Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eksamen og eksamensbilag :

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eksamen og eksamensbilag :"— Præsentationens transcript:

1 Eksamen og eksamensbilag :
24 timers forberedelse 3 timers forberedelse Lene Jeppesen

2 Institutionen vælger for det enkelte hold en af følgende to prøveformer:
Prøveform a): Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt materiale af normalsiders omfang. Temaet skal have relation til det læste stof. Bilagsmaterialet vælges af eksaminator og fremsendes til censor senest 5 hverdage før 1. prøve-dag. Bilagsmaterialet godkendes forud for prøvens afholdelse af censor. Bilagsmaterialet skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper. Hvert bilagssæt må højst anvendes ved 3 eksaminationer samme dag og ikke ved følgende prøve-dage på samme hold. Eksaminationsgrundlaget er det ukendte bilagsmateriale og det læste stof. Der gives mindst 24 timers forberedelsestid og 30 minutters eksaminationstid. På baggrund af det udleverede bilagsmateriale og materiale fundet i forberedelsestiden skal eksaminanden opstille, analysere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger. Eksaminanden præsenterer i de første ca. 10 minutter de(n) historiske problemstilling(er) og relationerne til det læste stof. Herefter forløber eksaminationen som en dialog mellem eksaminand og eksaminator. Lene Jeppesen

3 Prøveform b Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt materiale af 8-12 normalsiders omfang. Temaet skal have relation til det læste stof. Bilagsmaterialet vælges af eksaminator og fremsendes til censor senest 5 hverdage før 1. prøvedag. Bilagsmaterialet godkendes forud for prøvens afholdelse af censor. Bilagsmaterialet skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper. Hvert bilagssæt må højst anvendes ved 3 eksaminationer samme dag og ikke ved følgende prøvedage på samme hold. Eksaminationsgrundlaget er det ukendte bilagsmateriale og det læste stof. Der gives 3 timers forberedelsestid og 30 minutters eksaminationstid. Ved eksaminationen må kun medbringes prøvematerialet, de notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden samt øvrigt materiale, som eksaminanden ønsker at inddrage i eksaminationen. På baggrund af det udleverede bilagsmateriale skal eksaminanden opstille, analysere og diskutere en eller flere faglige problemstillinger. Eksaminanden præsenterer i de første ca. 10 minutter de(n) historiske problemstilling(er) og relationerne til det læste stof. Herefter forløber eksaminationen som en dialog mellem eksaminand og eksaminator. Lene Jeppesen

4 KS eksamen Prøveform A: Der afholdes en mundtlig prøve i faggruppen på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale af et omfang på normalsider. Bilagsmaterialerne fremsendes til censor senest 5 hverdage før 1. prøvedag og godkendes af denne forud for prøvens afholdelse. Bilagsmaterialet skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper. Et prøvemateriale må højest anvendes ved tre eksamensenheder den samme dag og ikke ved følgende prøvedage på samme hold. Eksaminanderne kan vælge at forberede sig til prøven i grupper. En eksamensenhed er en sådan gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig individuelt. Der gives mindst 24 timers forberedelsestid til udarbejdelse af synopsis. På baggrund af det udleverede bilagsmateriale og materiale fundet i forberedelsestiden skal eksaminanden opstille, analysere og diskutere en eller flere flerfaglige problemstillinger. Eksaminationen foregår enkeltvis med en eksaminationstid på 45 minutter pr. eksaminand. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål af eksaminator. Lene Jeppesen

