Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mindreåriges patientrettigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mindreåriges patientrettigheder"— Præsentationens transcript:

1 Mindreåriges patientrettigheder

2 Hvad siger de almindelige regler?
Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Barnet skal behandles med respekt og må ikke udsættes for krænkende behandling.

3 Hvad siger sundhedsloven?
En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal også have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Gælder ikke, hvis sundhedspersonen vurderer, at den unge ikke er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen. I sådanne tilfælde meddeler forældremyndighedens indehaver samtykke.

4 Hvad siger sundhedsloven ?
For børn og unge, som ikke er fyldt 15 år, meddeler forældremyndighedens indehaver samtykke til behandling på barnets/den unges vegne. (Fælles forældremyndighed: ”væsentlige beslutninger” kræver enighed.) Barnet/den unge skal informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, hvis den pågældende forstår behandlingssituationen, medmindre det kan skade. Barnets aktuelle og relevante tilkendegivelser skal tillægges betydning.

5 Uenighed om behandlingstilbud
15-17 årige: Den unge har den endelige beslutningskompetence. Børn og unge, der ikke er fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren har den endelige beslutningskompetence

6 Krav om informeret samtykke
”Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af §§ ” § 17: årige. § 19: Tilfælde, hvor der foreligger et øjeblikkeligt behandlingsbehov.

7 Sundhedsrettens tvangsbegreb
Hvis behandling, herunder undersøgelse og diagnosticering, indledes uden et informeret samtykke fra patienten selv eller dennes stedfortræder, er der efter sundhedsloven tale om tvang. Tvangsanvendelse som led i behandling kræver særskilt lovhjemmel (eller hjemmel i nødret). Udtrykkelig hjemmel til at anvende tvang som led i behandling foreligger i psykiatriloven og epidemiloven.

8 Sundhedsrettens tvangsbegreb
Hvis forældremyndighedens indehaver har givet et stedfortrædende samtykke til behandling af et barn eller ung under 15 år, foreligger der principielt ikke tvang, selvom barnet eller den unge verbalt modsætter sig behandling. Hvis en årig ikke har givet et informeret samtykke til behandling, foreligger der tvang, selvom forældremyndighedens indehaver tilslutter sig behandlingsforslaget.

9 Faktisk modstand mod behandling
Barnet eller den unge, der ikke er fyldt 15 år, yder faktisk modstand. Er sundhedspersonen berettiget til at behandle? Er sundhedspersonen forpligtet til at behandle?

10 Faktisk modstand Sundhedsloven forholder sig ikke til denne situation, dvs. der er ikke i sundhedsloven hjemmel til at anvende magt (fysisk tvang). Akut livstruende tilfælde kan legtimeres ved nødret. Kortvarigt og afpasset efter forholdene. Udgør forældremyndighedsbeføjelserne den fornødne hjemmel til at anvende magt i behandlingsøjemed?

11 Må behandling gennemtvinges med magt?
Fysisk magtanvendelse kan være mere eller mindre vidtgående. Eksempler. Barnets alder. I hvert fald videregående magtanvendelse kræver et klart hjemmelsgrundlag. Aflåsning af døre til afdeling, patientstue, fiksering , fastspænding, som sker mod barnets eller den unges vilje, kan kun ske, hvis der foreligger en klar og utvetydig lovhjemmel.

12 Må behandling gennemføres med magt?
Der findes ikke en klar hjemmel til at anvende fysisk magt som led i behandling af en mindreårig under 15 år, der modsætter sig behandling. Principielt er en sundhedsperson derfor ikke berettiget og heller ikke forpligtet til at anvende magt. Der er behov for etablering af en klar hjemmel ikke blot af hensyn til barnets (og forældrenes), men også af hensyn til sundhedspersonalets retssikkerhed. En sådan bør medtage ikke alene livstruende tilfælde, men også tilfælde, hvor barnet på grund af manglende indsigt risikerer at pådrage sig en væsentlig helbredsskade. - Formelle retssikkerhedsgarantier bør være tilknyttet nødvendig magtanvendelse

13 Usikker retstilstand Ledende synspunkter: Magtanvendelsens karakter.
Barnets alder. ”Barnets interesse” ”Ikke krænkende behandling”

14 Aktindsigt i patientjournalen
15-17-årige har efter sundhedsloven på anmodning en selvstændig ret til aktindsigt. Forældremyndighedsindehaveren har principielt tillige adgang for at varetage den omsorgspligten. Kan den unge modsætte sig? Klageret til Patientombuddet.

15 Aktindsigt i patientjournalen
Børn og unge, der ikke er fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren har på anmodning et selvstændigt krav på aktindsigt i den mindreåriges patientjournal, hvis det er nødvendigt for at varetage dennes interesser. Har barnet og den unge også adgang til aktindsigt?

16 Aktindsigt i patientjournalen
Begrænsning af forældremyndighedsindehaverens adgang til aktindsigt: - afgørende hensyn til den mindreårige. - forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, beskyttelse af vidner eller andre i sager om strafferetlig forfølgning(vold og misbrug af børn). Den mindreåriges klageret.

17 Forældre uden del i forældremyndigheden
Har på anmodning ret til orientering om den mindreåriges helbredsforhold . Omfang. Afslag: hvis orientering må antages at være til skade for barnet. Klageret.

18 Rådighed over helbredsoplysninger
15-17 årige: Råder selv. Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren råder.

19 Frit sygehusvalg 15-17 årige : har principielt en selvstændig ret til at benytte fritvalgsreglerne. - Befordringsudgifter. Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren har beføjelsen til at vælge på barnets vegne.

20 Valg af sikringsgruppe og alment praktiserende læge
15-17 årige: Vælger selv. - Egenbetaling gruppe 2. Ikke fyldt 15 år: Forældremyndighedsindehaveren vælger på barnets vegne.


Download ppt "Mindreåriges patientrettigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google