Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

København, 25. november Dias 1 Patienters berettigede forventninger til informationsniveau og informationsmåde – en udfordring for sundhedsvæsenet Professor,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "København, 25. november Dias 1 Patienters berettigede forventninger til informationsniveau og informationsmåde – en udfordring for sundhedsvæsenet Professor,"— Præsentationens transcript:

1 København, 25. november Dias 1 Patienters berettigede forventninger til informationsniveau og informationsmåde – en udfordring for sundhedsvæsenet Professor, dr. jur. Mette Hartlev Det Juridiske Fakultet

2 København, 25. november Dias 2 Patienters relation til sundhedsvæsenet Tillid Tillid som grundværdi •Fortrolighed •Gennemsigtighed og åbenhed •Kvalitet

3 København, 25. november Dias 3 Sundhedslovens formål § 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for 1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet, 2) behandling af høj kvalitet, 3) sammenhæng mellem ydelserne, 4) valgfrihed, 5) let adgang til information, 6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen og 7) kort ventetid på behandling

4 København, 25. november Dias 4 Hvis Lægerne var berettiget til at udtale sig om alt, hvad de maatte erfare om deres Patienters Sygdomme og andre Forhold, kunde det befrygtes, at Folk af denne Grund vilde holde sig tilbage fra at søge Læge eller undlade at give disse fuldstændige Oplysninger, hvilket i høj grad vil stride imod saavel den enkeltes som mod den offentlige Sundhedsplejes Interesse Betænkning afgivet af Kommissionen angående lægers retsstilling 1931

5 København, 25. november Dias 5 Informationspligtens raison d’étre Almindelig behandling: Patienten skal informeres, så vedkommende er i stand til at træffe et behandlingsvalg i overensstemmelse med egne livspræferencer Individuelt behandlingsforsøg: Særligt vigtigt at informere om usikkerhed, manglende erfaring, potentielle (ukendte) risici Videnskabelige forsøg: Patienten skal vide, at der er tale om et forsøg, og at lægens interesser og fokus ikke alene er rettet mod patientens ve og vel

6 København, 25. november Dias 6 Informationsret og -pligt Sundhedslovens § 16 •Patienten har ret til information Sundhedslovens § 21 •Den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen er forpligtet til at drage omsorg for, at der indhentes et informeret samtykke

7 København, 25. november Dias 7 Informationspligten Sundhedslovens § 16: •Patienter har ret til information om helbredstilstand og behandlingsmuligheder •Men har også ret til at frabede sig information •Informationen skal gives løbende og på en hensynsfuld måde. Den skal være forståelig og tilpasset patientens individuelle forudsætninger •Informationen skal gives mundtligt, men kan suppleres af skriftlig information

8 København, 25. november Dias 8 Informationspligten herunder oplysninger om andre, lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder •Informationen skal bl.a. omfatte oplysninger om relevante forebyggelses- behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder. Man skal også oplyses om konsekvenserne af, at der ikke iværksættes behandling •Der skal informeres om mulige konsekvenser af behandlingen herunder om risici og bivirkninger •Kravene til information skærpes, når behandlingen medfører nærliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger •Skønnes patienten at være uvidende om forhold, som har betydning for stillingtagen, skal sundhedspersonen særligt oplyse herom

9 København, 25. november Dias 9 Forarbejderne til lovgivningen: fuld alle for patienten relevante oplysninger ”..enhver patient har ret til fuld information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne. Begreberne helbredstilstand og behandlingsmuligheder skal forstås som omfattende alle for patienten relevante oplysninger om helbred, sygdom, undersøgelsesmetoder, forebyggelses- og behandlingsmuligheder ….” alt, hvad der ud fra en lægefaglig vurdering er relevant ”… der skal således oplyses om alt, hvad der ud fra en lægefaglig vurdering er relevant i den konkrete samtale- og behandlingssituation”

10 København, 25. november Dias 10 Vejledning nr. 161 (1998) om information og samtykke eventuelle andre fagligt ligeværdige behandlingsmuligheder ”Sundhedspersonen skal informere om eventuelle andre fagligt ligeværdige behandlingsmuligheder”

11 København, 25. november Dias 11 Information om behandling, som ikke tilbydes Patienten skal informeres om andre lægefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder •… også selvom de ikke er tilgængelige på sygehuset •…. eller kun tilbydes i udlandet Forudsat at lægen har eller burde have kendskab til disse behandlingsmuligheder

12 København, 25. november Dias 12 Skærpet informationspligt Informationspligten skærpes ved •Individuelle behandlingsforsøg •Se fx Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 11052 (1999) om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet •Videnskabelige forsøg •Særlige regler i komitéloven og bekendtgørelse nr. 806 (2004)


Download ppt "København, 25. november Dias 1 Patienters berettigede forventninger til informationsniveau og informationsmåde – en udfordring for sundhedsvæsenet Professor,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google