5 KS eksamen b Der afholdes en mundtlig prøve i faggruppen på grundlag af et kendt tema med ukendt bilagsmateriale af et omfang på 8-12 normalsider. Bilagsmaterialet vælges af eksaminator og fremsendes til censor senest 5 hverdage før 1. prøvedag og godkendes af denne forud for prøvens afholdelse. Bilagsmaterialet skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialetyper. Hvert bilagssæt må højst anvendes af 3 eksamensenheder samme dag og ikke ved følgende prøve-dage på samme hold. Eksaminanderne kan vælge at forberede sig til prøven i grupper. En eksamensenhed er en sådan gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig individuelt. Bilagsmaterialet udleveres 3 timer før den første eksaminand i gruppen skal eksamineres. I forberedelsestiden udarbejder eksaminanderne en synopsis, idet de på baggrund af det udleverede bilagsmateriale skal opstille, analysere og diskutere en eller flere flerfaglige problemstillinger. Eksaminationen foregår enkeltvis med en eksaminationstid på 45 minutter pr. eksaminand. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål af eksaminator. Lene Jeppesen

6 For eksamensformerne gælder:
Tema Der er fastsat et antal normalsider ved 24 timer 8-12 ved 3 timer Både tema og det udleverede materiale skal have relation til det læste stof Lene Jeppesen

7 Tema forslag: 1. Danmarkshistorie fra vikingetid til velfærdstid.
2. Den industrielle revolution. 3. Verdensbilleder og oplysningstanker. 4. Det gode samfund. 5. Ideologiernes kamp. 6. På jagt efter menneskerettigheder. 7. Mellemøstens historie 8. Tyskland: Selvforståelse og identitet. Lene Jeppesen

8 Normalside/læst stof 1300 enheder med det hele
Undervisningsbeskrivelsen Lene Jeppesen

9 Bilagsmaterialet skal afspejle det udvidede materialebegreb
Tekst: - alle former for tekstmaterialer fra alle tidsperioder: Digte, sange, noveller, politiske taler, avis- og tidsskriftsartikler Tabeller og statistik, m. m. Billeder - alle former for billedmateriale : kunstværker, satiretegninger, arkitektur Film: - alle typer film kan anvendes, men pas på omfanget Lene Jeppesen

10 Billedfrise fra Berlin
Lene Jeppesen

11 eksamensbilag Fra vikingetid til velfærdsstat Mellemøstens historie
Lene Jeppesen

12 Krav til eksaminanden 10 minutters præsentation af de historiske problemstillinger og relationerne til det læste stof Lene Jeppesen

13 Elevens disposition: (hvis ikke eleven bruger synopsis)
Hvilke overvejelser kan eleven gøre sig til de 10 min. fremlæggelse: (hvis ikke eleven bruger synopsis) Udarbejde en disposition for eksaminationen: Problemstillinger i teksterne i forhold til det læste Faglige mål Evt. taksonomisk disposition redegørelse analyse vurdere/diskutere Herefter en dialog mellem eksaminator og elev og evt. censor Lene Jeppesen

14 synopsis Der er en vis enighed om, hvad en synopsis normalt indeholder: Et overordnet spørgsmål/en problemstilling, der kan være udtryk for en undren – eller et paradoks. Eventuelt en eller flere hypoteser, der relaterer sig til det overordnede spørgsmål. Et antal underspørgsmål, som er nødvendige at stille for at få svar på det overordnede spørgsmål. Lene Jeppesen

15 fortsat Et eksempel: Når vi hævder, at menneskerettighederne er naturretslige og universelle, hvorfor bliver de da af nogen opfattet som udtryk for kulturimperialisme? Undersøgelse af problemstilling og underspørgsmål ved brug af det udleverede materiale og kernestof//supplerende stof. Ved 24 timers prøve inddrages desuden det fundne materiale. Lene Jeppesen

16 fortsat En konklusion, hvor underspørgsmål og problemstilling besvares og evt. opstillede hypoteser be- eller afkræftes. Problemstilling, evt. hypoteser og konklusion skal i synopsen være forsøgt udfoldede. Svarene på underspørgsmålene medtages i stikordsform. Det er vigtigt at nævne, at en synopsis er et skriftligt produkt, der ikke kan stå alene. Lene Jeppesen

17 Eksaminator og censor Faglige mål versus kernestof Goddag Viden
Samtale Farvel Lene Jeppesen


Download ppt "Eksamen og eksamensbilag :"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google