Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LÆGEORDINERET HEROIN Love og regler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LÆGEORDINERET HEROIN Love og regler"— Præsentationens transcript:

1 LÆGEORDINERET HEROIN Love og regler
Gritt Husum Basse Cand. jur. Fuldmægtig Sundhedsstyrelsen

2 Vejledninger Lovbaserede vejledninger: Aftalebaserede vejledninger:
Forklarende – knyttet til en hel lov, f.eks. vejledning om markedsføring af sundhedsydelser Fortolkende – af f.eks. hvordan man som læge udviser omhu og samvittighedsfuldhed Aftalebaserede vejledninger: Information om eller fortolkning af bestemmelser i gældende aftaler på sundhedsområdet (sundhedsaftaler mellem regering og regionerne), f.eks. ’hjerteplanen’ fra 2003.

3 Besværligt med regler

4 Vigtige lovmæssige pligter (ikke udtømmende opremsning)
Udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved den sundhedsfaglig virksomhed, herunder ved udfærdigelse af erklæringer og ved brug af medhjælp (Autl. §§ 17, 18 & 20) Føre journaler (Autl. kap. 6) Oplysnings og indberetningspligt (Autl. § 19)

5 Vigtige lovmæssige pligter (fortsat)
Informere og indhente samtykke før behandling (Sl. kap. 5 & 6) Overholde tavshedspligt og regler om videregivelse af helbredsoplysninger (Sl. kap. 9) Efterkomme anmodninger om aktindsigt (Sl. kap. 8)

6 Bekendtgørelse og vejledning om benyttelse af medhjælp
Bekendtgørelse nr af den 15. december 2009 en sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til autorisationsloven, kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

7 Lægelig behandling af stofmisbrug
det er en lægelig opgave at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioidafhængighed den lægelige behandling forudsættes at være en del af den enkelte kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til stofmisbrugere de positive resultater vil kun kunne opnås, hvis behandlingen er helhedsorienteret

8 Lovgivning Lov om euforiserende stoffer (Ministeren for Sundhed og Forebyggelse kan bestemme, at euforiserende stoffer kan anvendes i medicinsk øjemed, som led i behandling af personer med stofmisbrug) Bekendtgørelse om euforiserende stoffer (Diacetylmorphin (heroin) kan efter denne bestemmelse anvendes i medicinsk øjemed som led i behandling af personer for stofmisbrug) Sundhedsloven § 142 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende lægemidler. Den lægelige behandling forudsættes at være en integreret del af den enkelte kommunes samlede behandlingstilbud til stofmisbrugere Autorisationsloven § 41 stk. 1 Læger ansat i kommunale eller regionale lægestillinger kan ordinere afhængighedsskabende stoffer, som led i behandling af personer for stofmisbrug

9 Lovgivning fortsat… Bekendtgørelse om godkendelse af læger med ret til at ordinere injicerbar diacetylmorphin (heroin) som led i substitutionsbehandling for opioidafhængighed Bekendtgørelse om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere

10 Sundhedsstyrelsens godkendelse af læger med ret til at ordinere heroin
Bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009: Behandling med heroin må kun finde sted på institutioner, som har udpeget en af sundhedsstyrelsen godkendt behandlingsansvarlig læge Den behandlingsansvarlige læge skal ansøge Sundhedsstyrelsen om godkendelse til at ordinere heroin Den behandlingsansvarlige læge skal være speciallæge indenfor relevant speciale og have indgående kendskab til stofmisbrugsbehandling Ordinationsretten af heroin kan efter nærmere aftale overlades til anden læge ansat på institutionen Særlig kompleksbehandling behandling Ikke et forsøg – men en behandling, der er kommet for at blive Lægefaglig

11 Sundhedsstyrelsens vejledning - processen
Vejledning om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed, 1. maj 2008 Ekspert baggrundsgruppe International erfaringer og forskningsresultater fra (CH, NL, D, UK, E, Canada) Samarbejde med UK Høring november 2008 Tilvejebringelse af lægemiddel primo 2009 Bekendtgørelse nr. 125 af 18. februar 2009 Notat om heroinordinationsordningens økonomiske konsekvenser april 2009 mhp DUT-forhandlinger Ekspertgruppen bestod af overlæger fra behandlingsinstitutionerne (KHB, Odense og Århus) SST har flere gange været på studiebesøg i London

12 Medicinhåndtering Lægemiddelsstyrelsens regelsæt og vejledninger SSTs vejledning nr af 7. december 2005 om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner (medicinskabsbekendtgørelsen) SSTs vejledning nr af 30. juni 2006 om ordination og håndtering af lægemidler

13 Medicinhåndtering fortsat…
Der skal foreligge: lokale instrukser om medicinhåndtering og rutiner om injektionsbehandlingen den behandlingsansvarlige læge skal påse at instruksen overholdes og at lægens medhjælp er bekendt med indholdet heraf registrering og regnskab af forbrug af heroin skal ske dagligt ved hver enkelt patient detaljeringsgrad, herunder mængde og evt. spild

14 Medicinhåndtering fortsat…
Krav til regnskab, spild og destruktion er fastsat i Lægemiddelsstyrelsens regler

15 Bekendtgørelse og vejledning om benyttelse af medhjælp
den behandlingsansvarlige læge kan efter nærmere aftale overlade ordinationsretten til andre læger, der er ansat på pågældende klinik bekendtgørelsen + den nye bekendtgørelse om brug af medhjælp HR alt kan delegeres Undtagelser (lovbestemte)

16 Medhjælp fortsat… den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruksen i at udføre opgaven På klinikker, sygehuse mv er ledelsen ansvarlig for at der foreligger en instruks for en fagligt forsvarlig tilrettelæggelse af delegeret virksomhed

17 Overordnede principper for heroinbehandling
Følger principperne i Sundhedsstyrelsens vejledning for den lægelige behandling af stofmisbruger i substitutionsbehandling af 1. juli 2008 Behandling med lægeordineret heroin skal ledsages af den sociale behandling, der ydes efter serviceloven samt øvrig social støtte til de problemer, som stofmisbrugeren måtte have Tæt samarbejde med sociale myndigheder & sundhedsvæsenet Helhedsorienteret behandling


Download ppt "LÆGEORDINERET HEROIN Love og regler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google