Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskabsanalyse HA 5. semester.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskabsanalyse HA 5. semester."— Præsentationens transcript:

1 Regnskabsanalyse HA 5. semester

2 Formål med kurset Generelt om nøgletalsanalyse
Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne: Lære forskellige måder at beregne ROA Lære at dekomponere ROA (depont-pyramiden) Dekomponering af OG Analyse af kapitaltilpasning ROE - beregninger at “tjene på fremmedkapital” forstå sammenhænge mel ROA og ROE Ultimo vs. gennemsnitstal Udlevering af opgave 4: beregning af nøgletal for rentabilitet og indtjeningsevne

3 Generelt om nøgletalsanalyse

4 Placering i rammemodellen
Revisionspåtegning Årsberetning Anvendt regnskabspraksis Korrektion for ”varme” punkter Analyse Sammenfatning

5 Analyse (nøgletal) Formål med nøgletal til analyse
At give et kort og samlet helhedsindtryk af selskabets økonomi og udvikling, herunder selskabets: Rentabilitet og indtjeningsevne Likviditet og finansiering Soliditet og risiko Vækst Aktierelaterede nøgletal for børsnoterede selskaber

6 Analysemodel/-områder
Rentabilitet: Likviditet: Soliditet: Vækst: Hvor god er virksomheden til at tjene penge og præsentere et tilfredsstillende overskud Hvor god er virksomhedens betalingsevne her og nu Hvor stor er virksomhedens formue og dermed hvor stor er evnen til at modstå eventuelle tab Hvordan finansieres virksomhedens udvikling

7 Det centrale i regnskabsanalysen
Udviklingsretning hvor er virksomheden på vej hen? Udviklingshastighed hvor stærkt går denne udvikling? Niveau ligger de respektive nøgletal på et passende niveau ift. virksomhedens (risiko) profil branchen samfundsudviklingen generelt

8 ”Kvaliteten” af det anvendte resultat
Korrektion for ”varme” punkter vigtig regnskabspraksis omarbejdning til/anvendelse af ”Resultat til analyseformål” skjulte reserver og opløsning heraf etc. Analyse tese Et godt regnskab er altid bedre end det ser ud til Et dårligt regnskab er altid ringere end det ser ud til

9 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne

10 Begreber Resultat-mål: Return On Assets (ROA) = afkastningsgrad
EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortisation) = driftsresultat før afskrivninger, amortisering af goodwill, renter og skat EBIT (Earnings Before Interest and Tax) = resultat af primær drift Return On Assets (ROA) = afkastningsgrad Return On Equity (ROE) = egenkapitalforrentning OG = overskudsgrad DG = dækningsgrad KG = kapacitetsgrad

11 Hvad er et godt afkast? Overvej bl.a. følgende
risiko i branchen ctr. andre brancher brancheanalyser risiko i den pågældende virksomhed ctr. andre virksomheder i branchen virksomhedsprofil indledende analyser i øvrigt alternative muligheder for investering, långivning, etc. Virksomheden skal som minimum dække den risikofrie rente (pt. ca. 5%)

12 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne
Afkastningsgrad (ROA)

13 ROA / afkastningsgrad ROA viser:
overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer, der er indsat for at opnå det pågældende overskud, alternativt det gennemsnitlige afkast pr. indsat kapitalkrone Ved ROA vises rentabiliteten uden hensyntagen til, hvordan virksomheden er finansieret egenkapital fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.) DVS. afkastningsgrader kan sammenlignes mellem virksomheder, selvom de har forskellig finansierings-struktur!!!

14 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Operative aktiver = Aktiver i alt minus likvider, andre rentebærende aktiver (inkl. aktier) samt kapitalandele i associerede virksomheder (DFF 3.4.4) Gns. operative aktiver = [Operative aktiver, primo + Operative aktiver, ultimo] / 2 (DFF 3.4.4)

15 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Finansielle indtægter = Resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer Arbejdende kapital = [Passiver i alt minus ikke-rentebærende passiver (inkl. udskudt skat og andre hensættelser)] (DFF 3.4.5) Gns. arbejdende kapital = [Arbejdende kapital, primo + Arbejdende kapital, ultimo] / 2 (DFF 3.4.5)

16 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Resultat af primær drift = Resultat før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer (DFF og 9.1) Finansielle indtægter = Resultatandele af associerede virksomheder, renteindtægter, udbytteindtægter, positive kursreguleringer af værdipapirer og positive valutakursreguleringer Gns. balance = [Balancesum, primo + Balancesum, ultimo] / 2 (DFF 3.4.6)

