Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojektet Styringsgruppen september 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojektet Styringsgruppen september 2007."— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojektet Styringsgruppen september 2007

2 Bekendtgørelsen § 29. Studieretningsprojektet skrives i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af studieretningsfag på C-, B- eller A-niveau og/eller obligatoriske fag på A-niveau

3 Fagene ifølge læreplanen - 1 § 1.1. I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt. Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 eller 3 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A- niveau, og med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller fagene dansk A og historie A.

4 Fagene ifølge læreplanen - 2 § 1.2. Den enkelte elev vælger inden for rammerne af pkt. 1.1 selv, i hvilke fag studieretningsprojektet udarbejdes. Eleverne vælger dernæst... hvilke(t) af studieretningsprojektets fag, der skal være dets hovedfag.

5 Fagene ifølge læreplanen - 3 § 2.3.... Hvis der kun er ét hovedfag, skal det være et studieretningsfag på mindst B- niveau. Hvis der er flere hovedfag, skal mindst ét af dem være et studieretningsfag på mindst B-niveau.

6 Mulige fag der er i spil •De tre fag (henh. to fag), der definerer studieretningen •Dansk og historie Bemærk: Sprog-Sprog studieretninger med et begyndersprog eller et klassisk sprog på A indeholder kun to studieretningsfag

7 Mulige fagkombinationer •Studieretningsfag, som eleven har på A + et andet studieretningsfag •Studieretningsfag, som eleven har på A + dansk / historie •Studieretningsfag på B + Studieretningsfag, som eleven har på A Hvis eleven vælger at skrive i 3 fag, kan et vilkårligt af de mulige fag kobles på hver af ovenstående kombinationer

8 Kategorisering af fagene •”Studieretningsprojektet udarbejdes med udgangspunkt i et studieretningsfag, som eleven har på A-niveau ” - betyder: –Der skal være et studieretningsfag på A med. Hvilket? Det skal eleven overveje fra starten. •”Projektets hovedfag” – er defineret i § 2.5: –Opgaveformuleringen... skal rumme... krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i projektets hovedfag. (citat) •”Fag der ikke er hovedfag” – er defineret i § 2.4: –Fag, der ikke er hovedfag, kan indgå med kernestof, supplerende stof, eksempler og metoder, der ligger inden for eller i umiddelbar forlængelse af undervisningen i fag(ene). (citat)

9 Rammer om SRP – for eleven •6 uger før projektperioden: –valg af fagkombination –valg af fagligt område i samråd med vejleder(ne) –valg af hovedfag (evt flere) •Vejledningsperioden: –6 ugers forberedende arbejde, selvstændigt og under vejledning (som ved SSO) •Projektperioden: –modtager opgaveformuleringen, der skal være udarbejdet under hensyn til elevernes overvejelser (som ved SSO) –2 ugers selvstændigt arbejde med at besvare opgaveformuleringen (1 uge ved SSO)

10 Rammer om SRP – for lærerne •Skolen sætter vejledere på, når eleven har valgt fag –Bemærk: Vejlederne hentes ikke kun blandt klassens lærere •”Vejlederne medvirker i alle projektforløbets faser, indtil opgaveformuleringen er udleveret.” (§ 2.1) –valg af fagligt område: kan der laves en opgaveformulering? –vejledningssamtaler – koordineret mellem de to –udfærdige opgaveformuleringen –censur: en censor med fag 1 sammen med en lærer med fag 2 •I projektperioden ”må vejlederne blot besvare konkrete, opgave- tekniske spørgsmål og kun efter henvendelse fra eleverne.” (§ 2.1) •Vejledningstimer ifølge overenskomsten: –50 x 0,15 x 1,5 = 11,25 timer til vejledning af den enkelte elev + opgave- formulering + retning + censur. Skolen bestemmer fordelingen af timerne. Hvis én vejleder dækker begge fag er udregningen: 50 x 0,15 = 7,5 timer.

