Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekstern Økonomi Forretning og Ledelse – Lektion 3 Fotograf

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekstern Økonomi Forretning og Ledelse – Lektion 3 Fotograf"— Præsentationens transcript:

1 Ekstern Økonomi Forretning og Ledelse – Lektion 3 Fotograf
Fra sidste gange

2 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Resultat Opgørelse Ved en resultatopgørelse forstår man en opgørelse af virksomhedens indtægter og omkostninger for en given periode samt den pågældende periodes resultat (overskud eller underskud) Indtægtsbegrebet Leveringskriteriet, dvs. at indtægten for en vare indgår indgår i resultatopgørelsen for den periode, hvori varen er leveret til kunden. Produktionskriteriet dvs at indtægten for en vare indgår i den periode, den bliver produceret En indbetaling opstår på det tidspunkt, hvor kunden betaler for den leverede vare eller serviceydelse

3 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Resultat Opgørelse Omkostningsbegrebet En udgift opstår på det tidspunkt, hvor der anskaffes og leveres et produktionmiddel En udbetaling opstår på det tidspunkt, hvor der hæves penge af virksomhedens likvide beholdninger En omkostning opstår på det tidspunkt, hvor der forbruges et produktionsmiddel. Omkostninger er med andre ord, det i penge vurderede forbrug af produktionsmidler, der medgår til at gennemføre virksomhedens produktion og salg Afskrivninger Fast og variable omkostninger

4 Resultatopgørelse (Funktionsopdelt)
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Resultatopgørelse (Funktionsopdelt) Nettoomsætning - Produktions Omkostninger Bruttoresultat - Distributions omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før renter + Renteindtægter Renteomkostninger Ordinært resultat +Ekstra ordinære indtægter Ekstra ordinære omkostninger Ekstraordinært Resultat Årets Resultat.

5 Balancen Forretning og Ledelse – Lektion 3 AKTIVER PASSIVER
ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Financielle anlægsaktiver HENSATTE FORPLIGTELSER OMSÆTNINGSAKTIVER GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede Varebeholdninger Tilgodehavender Kortfristede Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver ialt Passiver ialt

6 Forretning og Ledelse – Lektion 3
LINKS (Amerikanske Aktier) (Gratis Bøger!)

7 Resultatopgørelsen (Income statement) Finansieringen
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Finansielle nøgletal Resultatopgørelsen (Income statement) Finansieringen Omsætningshastigheder (Turnover) Rentabilitet (Profitability) Nogle ekstra begreber (Market value measures)

8 Resultatopgørelsen EBITDA
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Resultatopgørelsen EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization EBITDA er et udtryk for et selskabs driftsresultat før afskrivninger på driftsaktiviteter og goodwill-afskrivninger EBIT Earnings before interest and taxes Viser indtjening før renter og skat, eller resultatet af primær drift. Tallet udtrykker, hvor meget en virksomhed har tjent på dets egentlige forretningsområde, idet renteindtægter/udgifter og ekstraordinære indtægter/udgifter og skat ikke er medregnet.

9 Ebitda/Ebit hos GN

10 Hovedtal Novozymes

11 Hovedtal Novozymes

12 Kort om afskrivninger/Depreciations
Afskrivninger kan ses den regnskabsmæssige omkostning af det årlige "slid" på fx en maskine Et tænkt eksempel: Hvis en virksomhed køber en maskine til 10 mio. kroner i år 2005, koster det virksomheden 10 mio. kr. Dette er en udbetaling i år 2005 og vil kunne ses i deres cash flow statement, men samtidig vil der ses en regnskabsmæssig omkostning på (hvis virksomheden vælger at lade det afskrive over 10 år) i resultatopgørelsen som er den økonomiske effekt af investeringen i maskinen. Hvor hurtigt aktiver skal afskrives er et lidt elastisk begreb. Regnskabslovgivningen siger, det skal gøres realistisk, og at aktiver skal vurderes med realistisk værdiangivelse Vestas skriver fx i sit 2003 regnskab om hurtigheden, hvormed forskellige aktiver afskrives: "Goodwill                                                            5-20 år Udviklingsomkostninger                                   3 år Bygninger                                                           år Anlæg og maskiner                                             3-10 år Andet udstyr og værktøjer                                3-5 år

13 Finansieringen Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Finansieringen Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af aktivmassen der er fremkommet ved egenfinansiering. Soliditetsgraden kan indgå i en analyse af en virksomheds kreditværdighed. En høj soliditetsgrad betyder alt andet lige, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab. Finansiel gearing Samlede gæld x 100 Egenkapital Virksomhedens gæld i forhold til egenkapitalen. Hvis øget gearing, betyder det imidlertid en øget finansiel risiko Finansiel Gearing: Hvis rentebærende gæld er opgivet bruges dette i stedet for den samlede gæld

