Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Region Hovedstadens Psykiatri & Psykiatriforeningernes fællesråd

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Region Hovedstadens Psykiatri & Psykiatriforeningernes fællesråd"— Præsentationens transcript:

1 Temamøde om tvang i psykiatrien Tvang og dilemmaer i anvendelse af tvang
Region Hovedstadens Psykiatri & Psykiatriforeningernes fællesråd Centerchef Anne Lindhardt Psykiatrisk center København

2 Omfang Hver femte indlagt på en psykiatrisk afdeling underkastes tvang, ca personer årligt Antallet af personer synes at være relativt stabilt over tid

3 Lovens område Tvang: foranstaltninger til hvilke der ikke er opnået patientens informerede samtykke Behandlingen betragtes som frivillig, hvis patienten ved korrekt vejledning og information lader sig overbevise eller blot overtale til at medvirke Patienten skal aktivt give samtykke og ikke blot undlade at modsætte sig

4 Hvilke former for tvang?
Frihedsberøvelse Tvangsbehandling Tvangsfiksering Anvendelse af fysisk magt Personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse Beskyttelsesfiksering Aflåsning af patientstue på sikringsafdelingen Personlig skærmning Aflåsning af døre i afdelingen Personlig hygiejne Undersøgelse af post, patientstuer og ejendele Kropsvisitation Beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande

5 Hvilke former for tvang? (fortsat)
Frihedsberøvelse: Tvangsindlæggelse- læge uden for afdelingen og politi Tvangstilbageholdelse (herunder tvangsoverførsel til lukket afsnit)- overlægebeslutning Tilbageførsel (indtil 1 uge efter udeblivelsen) Kriterier: Patienten skal være sindssyg/i en sindssygelignende tilstand og Det skal være uforsvarlige ikke at frihedsberøve patienten med henblik på behandling, fordi Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentlig forringet eller (gule papirer – skal modtages inden for 7 døgn) Patienten frembyder en nærliggende fare for sig selv eller andre (røde papirer- skal modtages umiddelbart)

6 Hvilke former for tvang? (fortsat)
Tvangsbehandling Kan foregå som medicinsk behandling eller med ECT Kriterier for anvendelse patienten skal opfylde betingelserne for frihedsberøvelse patienten skal befinde sig i en aktuel eller potentielt livstruende tilstand, hvis ECT med tvang Krav til behandlingen anvendelse af afprøvede lægemidler i sædvanlige doser og med færrest mulige bivirkninger

7 Hvilke former for tvang? (fortsat)
Personlig skærmning Definition Foranstaltninger, hvor en eller flere personalemedlemmer konstant befinder sig i umiddelbar nærhed af patienten (lavere grader af observation er uden for lovens område) Kriterier for anvendelse Må benyttes i det omfang, det er nødvendigt for at afværge, at en patient begår selvmord eller på anden vis udsætter sig selv eller andres helbred for betydelig skade eller forfølger eller på anden måde groft forulemper medpatienter eller andre Aflåsning af døre – fysisk skærmning Døren kan låses over for patienter: der er frihedsberøvede der utilsigtet kan udsætte sig selv for fare der selv anmoder om det

8 Hvilke former for tvang? (fortsat)
Tvangsfiksering Midler til tvangsfiksering Bælte, hånd- og fodremme samt handsker Kriterier for anvendelse I det omfang det er nødvendigt for at afværge, at en patient udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang

9 Patienternes retssikkerhed- klageveje
Ved tvang beskikkes en patientrådgiver ansat af statsforvaltningen Patienten orienteres om klageveje Patientklagenævn: jurist er formand, repræsentant for interesseorganisationer og for lægeforeningen Træder sammen på afdelingen, pt. har foretræde Anke over afgørelse kan forelægges retten NB! Klage over påtænkt tvangsbehandling har opsættende virkning

10 Principper for al tvangsanvendelse
Det er en grundtanke i psykiatriloven, at tvang skal begrænses mest muligt. Derfor indeholder loven nogle generelle principper for anvendelsen af tvang: Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal patienten have en passende betænkningstid. Anvendelsen af tvang skal stå i rimeligt forhold til det, som søges opnået herved. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Tvang skal udøves så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Tvang må ikke anvendes i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at opnå det tilsigtede formål.

11 Tvungen opfølgning 1 Overlægen kan inden patientens udskrivning træffe beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning, hvis der på baggrund af den aktuelle indlæggelse findes at være en begrundet formodning om og nærliggende risiko for, at patienten efter udskrivning vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens helbred, og Inden for seneste tre år tvangsindlagt 3 gange Mindst en gang inden for 3 år undladt at følge udskrivningsaftalen eller koordinationsplanen Tvangsindlagt – eller – tilbageholdt ved aktuelle indlæggelse Tilknyttet OP team inden for seneste 6 mdr.

12 Tvungen opfølgning 2 Pålæg om at møde til medicinering
Hvis ikke : overlægen beslutter at patiente kan afhentes af politi og bringes ind til afdeling mhp. medicinering Kendt præparat – eventuelt depot Varighed: 3 mdr. kan forlænges til og med 12 mdr.

13 Dilemmaer og Nøglebegreber
Informeret samtykke Omsorg – caritas begrebet Rettigheder Ressourcer ”onkel” testen Paternalisme vs. Autonomi Tvungen opfølgning Mindste middels princippet – medicin, fixering, seclusion rooms?? Eftersamtaler Etisk refleksion


Download ppt "Region Hovedstadens Psykiatri & Psykiatriforeningernes fællesråd"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google