Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FAQ – vedr. forældreansvarsloven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FAQ – vedr. forældreansvarsloven"— Præsentationens transcript:

1 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Hvordan kan et dagtilbud vide om et forældrepar har fælles forældremyndighed ? Som udgangspunkt kan man gå ud fra, at der er fælles forældremyndighed, men der er stadig en del forældre som har så alvorlige interne konflikter, at den ene tillægges forældremyndigheden alene. Bemærk: forældreansvarsloven er ændret pr. 1. oktober En konsekvens af lovændringen vil formentlig være, at der vil være flere sager hvor den fælles forældremyndighed er ophævet, fordi forældrene ikke kan samarbejde om barnet. I CPR er der oplysninger om forældremyndighed over børn op til ca. 5 år. Alle nye (de sidste ca. 5 år) afgørelser om forældremyndighed og alle oplysning om forældremyndighed over nyfødte indenfor de sidste ca. 5 år, står i systemet. Hvis en forælder hævder at have bedre ret end den som dagtilbuddet i forvejen er bekendt med, skal dette dokumenteres. Hvad må og skal et dagtilbud oplyse og udlevere til f.eks. mor når hun ikke bor sammen med barnet ? Det er underordnet at mor ikke bor sammen med barnet. Det afgørende er om mor har del i forældremyndigheden over barnet. Fælles forældremyndighed: Mor må oplyses om alt der har med barnets forhold at gøre – på lige fod med den anden forældremyndighedsindehaver. Forældrene er stillet lige. Undtaget er dog oplysninger omfattet af tavshedspligten. Som udgangspunkt er det forældrenes eget ansvar at formidle information fra dagtilbuddet til hinanden. Men: dagtilbuddet skal sørge for at begge forældre er informeret om både generelle og individuelle aktiviteter i dagtilbuddet. Dagtilbuddet skal derfor i hvert enkelt tilfælde vurdere hvordan informationen gøres tilgængelig for begge forældre.

2 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Eneforældremyndighed: Den forælder som ikke har del i forældremyndigheden har ret til orientering om barnet samt ret til at få udleveret dokumenter om barnet hvis disse findes i dagtilbuddet. Det kan f.eks. være dokumenter om barnet udvikling, trivsel, sprogvurdering mv. Dette følger af forældreansvarslovens § Hvilke oplysninger og dokumenter er omfattet af retten til orientering ? de samme oplysninger og dokumenter om barnet, som forældremyndighedens indehaver kan få, dog ikke oplysninger omfattet af tavshedspligten. - Det er en forudsætning at der foreligger en konkret og individuel anmodning – ikke ret til løbende orientering eller løbende at modtage dokumenter fra dagtilbuddet. - Dagtilbuddet bestemmer selv hvordan orienteringen skal gives – mundtligt eller skriftligt. - Der kan ikke stilles krav om udarbejdelse af nye dokumenter, redegørelser eller lign. - Dokumenter som modtages fra andre dele af kommunen eller andre myndigheder – som dagtilbuddet ligger inde med: er også omfattet, medmindre det kan undtages p.g.a. tavshedspligten, eller hvis en udlevering konkret er til skade for barnet. Retten til orientering kan nægtes konkret (det enkelte dagtilbud) hvis det er til skade for barnet eller fratages generelt (Statsforvaltningen). HUSK ved afgørelse om konkret nægtelse: FVLs regler om høring, begrundelse, klagevejledning m.v. gælder. Hvis det er nødvendigt at fratage retten til orientering og/eller udlevering af dokumenter generelt: statsforvaltningens kompetence. I har kompetencen til at anmode Statsforvaltningen om at retten fratages generelt. NB: retten i forældreansvarslovens § 23 til orientering om og deltagelse i sociale aktiviteter for ikke-forældremyndighedsindehaveren, er ophævet pr. 1. oktober 2012.