14 Rentabilitet Afkastningsgrad (ROA)
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Rentabilitet Afkastningsgrad er et mål for en virksomheds aktivitet og måler aktivernes forrentning Viser en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Afkastningsgrad (ROA) Resultat af primær drift (EBIT) x 100 Samlede aktiver Overskudsgrad er måling af et selskabs overskudsskabelse fra dets driftsmæssige aktiviteter. Jo højere virksomhedens overskudsgrad er jo bedre, da der dermed er større robusthed over for udsving i f.eks. renteniveau, valutakursniveau mv. Overskudsgrad (Ebit-margin) Resultat af primær drift (EBIT) x 100 Nettoomsætning

15 Rentabilitet Egenkapitalens forrentning (ROE)
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Rentabilitet Nøgletallet angiver forrentningen af de værdier, ejerne har bundet i virksomheden. Nøgletallet kan anvendes til sammenligning med forrentningen af alternative investeringsmuligheder, såvel af ejeren som af eventuelle nye ejere (købere). Egenkapitalens forrentning (ROE) Resultat efter skat x 100 Egenkapitalen

16 Omsætningshastigheder
Forretning og Ledelse – Lektion 3 Omsætningshastigheder Varelagerets omsætningshastighed Nettoomsætning Gns. Varelager Varelagerets omsætningshastighed er udtryk for, hvor mange gange varelageret omsættes i en periode (normalt 1 år) og udtrykkes i antal gange. Debitorernes omsætningshastighed Nettoomsætning Gns. Debitorer Viser hvor lang tid den gennemsnitlige debitorkredittid er. Gennemsnit = Gennemsnit af primo og ultimo Aktivernes omsætningshastighed udtrykker virksomhedens evne til at skabe omsætning i forhold til hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver. Niveauet for nøgletallet, vil være meget forskellige afhængig af hvilken branche, man analyserer Aktivernes omsætningshastighed Nettoomsætning Aktiver i alt

17

18 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Nogle ekstra begreber Price/Earnings Ratio (P/E) An indicator of a stock's value. To figure out the price-earnings ratio, you divide the stock's price by its earnings per share for a 12-month period. For example, if a stock is selling for $30 and is earning $3 a share, its P/E ratio is 10 (30/3). The P/E ratio provides insight into valuation using an easily understood yardstick: earnings. Stocks with high P/Es compared to the overall market are typically growth stocks. Investors are willing to pay a premium because they expect the company's earnings and stock price to rise. Stocks with low P/Es are sometimes considered overlooked value stocks. Because earnings are volatile, and sometimes "negative," the P/E has its limitations and may fail as a measure for a significant number of stocks at any given time. Earnings per share (EPS) The net income (or earnings) of a company for the past 12 months divided by the current number of shares. For example, if a company has $2 million in net income and 2 million outstanding shares, then its earnings per share is $1.00. Many investors consider this an important fundamental to consider when deciding whether to buy or sell a stock.

19 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Nogle ekstra begreber Weighted Average Cost of Capital (WACC) is an overall return that a corporation MUST earn on its existing assets and business operations in order to increase or maintain the current value of the current stock. For example, if Microsoft's WACC is 15% and current stock price is 28$, then the company must earn a 15% return on its existing assets and business operations (net income) in order to MAINTAIN the stock price at $28. The last thing that corporations would wish to happen is their stock price falling down! ( Economic Value Added or EVA® is an estimate of true economic profit after making corrective adjustments to GAAP accounting, including deducting the opportunity cost of equity capital. EVA can be measured as Net Operating Profit After Taxes(or NOPAT) less the money cost of capital. Money cost of capital refers to the amount of money rather than the proportional rate (cost of capital). The amortization of goodwill or capitalization of brand advertising and other similar adjustments are the translations that occur to Economic Profit to make it EVA. The EVA is a registered trademark by its developer, Stern Stewart & Co. (wikipedia)

20 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Aktie Nøgletal HP Dell Apple Google Wall Mart Novozymes PE 20.61 43.28 17.86 46.24 25.9 31 EPS 2.47 0.131 6.52 12.31 0.85 23 Market Cap 86B$ 24B$ 243B$ 153B$ 191B$ 8B$ EBITDA 17B$ 4B$ 17B$ 10B$ 11B$ 437M$ EV/EBITDA 5.40 4.46 12.61 11.42 6.98 19 Profit Margin 6,99% 2.68% 21.44% 28.26% 3.54% 14% Price/Book 2.07 3.89 5.66 3.78 2.98 7

21 Index Forretning og Ledelse – Lektion 3
OMX20: Fondsbørsens index over større virksomheder Dow: USA større virksomheder NASDAQ: Mest teknologi virksomheder S&P: Mere generelt

22

23 Nørby rapportens anbefalinger og “performance” ikke “conformance”
Af Lone Fønss Schrøder Corporate Governance NÆRINGSLIVETS AKSJEMARKEDSUTVALG 7. Oktober 2003

24 NØRBY UDVALGETS INDSATSOMRÅDER I
NØRBY UDVALGETS INDSATSOMRÅDER I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet III. Åbenhed og gennemsigtighed IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar V. Bestyrelsens sammensætning VI. Aflønning af bestyrelse VII. Risikostyring

25 I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1
I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 1. Gør det let og billigt for aktionærerne at kommunikere med selskabet 2. Ingen aktionærgrupper bør tildeles eller opretholde særrettigheder 3. Respekter og tag hensyn til aktionærerne ved forberedelse og indkaldelse til generalforsamling 4. Inddrag aktionærerne hvis der opstår forsøg på overtagelse af selskabet