11 Rammer om SRP – for skolen •Planlægning – eksempel: –uge 41: Eleven vælger fag, skolen sætter vejledere på –uge 43: Eleven vælger område og hovedfag –midt i uge 43 – midt i uge 49: Vejledningsperiode –midt i uge 49 – midt i uge 51: Projektperiode (Bemærkning 1: ” Skolen kan dog, hvis særlige forhold taler derfor, beslutte, at nogle af de første 5 dage kan placeres enkeltvis og/eller adskilt fra den sidste, sammenhængende del af perioden.” § 1.3.) (Bemærkning 2: Skriftlig vintereksamen kan nødvendiggøre nogle individuelle justeringer af projektperioden for enkelte af eleverne) •Retningslinjer for fordelingen af vejledningstimerne –vejledningstimerne skal også anvendes til at læse og bedømme opgaven •

12 Krav til opgaveformuleringen - 1 Originalitet af den enkelte opgave StudieretningsprojektetStørre skriftlig opgave § 2.5 Opgaveformuleringen skal være konkret og afgrænset og skal i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven – herunder krav til og omfang af opgavebesvarelsen*) – og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. § 2.4 Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgaveformulering. 2.5 Opgavetitlen skal være konkret, afgrænset og i præcise formuleringer angive, hvad der kræves af eleven, og den skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet med eleven under vejledningen. Elever, der har valgt samme område, skal have forskellige opgavetitler. *) Vejledningen: ”Normalt 15-20 sider”. Brug denne formulering, hvis der ikke er argumenter for noget andet

13 Krav til opgaveformuleringen - 2 Originalitet i forhold til gennemført undervisning StudieretningsprojektetStørre skriftlig opgave § 2.4 Opgaveformuleringen kan ikke alene bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i den enkelte elevs undervisning. *) Der er dog intet til hinder for, at studieretningsprojektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de indgående fag eller har forbindelse hermed. 2.5 Opgaven må ikke besvares inden for et værk eller emne, der ved opgaveugens start er blevet gennemgået i den enkelte elevs undervisning i det pågældende gymnasieforløb. *) I vejledningsperioden får vejlederne eksempelvis indsigt i, hvad dansk-historieopgaven drejede sig om

14 Krav til opgaveformuleringen - 3 Originalitet i forhold til vejledningen StudieretningsprojektetStørre skriftlig opgave 2.4: Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden. 2.5 Opgavetitlen skal have en sådan form, at eleven ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig være udformet sådan, at der tages hensyn til de tanker, eleven har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.

15 Krav til opgaveformuleringen – 4 Det tværfaglige aspekt StudieretningsprojektetStørre skriftlig opgave 2.4: Opgaveformuleringen … skal rumme såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav i de indgående fag, og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i projektets hovedfag. (forsøgsordning)

16 Bedømmelseskriterier - 1 Forslag: Start med at se på: 1.”overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen, herunder de afgrænsninger og krav, der indgår i denne,” Bemærkning: Finder censor, at en opgaveformulering er utilfredsstillende, må det ikke gå ud over eleven. Der kan klages over formuleringen: En sådan klage følger proceduren i eksamensbekendtgørelsen, startende med en klage der sendes til skolens rektor.

17 Bedømmelseskriterier - 2 2.”eksaminandens udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof,” Bemærkning: en samlet pind, da fagene vægter elementerne heri forskelligt

18 Bedømmelseskriterier - 3 3.”problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet.” Bemærkning: et nyt element i forhold til SSO

19 Bedømmelseskriterier - 4 Forslag: Gå dernæst dybere ned i fagene: ” Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet”

20 Bedømmelseskriterier - 5 Specialiteter: •”Opgavebesvarelsen skal indeholde et kort resume på engelsk” (2.8) –bemærkning: indgår i helhedsindtrykket af besvarelsen ved bedømmelsen •” Ved opgaver, hvori et eller flere fremmedsprog indgår, skal en del af de anvendte kilder være på det/de fremmede sprog” (2.6) –bemærkning: omfang og kvalitet heraf indgår i helhedsindtrykket af besvarelsen ved bedømmelsen

21 Studieretningsopgaven i 2.g •generalprøve •kun studieretningsfag (som de har i 2.g) •ikke nødvendigvis individuelle opgaver •skolen bestemmer selv omfang og vejledning •Bemærk: Eleverne skal tilbydes et valg mellem forskellige fagkombinationer, hvor der er tre studieretningsfag, og bør tilbydes et valg mellem forskellige faglige områder.


Download ppt "Studieretningsprojektet Styringsgruppen september 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google