Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykiatriloven Almindelige bestemmelser Regler for anvendelse af tvang

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykiatriloven Almindelige bestemmelser Regler for anvendelse af tvang"— Præsentationens transcript:

1 Psykiatriloven Almindelige bestemmelser Regler for anvendelse af tvang
god psykiatrisk sygehusstandard informeret samtykke behandlingsplaner patientindflydelse Regler for anvendelse af tvang frihedsberøvelse tvangsbehandling fiksering og anvendelse af fysisk magt m.v. Retsgarantier obligatorisk efterprøvelse registrering og indberetning patientrådgivere klageadgang og domstolsprøvelse

2 ”God psykiatrisk sygehusstandard”
Psykiatrilovens §2 (lovforslag): "Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelsen af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling, pleje og omsorg, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard, herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, personalets kompeten- cer, patient- og pårørendepolitikker, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitets-tilbud."

3 Hvornår skal man tvangsindlægge eller tvangstilbageholde ?
når patienten er sindssyg, eller i en tilstand der svarer til sindssyge og det vil være uforsvarligt ikke at indlægge patienten for at give behandling, enten fordi udsigten til helbredelse eller en betydelig eller afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet, eller fordi patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre

4 Hvornår må man tvangsbehandle ?
hvis patienten er sindsyg og udskrivning vil være uforsvarlig andre behandlingsmetoder anses for uanvendelige vedvarende forsøg på forklaring af behandlingens nødvendighed informeret om formål, virkning og eventuelle bivirkninger

5 Hvornår må patienten spændes fast ?
hvis patienten udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare, forfølger eller på anden måde groft forulemper de andre patienter, eller laver hærværk af betydeligt omfang

6 Patientrådgiverordningen, beskikkes ved:
tvangsindlæggelse tvangstilbageholdelse tvangsbehandling fiksering m.v. (efter anmodning)

7 Patientrådgiverordningen, opgaver
vejlede og rådgive om alle forhold vedr. indlæggelse, ophold og behandling bistå med klagesager deltager (så vidt muligt) under behandling af klage i Patientklagenævnet handler (så vidt muligt) i samråd med patienten

8 Klagesystemet 1. instans: 2. instans:
- Det lokale Psykiatriske Patientklagenævn 2. instans: - Retten (frihedsberøvelse) - Sundhedsvæsenets Patientklagenævn (anden tvang)

9 Forslag til ændring af Psykiatriloven
ny tvangsdefinition god psykiatrisk sygehusstandard skriftlig husorden kopi af behandlingsplan til patienten eftersamtaler ved tvang elektrostimulation (ECT) tvungen opfølgning efter udskrivning personlig skærmning og døraflåsning personlig hygiejne under anvendelse af tvang undersøgelse af post, patientstuer, ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse af genstande fornyet lægelig vurdering ved tvangsfiksering fornyet lægelig vurdering af læge fra anden afdeling ved tvangsfiksering ud over 48 timer værges samtykke til psykokirurgiske indgreb patientrådgiver ved ethvert tvangsindgreb patientindflydelse skriftlig og mundtlig underretning om påtænkt tvang klage/opsættende virkning ankeadgang

10 Ny sundhedslov, lovens afsnit
sundhedsvæsenet retten til ydelser efter loven patienters retsstilling transplantation praksissektorens ydelser sygehusydelser svangerskabsafbrydelse og fosterreduktion sterilisation og kastration kommunale sundhedsydelser tilskud til lægemidler øvrige ydelser og tilskud ligsyn og obduktion kvalitetsudvikling, forskning, indberetning og patientsikkerhed samarbejde og planlægning sundhedsberedskab statslige myndigheder mv. administration, overenskomster og forsøg mv. finansiering straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

11 Ny sundhedslov, hovedpunkter
patienternes rettigheder opgavefordelingen samarbejde og planlægning specialeplanlægning psykiatri kommunale opgaver forebyggelse og sundhedsfremme kvalitet de centrale sundhedsmyndigheder


Download ppt "Psykiatriloven Almindelige bestemmelser Regler for anvendelse af tvang"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google