26 II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 1
II. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Vedtag en politik for selskabets forhold til, forklaring overfor og dialog med sine interessenter 2. Bestyrelsen bør kontrollere at interessentpolitikken overholdes

27 III. Åbenhed og gennemsigtighed 1
III. Åbenhed og gennemsigtighed 1. Vedtag en informations- og kommunikationspolitik og sørg for rettidig, pålidelig og fyldestgørende offentliggørelse af relevante oplysninger 2. Smidiggør investor kommunikationen 3. Overvej anvendelse af (internationale) standarder for årsrapporten 4. Overvej at medtage relevant ikke påkrævet information i årsrapporten 5. Brug kvartalsrapporter

28 IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1
IV. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1. Bestyrelsen skal varetage den overordnede strategiske ledelse og den finansielle og ledelsesmæssige kontrol samt løbende vurdere direktionens arbejde 2. Bestyrelsens formand har et særligt ansvar som bør beskrives. Der bør vælges en næstformand 3. Bestyrelsens bør vurdere sin forretningsorden årligt 4. Der bør fastlægges procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for deres indbyrdes kommunikation

29 V. Bestyrelsens sammensætning 1
V. Bestyrelsens sammensætning 1. Bestyrelsen bør tilsikre at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de nødvendige kompetencer 2. Nye bestyrelsesmedlemmer bør eksplicit introduceres til selskabet og eventuelt tilbydes supplerende uddannelse 3. Højest seks generalforsamlings-valgte medlemmer i bestyrelsen 4. Flertallet af de generalforsamlings valgte medlemmer bør være uafhængige 5. Minimum fem årlige bestyrelsesmøder 6. En aktiv direktør bør som hovedregel ikke have mere end tre menige bestyrelsesposter eller én formandspost og én menig post.

30 V. Bestyrelsens sammensætning 7
V. Bestyrelsens sammensætning 7. Bestyrelsesmedlemmer bør ikke være over 70 år 8. Bestyrelsesmedlemskab bør gælde højest tre år ad gangen i højest ni år Bestyrelsesudvalg kan ikke generelt anbefales og bør i påkommende tilfælde kun have forberedende opgaver 10. Bestyrelsen bør sikre en årlig evaluering af sin egen funktion 11. Bestyrelsen bør årligt evaluere direktionen 12. Formand og administrerende direktør bør årligt evaluere samarbejdet mellem bestyrelse og direktion

31 VI. Aflønning af bestyrelse 1
VI. Aflønning af bestyrelse 1. Incitaments programmer for direktion og bestyrelse bør fremme langsigtet adfærd og godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen bør ikke aflønnes med aktieoptions-programmer 2. Årsrapporten bør informere om aktiebaseret incitaments aflønning, og om det enkelte direktions- og bestyrelsesmedlems eventuelle sådanne 3. Direktionsmedlemmers eventuelle fratrædelsesordninger bør være rimelige og det væsentligste indhold oplyses i årsrapporten

32 VII. Risikostyring 1. Bestyrelsen bør påse, at der er hensigtsmæssige systemer til styring af selskabets risici

33 Nye rapporteringsformer
Grønne regnskaber Miljøtunge virksomheder har pligt til at udarbejde et grønt regnskab, der viser hvor virksomhedens miljøbelastning. Derudover vælger mange virksomheder også frivilligt selv at lave en miljørapport for at holde interessenter fx aktionærer, medarbejdere eller kunder orienteret om miljøpåvirkninger og miljøindsats. Et andet begreb er den tredobbelte bundlinie (triple bottom line) som udgøres af den finansielle (den vi kender), den sociale og den miljømæssige bundlinie. Mange steder bliver det også sidestillet med ordet Corporate social responsibility (CSR). Ideen er, at de tre områder skal balancere for at virksomheden kan opnå den bedste performance. Det sociale område omfatter typisk sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, fastholdelse af medarbejdere, arbejds- og menneskerettigheder, velgørenhed i virksomheden, arbejdsstyrkens mangfoldighed samt løn- og arbejdsforhold Miljøforhold omfatter produktionsprocessers, produkters og tjenesteydelsers indvirkning på luften, vandet, jordbunden, biologisk mangfoldighed og sundheden. Produktions-, olie- og energiselskaber, som har klare følgevirkninger for brugen af naturrigdomme, er førende inden for oplysninger af denne type . Problem: Tredobbelt regnskabsaflæggelse på det nuværende niveau har visse begrænsninger. Der er i dag ikke udviklet de samme fælles definitioner eller standarder for, hvordan vi opgør virksomhedernes performance inden for det sociale eller miljøområdet, som tilfældet er med deres finansielle performance. Hvor langt rækker det sociale ansvar eksempelvis? Hvad skal der rapporteres om, og hvad skal udelades

34 Forretning og Ledelse – Lektion 3
Hjemmeopgave INGEN!


Download ppt "Ekstern Økonomi Forretning og Ledelse – Lektion 3 Fotograf"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google