17 ROA / afkastningsgrad (fortsat)
Valg mellem afkastningsgrad 1-3? Kilder til indtjeningen primær drift (realinvesteringer), eller finansielle poster (finansielle investeringer) Store renteindtægter/finansielle poster kan have anden indtjenings- og risikoprofil end den primære drift f.eks. investering i aktier ctr. produktion af malervarer afkastningsgrad 1 bør anvendes - evt. kombineret med tilsvarende afkastningsgrad beregnet på de finansielle poster Små renteindtægter/finansielle poster alle 3 metoder til beregning af afkastningsgrader kan anvendes Hvornår store/små renteindtægter/finansielle poster se Common Size og Indeks analyser

18 Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden
OMSÆTNING 5.000 Kræver bidrags-model eller skøn på dækningsbidraget DÆKNINGS- BIDRAG 2.000 minus STYK- OMKOSTNINGER 3.000 OVERSKUD 400 minus KAPACITETS- OMKOSTNINGER 1.600 OVERSKUDS- GRAD 8% divideret med OMSÆTNING 5.000 AFKASTNINGS- GRAD 16% ganget med OMSÆTNING 5.000 OMSÆTNINGS- AKTIVER 1.000 AKTIVERNES OMSÆTNINGS- HASTIGHED 2.0 divideret med plus TOTALE AKTIVER 2.500 ANLÆGS- AKTIVER 1.500

19 Dekomponering af ROA - Dupont pyramiden (fortsat)
God rentabilitet (stor afkastningsgrad) ad to veje: Effektiv indtægts-/omkostningstilpasning overskudsgrad Effektiv kapitaltilpasning omsætningshastigheder Forklaring på udviklingen i rentabiliteten er vigtigt fordi den fortæller noget om grundlaget for bedømmelse af virksomhedens fremtidige indtjening kan der foretages effektiv indtægts-/omkostningstilpasning er virksomheden for kapitaltung (faste omkostninger?) etc.

20 Beregning og dekomponering af OG
Beregning af OG: Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”Resultat” som følger: ROA 1 - Resultat af primær drift ROA Resultat af primært drift + Finansielle indtægter Fortolkning af OG hvor stor en procentdel af virksomhedens aktivitet (nettoomsætning) bliver til overskud lav OG: store driftsomkostninger - men hvilke? - YDERLIGERE DEKOMPONERING

21 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Hvis bidragsmodel for resultatopgørelse kan resultat af primær drift opdeles i: dækningsbidrag (nettoomsætning minus variable-/stykomkostninger) kapacitetsomkostninger (faste omkostninger) Hermed kan dækningsgrad beregnes: ændret dækningsgrad som følge af: ændringer i salgspriserne ændringer i variable omkostninger pr. enhed ændret produktmix Svært at se som ekstern analytiker - se dog forklaring i ledelsesberetningen

22 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Og kapacitetsgrad kan beregnes: Fortolkning af OG hvis > 1: dækningsbidraget kan dække de faste omkostninger hvis < 1: dækningsbidraget er ikke stort nok til at dække de faste omkostninger udviklingen i KG vil afhænge bl.a. af produktmix stadiet for de enkelte produkter i deres livscyklus kapacitetsudnyttelsen etc.

23 Beregning og dekomponering af OG (fortsat)
Hvis arts- eller funktionsopdelt resultatopgørelse: konkret vurdering af virksomheden løntung? - lønninger er typisk forholdsvis variable produktionsintensiv? - afskrivninger er typisk faste etc. kan der på baggrund heraf laves en skønsmæssig opdeling i variable og faste omkostninger - f.eks.? virksomhed med få produkter salgspriser er kendte i markedet markedsandel kendt (årlig salgsvolumen) PAS PÅ ikke at få vildledende nøgletal ved for grove skøn!!!

24 Analyse af kapitaltilpasning
Beregning af formuens omsætningshastighed Afhængig af hvilken afkastningsgrad der er anvendt opgøres ”kapitalen” som følger: ROA 1 - Gns. operative aktiver ROA 2 - Gns. arbejdende kapital ROA 3 - Gns. balance

25 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Fortolkning af fomuens omsætningshastighed udtrykker forholdet mellem virksomhedens aktivitet (omsætning) og den kapital, man har måttet indsætte for at skabe denne aktivitet NB! - omsætningshastigheden kan gøres bedre ved at udeholde aktiver fra balancen hhv. reducere aktivsummen - MEN pas på effekten på OG’en F.eks. udgiftsførsel af udviklingsomkostninger aktivsum falder -> bedre omsætningshastighed, MEN lavere overskud sfa. de udgiftsførte udviklingsomkostninger Shareholder Value tankegang - overskudslikviditet skal enten ud til aktionærerne som udbytte, eller reinvesteres til opnåelse af højrere afkast Hvis der skal meget kapital til for at lave overskud bliver afkastet lavt!!! nogle virksomheder er meget kapitaltunge kræver store overskudsgrader for at opnå et rimeligt afkast