3 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Hvis et dagtilbud får besked fra bopælsforæl-deren om at barnet skal flytte, skal dagtilbuddet så informere den anden forælder om det ? Dagtilbuddet skal ikke forholde sig til barnets og bopælsforælderens flytning og dermed heller ikke informere den anden forælder om bopælsforælderens flytteplaner. En mor henvender sig til dagtilbuddet, for at få en skriftlig udtalelse fra pædagogerne, om deres opfattelse af barnets trivsel de dage, hvor der er samvær med far. Hvad skal dagtilbuddet gøre ? Dagtilbuddet skal kun lave en skriftlig udtalelse eller redegørelse om barnet, hvis det får en anmodning herom fra Statsforvaltningen, retten eller en børnesagkyndig herfra. Der skal aldrig laves redegørelser eller udtalelser på forældrenes foranledning – heller ikke på foranledning af deres advokater.

4 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Dagtilbuddet har fået at vide, at der i en samværsresolution står, at far har samvær fra fredag kl. 15 til mandag morgen kl Hvad gør pædagogerne hvis far pludselig en fredag står i børnehaven kl og vil have barnet udleveret ? Fælles forældremýndighed: Begge forældre har ret til barnet, og har derfor også ret til at hente barnet i dagtilbuddet trods modsatte anvisninger af den anden forælder. Hvis der foreligger en samværsresolution fra Statsforvaltningen, har samværsforælderen dog reelt ikke ret til barnet i strid med resolutionen, og afhentning af barnet i strid hermed, er i princippet uretmæssig. Eneforældremyndighed: Forældremyndighedens indehaver har ret til at træffe alle afgørelser om barnets forhold, herunder hvem der kan afhente barnet i dagtilbuddet, og hvornår. Hvis der foreligger en samværsresolution har samværsforælderen ret til at få barnet udleveret i overensstemmelse med resolutionen.

5 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Fogedretten er rette myndighed i forhold til tvangsfuldbyrdelse af samværsresolutionen. Hvis samværsforælderen har afhentet barnet i strid med en samværsresolution, kan bopælsforælderen/eneforældremyndighedsindehaveren få barnet tilbageleveret ved fogedens hjælp. Ved andre indsigelser i forhold til samværsforælderens udøvelse af samværsretten, må Statsforvaltningen kontaktes, da det er denne myndighed , der regulerer samvær og de nærmere betingelser herfor. For dagtilbuddet betyder ovenstående: Selvom samværsforælderens afhentning af barnet er uretmæssig er dagtilbuddet ikke – rent lovgivningsmæssigt – tillagt forpligtelsen til at håndhæve reglerne om forældremyndighed og samvær – herunder overholdelse af samværsresolutioner. Dagtilbuddet har derfor ikke den formelle lovgivningsmæssige kompetence til at nægte at udlevere barnet, ligesom dagtilbuddet ikke har mulighed for at kontrollere kravets berettigelse. Den krænkede forælder må rette henvendelse til rette myndighed dvs. enten fogedretten eller Statsforvaltningen. Dagtilbuddet skal optræde upartisk og have fokus på barnets tarv, og bruge sin sunde fornuft og dømmekraft, og: - Barnet skal naturligvis aldrig udleveres, hvis der er konkret risiko for omsorgssvigt. Politiet kan endvidere konkret kontaktes hvis der vurderes at være behov herfor.

6 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
En mor beder dagtilbuddet om at se efter om far husker at give barnet sele på når han henter det i dagtilbuddet. Er det Jeres opgave ? Nej. Når et barn er blevet afhentet af en person med ret dertil, er det ikke længere institutionens ansvar at varetage omsorgen for barnet. Ansvaret for sikkerhedsseler o.lign. er dermed den pågældendes ansvar.

7 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Hvad må dagtilbuddet oplyse til stedforældre? Stedforældre har ingen rettigheder over barnet, udover dem som de tildeles af en indehaver af forældremyndigheden. Stedforældre må derfor som udgangspunkt ikke oplyses om noget vedr. barnets forhold. En indehaver af forældremyndigheden kan dog give sit samtykke til, at vedkommendes samlever/ægtefælle kan modtage oplysninger på dennes vegne. * Må dagtilbuddet udlevere barnet til en stedforælder, hvis den anden forælder ikke er enig heri ? De dage hvor barnet opholder sig hos den ene forælder, er denne forælder ansvarlig for barnets ve og vel Hvis denne har orienteret dagtilbuddet om, at en anden person kommer og henter barnet i dagtilbuddet, har stedforælderen ret til at få barnet udleveret.

