Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv."— Præsentationens transcript:

1 Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv.
Socialrådgiver

2 Oversigt Hvad skal vi omkring? Intro omkring Barnets Reform
Underretningspligt/oplysningspligt § 50 undersøgelse Tavshedspligt Samtykke Cases

3 Barnets reform Formål § 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.

4 Barnets reform De fem vigtigste opmærksomhedspunkter: Kontinuitet
Personlig udfoldelse Skolegang Sundhed Forberedelse til voksenlivet

5 Barnets reform Kontinuitet: Hvad betyder det?
Den betydningsfulde anden. Har I oplevet at være ’ den betydningsfulde anden’ for en ung?

6 Barnets reform Personlig udfoldelse
Hvad indeholder retten til personlig udfoldelse? Hvordan støttes retten til personlig udfoldelse?

7 Barnets reform Skolegang
Den kommunale indsats, fokusere på at barnet skal have en god skolegang både fagligt og socialt. Kan vi støtte op om skolegangen?

8 Barnets reform Sundhed Helbredstjek Vejledning om kost og motion
Brug af rusmidler Mv.

9 Barnets reform Forberedelse til voksenlivet
- hvordan kan vi som fagpersoner medvirke til, at ruste de unge til voksentilværelsen?

10 Underretnings- og oplysningspligt
SEL § 153 Underretningspligt § 152. Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre flytter fra én kommune til en anden kommune og fraflytningskommunen finder, at et eller flere børn eller de vordende forældre har behov for særlig støtte af hensyn til barnets eventuelle særlige behov for støtte efter fødslen, skal fraflytningskommunen underrette tilflytningskommunen herom. § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Stk. 2. Socialministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører. § 153 a. Praktiserende læger, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Kennedy Centret. Kennedy Centret kan med samtykke fra forældremyndighedens indehaver videregive disse oplysninger til social-, sundheds- og undervisningsmyndighederne. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret efter stk. 1. § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. § 155. Hvis kommunen modtager underretning om, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte, skal kommunalbestyrelsen senest 6 hverdage efter modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse af modtagelsen. Det gælder også underretninger om vordende forældre, hvor der kan opstå et behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen.

11 Underretnings- og oplysningspligt
Efter §153 gælder det, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv (bl.a. folkeskolelærere, pædagoger, tandlæger, sundhedsplejesker – JER! ) skal underrette kommunen hvis de under tjenesten får kendskab til eller grund til at antage: At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, At et barn efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

12 Underretnings- og oplysningspligt
Hvilke tegn kigger I efter? Hvornår er nok nok? Har der været tvivlstilfælde? Skal man underrette for enhver pris?

13 Underretnings- og oplysningspligt
Hvad fører en underretning til? Kvittering Evt. besked hvis jeres underretning har givet anledning til, at der i gangsættes en undersøgelse eller foranstaltninger.

14 §50 undersøgelse Et analyseredskab
En række områder og forhold omkring barnet som socialrådgiveren skal belyse En lovpligtig børnesamtale Punkter i §50 undersøgelsen: Udvikling og adfærd Familieforhold Skoleforhold Fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold

15 Tavshedspligt Hvad må du sige og til hvem? Tavshedspligten gælder:
- Kun fortrolige oplysninger Hvornår kan oplysninger kaldes fortrolige oplysninger? Må du drøfte fortrolige oplysninger med dine kollegaer uden samtykke fra forældrene?

16 Tavshedspligt Intern drøftelse – OK
Ekstern drøftelse OK med samtykke, hvis der ikke kan skaffes samtykke, skal drøftelsen ske anonymt. Eksempel: spørgsmål fra klubmedarbejder til ekstern psykolog: Ung pige, teenager, problemer ift. hjemlige forhold, og begyndende tendens til cutting – hvad kan man som fagperson gøre?

17 Tavshedspligt Hvordan laver man et samtykke? Eksempel på samtykkeskema


Download ppt "Socialfagligt oplæg Underretning, Tavshedspligt mv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google