Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2011"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2011
/ BR

2 Orienteringen omfatter
Logistik på eksamensdagene Lokaler med censorer Elev og lærer møder hos censor Hold tiden hele vejen igennem – 30 min. alt inklusive Selve eksaminationen Elevoplæg Dialog Votering Kommentar til elev ved karakteroverrækkelsen Papirer, der er gode at have med i tasken på selve dagen Synopsis Talepapir Studierapport Evt. bilag, der er kommet til efter at synopses er afleveret Dvd’er om AT-eksamen Eksaminationen med ?? Debat ud fra den viste eksamination

3 Logistik - censurfag Oversigt over eksamensdatoer, censurfag eksaminatorer og lokaler Eks.dato FraKl TilKl Kæde Lokale Antal Censurfag Lærer 08:00 10:30 1001 24 5 Musik JY LK PE 14:30 1003 25 12 Engelsk DS HN NS TR FN 13:30 1004 26 10 Biologi RY MS NA 1005 27 Dansk JY OB TR LK FJ 1006 28 Kemi HN OB TH PS 13:00 1008 32 9 Historie LE MS LK MH JL 1002 35 Fysik PJ LA JF FN HR 1007 45 Samfundsfag LE MK PE 1009 47 Religion MW LR MH FJ 1016 15 TR DA TH VM OL HT UB MT 15:00 1025 17 13 MT UB HE OL JL 14:00 1011 11 MT JR NS MA TH 12:00 1012 8 JL LE LK HR 2001 LA NS MR SH LH 1014 Psykologi FJ MS JE 1019 JE DA VM MR UB MT 10:00 1015 4 DN TH FJ 1017 BD RY HR 11:00 1018 6 Mediefag MW FN PS 1021 MB HR PS LK MA DS MT 1022 JY MB MA AK 1020 MW JY LR MK 09:30 1023 16 3 Filosofi MB PJ JF 1024 DS JY TL PS

4 Logistik - lokaler - eksempel
sa hi fy mu en bi da ke

5 Logistik – hold tiden Som udgangspunkt afvikles eksaminationen efter en model, der kunne kaldes for modellen 10 min. elevoplæg 10 min. dialog mellem elev, eksaminator og censor 10 min. til karaktergivning og skift af elev og lærer i censors lokale

6 Eksaminationen – den tredelte prøve
Der er tre elementer i den afsluttende prøve: synopsis, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve) - er afviklet og lærer og censor har forberedt sig ud fra synopsen den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (evt. via talepapir) dialog (du kan spille ud) De tre elementer er hver for sig vigtige, og derfor er det af afgørende betydning, at du foretager nogle præcise valg: Hvilke elementer i min undersøgelse præsenterer jeg hvor?

7 Eksamination -elevens talepapir (1)
I forberedelsen til den mundtlige eksamen forventes det, at du genlæser og gentænker din synopsis med henblik på at planlægge den mundtlige fremlæggelse og dialog. Talepapir - højst én A4 side Fremlæggelsen skal ikke være en oplæsning af synopsis, og synopsis vil sjældent kunne anvendes som en god disposition for en kort og koncentreret fremlæggelse. En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd og bør være udformet, så den støtter en fri præsentation uden egentlig oplæsning.

8 Eksamination -elevens talepapir (2)
Talepapiret kan indeholde En indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at undersøgelsens hovedresultater præsenteres i denne første fase En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som du har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen Du bør undgå at skrive helsætninger i talepapiret, da dette vil have karakter af skriftsprog og let kan forlede til oplæsning

9 Eksamination - elevens talepapir (3)
Talepapir kan indeholde En gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til, siden synopsen blev skrevet En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give. Se link hos Systime om de faglige hovedområder her En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion på baggrund af evt. nyt stof En kobling til elementer fra studierapporten Undervejs kan der gives forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. I udarbejdelsen af talepapiret bør det samtidig overvejes, hvordan og med hvilke hjælpemidler det skal præsenteres. N.B. Pas på tiden !!!!

10 Eksamination – dialogen (1)
Eksaminationen er ledet af eksaminator, men ifølge eksamensbekendtgørelsen skal censor både ”medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler”. Censor og eksaminator repræsenterer tilsammen de faglige kompetencer, der indgår i prøven. Det betyder, at censor forventes at udnytte eksamensbekendtgørelsens mulighed for at stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Dialogen er en opfølgning på dit oplæg. Eksaminator og censor sikrer, at de har det fornødne grundlag for at bedømme din præstation

11 Eksamination – dialogen (2)
Der eksamineres på grundlag af den mundtlige fremlæggelse samt synopsen, og der kan ifølge læreplanen stilles uddybende spørgsmål med udgangspunkt i eksaminandens studierapport Din studierapport indgår i den afsluttende evaluering i 3.g, både i synopsen og ved den mundtlige prøve. Eksaminator og/eller censor beder som minimum om at have den liggende Den mundtlige prøve må ikke indeholde elementer af særfaglig eksamination løsrevet fra den sag, du har arbejdet med. Eksaminationen skal derimod for de enkelte fags vedkommende afdække i hvilken udstrækning, du har kunnet bruge fagene i behandlingen af sagen.

12 Eksamination – votering (1)
Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang du lever op til de faglige mål, som er angivet i læreplanens pkt og gengivet herunder. Herudover lægges der vægt på, hvordan du udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof. De faglige mål – eleverne skal kunne - opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder - anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem - forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse - vurdere hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge - vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

13 De faglige mål i kategorier
Viden – opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder Metoder – anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem – vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Sammenhæng Overblik – forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse – vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge Videnskabelig teori Videnskabsteori – anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkelt-faglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter Formidling –udvælge, strukturere og formidle et fagligt stof ”taksonomi” ”vurdere”, ”opnå viden”, ”anvende indsigt”, ”reflektere”

14 Eksamination – votering (2)
I bedømmelseskriterierne for almen studieforberedelse er indlejret, i hvilken udstrækning du behersker de faglige metoder fra de to fag. En rettesnor for den endelige bedømmelse kan være: En præstation, der fuldt ud opfylder de relevante faglige mål, vurderes til fremragende En præstation, som lever op til en del af disse faglige mål på vejen mod slutmålene, vil normalt blive vurderet til en middelpræstation En præstation, som kun opfylder nogle af de første faglige mål for almen studieforberedelse, vil normalt blive vurderet til netop bestået. Oplæsning fra synopsis eller talepapir bidrager ikke med noget positivt i forhold til karaktergivningen. Men valget af et citat eller af et datamateriale og kommenteringen af dette kan naturligvis tælle positivt.

15 Papirer i eksamenstasken
Din synopsis Evt. nye bilag, der er kommet til efter at synopsen var afleveret Dit talepapir eller disposition for dit mundtlige oplæg Din udfyldte studierapport, som censor og lærer skal se og kunne henvise til under dialogen

16 Nyttige link AT-eksamen på EMU’en AT Primus12 hos Systime
elevside med gode råd om eksamen EMU’ens fremstilling af talepapir AT Primus12 hos Systime præsentation af AT Jeres egen AT-bog hos systime log på ”Min konto” hos Systime og klik på at.systime.dk


Download ppt "Orientering om AT-eksamen i 3.g sommeren 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google