8 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Stedforældres deltagelse i forældremøder m.v. i dagtilbuddet. Det er kun forældremyndighedsindehaverne der har ret til at deltage i forældresamarbejdet i dagtilbuddet. Udgangspunktet er herefter, at en samlever ikke har ret til at deltage i forældremøder m.v. i dagtilbuddet. Der er på den anden side heller ikke noget til hinder for at en samlever deltager, hvis dette er hensigtsmæssigt. Om dette er hensigtsmæssigt afgøres af dagtilbuddet efter en konkret vurdering. I den konkrete vurdering indgår muligheden for det fremtidige samarbejde med begge forældre med betydelig vægt, idet formålet med samarbejdet er at sikre at formålet med dagtilbuddets virksomhed sikres bedst muligt.

9 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Skal begge forældre med fælles forældremyndighed skrive under på samtykkeerklæring vedr. fotos ? Spørgsmålet er ikke afklaret i praksis, og er derfor forelagt Ankestyrelsen (Familieretskontoret). Der er modtaget svar fra Familieretskontoret som har oplyst, at det er styrelsens opfattelse, at begge forældre skal give samtykke til brug af fotos af deres fælles barn.

10 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Hvem skal dagtilbuddet samarbejde med, når barnet er plejeanbragt ? Når et barn er anbragt i pleje, har forældrene stadig forældremyndigheden over barnet og træffer stadig de større beslutninger om barnet. Der er således en række forhold, som forældremyndighedsindehaver(-ne) fortsat har enekompetence til at tage stilling til – eksempelvis dåb, konfirmation og navn. Valg af læge, valg af dagtilbud, tøjindkøb og lign. beslutninger, træffes af kommunen i samarbejde med plejefamilien. Forældremyndighedsindehaver inddrages i det omfang det er muligt, og i det omfang det er foreneligt med formålet med anbringelsen. Dagtilbuddet kan samarbejde med plejefamilien mht. den daglige kontakt. * Kan forældremyndighedens indehaver få et plejeanbragt barn udleveret fra dagtilbuddet ? Forældremyndighedens indehaver har ikke ret til at få barnet udleveret i strid med anbringelsen og vilkårene herfor. Dagtilbuddet skal i denne situation kontakte Familie- og Forebyggelse, med henblik på håndtering af situationen. Hvis barnets sundhed og sikkerhed er i fare, skal dagtilbuddet kontakte politiet.

11 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Har forældremyndighedens indehaver ret til at deltage i møder, sociale arrangementer og ret til orientering om barnet, når barnet er plejeanbragt? Forældremyndighedens indehaver har ret til orientering om barnet selvom det er plejeanbragt, ligesom forældremyndighedsindehaveren har ret til orientering om sociale arrangementer og til at deltage i møder vedr. barnet, i det omfang det er foreneligt med formålet for anbringelsen. Plejefamilien kan ligeledes deltage i møder og sociale arrangementer i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til forældremyndighedens deltagelse og formålet med anbringelsen. Plejefamilien har ret til at modtage de oplysninger om barnet fra dagtilbuddet, som er nødvendige for at plejefamilien kan varetage sin opgave. Dagtilbuddet har tavshedspligt mht. alle øvrige oplysninger om barnet og barnets familie.

12 FAQ – vedr. forældreansvarsloven
Har en forælder med fælles forældre-myndighed ret til at få udleveret lister over barnets fremmøde når barnet er hos den anden forælder ? Der er som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i fremmødelister, da de alene bruges til at holde styr på hvilke børn der er i institutionen. Fremmødelisterne journaliseres ikke og gemmes ikke. Forældre med fælles forældremyndighed har samme ret til indsigt i oplysninger og dokumenter om barnet, uanset om de er bopælsforælder eller samværsforælder. Det betyder at forældre med fælles forældremyndighed har lige ret til en orientering om barnet. Forældre uden del i forældremyndigheden har ret til orientering om barnet, jf. forældreansvarslovens § 23. Ovenstående betyder, at der skal gives en orientering om barnets fremmøde hvis der anmodes om det, men der er ikke pligt til at udarbejde en skriftlig redegørelse.


Download ppt "FAQ – vedr. forældreansvarsloven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google