26 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Fortolkning af fomuens omsætningshastighed (fortsat) Hvis omsætningshastigheden stiger som følge af fald i anlægsaktiverne f.eks. investeringer < afskrivningerne risiko for overvurdering af rentabiliteten da aktivsummen er unaturlig lav!!! DVS. virksomheder med dårlig indtjening, som holder igen på investeringerne, får ”bedre” rentabilitet

27 Analyse af kapitaltilpasning (fortsat)
Formuens omsætningshastighed kan dekomponeres yderligere - bl.a.: Varedebitorernes omsætningshastighed Varelagerets omsætningshastighed eller eller

28 Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne
Egenkapitalforrentning (ROE)

29 ROE / egenkapitalforrentning
ROE viser: overskuddets størrelse i forhold til de ressourcer aktionærerne har ”indsat” for at opnå det pågældende overskud indsat = kapitalindskud, opsparet overskud - dvs. det aktionærerne kan få direkte andel i sammenhold med hvad I får ved at sætte jeres sparepenge i banken obligationer aktier etc. Ved ROE vises rentabiliteten set ud fra et aktionær-synspunkt - dvs. der tages hensyn til, hvordan virksomheden er finansieret egenkapital fremmedkapital (prioritetslån, banklån, leverandørgæld, etc.) XX …vis taleksempel med ”tjene på fremmedkapitalen”... RISIKO ?

30 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
Resultat efter skat og minoriteter = ”Resultat til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.1 og eksempel i kapitel 10) Gns. egenkapital ekskl. minoriteter = ”Egenkapital til analyseformål” (DFF 2.1.6, 3.2 og eksempel i kapitel 10) gennemsnittet beregnes som simpelt gennemsnit af primo og ultimo egenkapitalen særlige forhold (DFF 2.1.6) egne aktier sidste års udbytte > 10% af primo egenkapitalen tilført kapital ved emission kapitalnedsættelse

31 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
”Tjene på fremmedkapitalen”

32 ROE / egenkapitalforrentning (fortsat)
”Tjene på fremmedkapitalen”

33 Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
ROE afhænger af følgende 4 ”parametre”: ROA / afkastningsgrad: afkastet i virksomheden totalt set (totalkapitalforrentning) Virksomhedens finansielle gearing: forholdet mellem egenkapital og forpligtelser (gæld + hensættelser) - ”tjene på fremmedkapital” - høj gearing = relativt store forpligtelser ift. egenkapitalen Virksomhedens gns. lånerente: høj/lav ift. afkastningsgraden afgør, om der kan ”tjenes på fremmedkapitalen” Virksomhedens effektive skatteprocent: høj/lav påvirker ”Return” da en efterskat betragtning Disse 4 parametre har forskellig risiko højere ROE kan således være ”drevet” af en parameter, som giver virksomheden - og dermed aktionærerne - højere risiko f.eks. stigende finansiel gearing virksomheden bliver mere følsom overfor konjunkturændringer og deraf afledte rentesvingninger

34 Sammenhængen ml. ROA, ROE og risiko
Kan der forekomme faldende ROA samtidig med stigende ROE, og omvendt? JA - eksempel fra bogen (side 32) tidligere realiseret ROA = 25 % køber ny dattervirksomhed som giver afkast på 20% dette medfører faldende ROA MEN hvis købet er finansieret af ”billige” lån - f.eks. til 12% - så ”tjener virksomheden på fremmedkapitalen” ROE stiger Høj ROA og/eller høj ROE tilsiger alt andet lige høj aktiekurs, og omvendt

35 Ultimo vs. gennemsnitstal
Tælleren (resultat-størrelsen) er en periodeopgørelse Nævneren bør også være en ”periodeopgørelse” som tager hensyn til udgangspunktet for periodens resultat, dvs. primo værdierne taler for gennemsnitstal Gennemsnitstal modsvarer kontinuert rentetilskrivning Gennemsnitstal kan i et vist omfang kompensere for tilfældige udsving i beholdningstallene f.eks. stor indbetaling fra væsentlig debitor 2 dage før status MEN - det vigtigst er, at der enten vælges ultimo eller gns. tal, og at disse så bruges konsistent - især når der analyseres over flere år!!! DFF anbefaler typisk gns.-tal

36 Opgave 4 Beregning af nøgletal for rentabilitet og indtjeningsevne for Flügger og eHuset

37 Opgave til lektion 15-16 Med udgangspunkt i regnskaberne for Flügger og eHuset laves følgende: Beregn nøgletal for rentabilitet og indtjening - minimum for de seneste 3 regnskabsår Kommenter disse nøgletal niveau samt udviklingsretning og -hastighed årsager til denne udvikling Filer hertil ligger på hjemmesiden brug evt. ”Rådata” regneark på hjemmesiden lav evt. selv ark med ”mellemberegninger” af f.eks. gns. operative aktiver o.l.


Download ppt "Regnskabsanalyse HA 5. semester."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google