkt - omkostningerne ved at vælge en differentierings-strategi kan overstige gevinsten. TT skal derfor stadig forsøge at reducere omkostninger på de områder der ikke påvirker differentieringen - konkurrenter kan opnå yderligere differentiering og øger deres konkurrencefordele - prispres fra konkurrenter kan underminere differentieringsfordele 3. TT bør løbende foretage investeringer for at forbedre sin position og udbygge de barrierer der skal forhindre konkurrenter der fører en cost leadership strategi i at overtage markedet. I den seneste tid har TT oplevet stor priskonkurrence fra konkurrenter der tilbyder direkte substituerende produkter. Prisforskellen må ikke blive for stor da det vil påvirke TTs position negativt, uanset hvilken differentierings strategi de har valgt. En modvirkende foranstaltning kan være at reducere omkostninger på de områder der ikke påvirker differentieringen. Men hvilken strategi bør de vælge? Cost leader – men på hvilken basis?? Differentiering – men på hvad (Brand?)

3 Forretning og Ledelse – Lektion1
Ekstern Økonomi

4 Forretning og Ledelse – Lektion1
Resultat Opgørelse Ved en resultatopgørelse forstår man en opgørelse af virksomhedens indtægter og omkostninger for en given periode samt den pågældende periodes resultat (overskud eller underskud) Indtægtsbegrebet Leveringskriteriet, dvs. at indtægten for en vare indgår indgår i resultatopgørelsen for den periode, hvori varen er leveret til kunden. Produktionskriteriet dvs at indtægten for en vare indgår i den periode, den bliver produceret En indbetaling opstår på det tidspunkt, hvor kunden betaler for den leverede vare eller serviceydelse

5 Forretning og Ledelse – Lektion1
Resultat Opgørelse Omkostningsbegrebet En udgift opstår på det tidspunkt, hvor der anskaffes og leveres et produktionmiddel En udbetaling opstår på det tidspunkt, hvor der hæves penge af virksomhedens likvide beholdninger En omkostning opstår på det tidspunkt, hvor der forbruges et produktionsmiddel. Omkostninger er med andre ord, det i penge vurderede forbrug af produktionsmidler, der medgår til at gennemføre virksomhedens produktion og salg Afskrivninger Fast og variable omkostninger

6 Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)
Forretning og Ledelse – Lektion1 Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Nettoomsætning - Produktions Omkostninger Bruttoresultat - Distributions omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før renter + Renteindtægter Renteomkostninger Ordinært resultat +Ekstra ordinære indtægter Ekstra ordinære omkostninger Ekstraordinært Resultat Årets Resultat.

7 Balancen Forretning og Ledelse – Lektion1 AKTIVER PASSIVER
ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Financielle anlægsaktiver HENSATTE FORPLIGTELSER OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede Varebeholdninger Tilgodehavender Kortfristede Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver ialt Passiver ialt

8 Forretning og Ledelse – Lektion1
Nogle ekstra begreber EBITDA Also known as operating profit before interest, depreciation and amortization, EBITDA is the operating revenue less cost of sales, operating expenses and SG&A expenses, plus interest expenses, depreciation and amortization. Price/Earnings Ratio (P/E) An indicator of a stock's value. To figure out the price-earnings ratio, you divide the stock's price by its earnings per share for a 12-month period. For example, if a stock is selling for $30 and is earning $3 a share, its P/E ratio is 10 (30/3). The P/E ratio provides insight into valuation using an easily understood yardstick: earnings. Stocks with high P/Es compared to the overall market are typically growth stocks. Investors are willing to pay a premium because they expect the company's earnings and stock price to rise. Stocks with low P/Es are sometimes considered overlooked value stocks. Because earnings are volatile, and sometimes "negative," the P/E has its limitations and may fail as a measure for a significant number of stocks at any given time. Earnings per share (EPS) The net income (or earnings) of a company for the past 12 months divided by the current number of shares. For example, if a company has $2 million in net income and 2 million outstanding shares, then its earnings per share is $1.00. Many investors consider this an important fundamental to consider when deciding whether to buy or sell a stock.

9 Forretning og Ledelse – Lektion1
Rentabilitet Afkastningsgrad = (Resultat før renter*100)/Aktiver Overskudsgrad = (Resultat før renter*100)/omsætning Aktivernes omsætningshastighed = (Omsætning/Aktiver)

10 Forretning og Ledelse – Lektion1
Egenkapitalens Forrentning Egenkapitalens Forrentning = (Resultat efter renter*100)/Egenkapital Indtjeningsevnen Dækningsgrad = (Dækningsbidrag*100)/Omsætningen Bruttoavanceprocent = (Bruttofortjeneste*100)/omsætning Likviditetsgrad=(Mest likvide aktiver *100)/Kortfristede gældsforpligtelser

11 Forretning og Ledelse – Lektion1

12 Forretning og Ledelse – Lektion1

13 Forretning og Ledelse – Lektion1

14 Forretning og Ledelse – Lektion1
LINKS (Amerikanske Aktier) (Gratis Bøger!)

15 Forretning og Ledelse – Lektion1
Over Flere År

16 Hjemmeopgave: Skal ikke indsendes
Forretning og Ledelse – Lektion1 Hjemmeopgave: Skal ikke indsendes Udregn afkastningsgrad og overskudsgrad for Vestas, B&O, sam T&T baseret på regnearkene på hjemmesiden


Download ppt "Forretning og Ledelse – Lektion1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google