Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialevalg CV Ansøgning Yngre Lægedag Region Sjælland Roskilde – juni 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialevalg CV Ansøgning Yngre Lægedag Region Sjælland Roskilde – juni 2010."— Præsentationens transcript:

1 Specialevalg CV Ansøgning Yngre Lægedag Region Sjælland Roskilde – juni 2010

2 Yngre lægers specialevalg Tidspunkt:  De fleste på studiet, eller de allerførste år postgraduate – men en del vælger dog først adskillige år postgraudate Prægraduate:  Kommer i disse år større fokus på specialevalget Kliniske basisk uddannelse:  Yngre læger føler sig pressede. Skal allerede her vælge indenfor hvilket speciale, de vil søge en introduktionsstilling. 4 års regelen. Introduktionsstilling:  Findes kun i Danmark; sikre at man prøver specialet af, inden det endelige specialevalg.

3 Væsentligste ændringer 2009 Pointsystemet erstattes af en faglig profil og ansættelsessamtaler I ansøgning om H-forløb indgår en motiveret ansøgning Læger, som på ansøgningstidspunktet ikke har gennemført i-stilling skal fremsende en faglig bedømmelse fra i-stilling Indstilling af ansøgere til ansættelse varetages fremover af ansættelsesudvalg. De nationale vurderingsudvalg bortfalder. Alle ansøgere, der er kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet vurderes Afslag på ansættelse vil indeholde en karrierevejledende begrundelse Varighed for ansættelsesproceduren reduceres væsentligt

4 Faglig Profil De videnskabelige selskaber for hvert speciale:  Generel del, som beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. –  Ansættelse i H-forløb med en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller. Der er i alle faglige profiler lagt vægt på både rent faglige ekspert kompetencer samt på mere personlige kompetencer som f.eks. engagement og samarbejdsevne. På www for de 3 regionale videreuddannelsessekretariater og på www for de videnskabelige selskaber.

5 Find og læs de faglige profiler http://www.laegeuddannelsen.dk/ http://www.videreuddannelsen-syd.dk www.videreuddannelsen-nord.dk

6 Planlæg din egen faglige profil Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Akademiker Kommunikator Samarbejder Professionel Leder/administrator

7 Faglig bedømmelse fra introduktionsstilling Under introduktionsansættelsen gennemføres en faglig bedømmelse af den yngre læge. Bedømmelse sker dels i forhold til målbeskrivelsen for introduktionsstillingen, dels i forhold til specialets faglige profil. Bedømmelsen sker på forventet niveau for en afsluttet I- stilling…

8 Ansættelsesprocedure Offentliggørelse På de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside vil opslagsterminer for alle specialer i den enkelte videreuddannelsesregion fremgå. Opslag Alle hoveduddannelsesforløb opslås på www.laegejob.dk og www for videreuddannelsessekretariaternewww.laegejob.dk Alle hoveduddannelsesforløb søges på www.videreuddannelsen.dk www.videreuddannelsen.dk

9 Ansættelsesprocedure Ansættelsessamtale  et centralt element i udvælgelsen af ansøgere, og samtalerne kan have forskellig form: Traditionel ansættelsessamtale  Ansøgeren møder til en samtale med hele ansættelsesudvalget, og hvor ansøgeren uddyber sin ansøgning og hvor der stilles supplerende spørgsmål fra ansættelsesudvalget. Struktureret / kompetencebaseret samtale.  Selve formen ligner den traditionelle ansættelsessamtale, men ansøgeren kender struktur for samtalen. Samtalen kan suppleres med demonstration af en praktisk færdighed eller fremlæggelse af et patientforløb. Multiple mini-interview  Her er ansættelsesudvalget delt op i mindre grupper på 2-3 personer. Alle ansøgere interviewes af disse grupper i 5-7 min. Ansøgeren kender på forhånd temaerne for interviewene. Ansøgeren vil være oplyst om, hvilken samtaletype specialet har valgt, og der er generel information om de forskellige samtale former på videreuddannelsessekretariaternes hjemmeside. Alle ansøgere indkaldes som udgangspunkt til samtale. For de specialer, hvor der er mange ansøgere i forhold til antal opslåede hoveduddannelsesforløb, kan der ske en udvælgelse af ansøgere til samtale. Den faglige bedømmelse, som er foretaget i introduktionsstillingen skal indgå i grundlaget for udvælgelsen.

10 Ansættelsesudvalget Prioriterer ansøgerne Indstiller de prioriterede ansøgere til ansættelse i de opslåede hoveduddannelsesforløb. Betjener som hovedregel én videreuddannelsesregion. I specialer med opslag af få hoveduddannelsesforløb årligt, og hvor forløb går på tværs af videreuddannelsesregionerne, kan ansættelsesudvalget dække to eller alle tre videreuddannelsesregioner. Den efterfølgende høring af afdelingerne bortfalder. En afdeling har mulighed for at gøre indsigelse mod ansættelse af en ansøger i ansættelsesudvalget. Indsigelsen skal være begrundet i direkte kendskab til den pågældende ansøger enten fra en tidligere ansættelse eller fra et samarbejde med ansøgeren

11 Ansættelsesudvalgets sammensætning: 1 ledelsesrepræsentant (speciallæge) for hver af de afdelinger, der indgår i opslåede hoveduddannelsesforløb inden for specialet – indstillet af hospitalsledelsen 2 – 4 repræsentanter fra det videnskabelige selskab – indstillet af selskabet, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet. speciallægemedlemmer samt 1 yngre læge udpeget af det videnskabelige selskab. 1 medlem udpeget af Yngre Læger. Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer

12 Ansøgningen I stilling  Afdelingen er ansættelsesmyndighed – se opslag H stilling  Et struktureret ansøgningsskema inkl. CV  En motiveret ansøgning Dokumentation jf. det formelle regelsæt samt jf. vejledning for specialet Evt. faglig bedømmelse inkl. egne kommentarer

13 Eksempel Ansøgningen skal indeholde: Motiveret ansøgning (fri tekst, behøver ikke være relateret til de 7 lægeroller, dog max 1 A4 side, minimum punktstørrelse 12) En personlig refleksion over den almen medicinske faglige profil indeholdende alle 7 lægeroller; hvorledes ser jeg mig selv i forhold til disse (max 1 A4 side) Kronologisk opbygget CV – frabedes at være opbygget ud fra de 7 lægeroller Prioriteringsskema over opslåede stillinger Evt. vurderingsskema, obligatorisk hvis I-stilling ikke er afsluttet og endeligt godkendt Hvis endeligt godkendt I-stilling:  Logbog for introduktionsstilling  Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement  Kursusbeviser for obligatoriske kurser i I-stilling: LAS1 og Vejledning/ Pædagogik 2 Tilladelse til selvstændigt virke som læge

14 Eksempel Ved udvælgelsen af ansøgere vægtes: Motivation for at vælge specialet almen medicin; det vægtes, at ansøger ”brænder” for faget på baggrund af en reflekteret overvejelse om, hvad faget indebærer relateret til ansøgeren selv og dennes ønsker og drømme for den fremtidige lægegerning. Kompetence indenfor de 7 lægeroller i almen medicin; det vægtes, at ansøger har potentiale til at kunne varetage alle aspekter af arbejdet som praktiserende læge, og at vedkommende reflekterer over sin egen tilgang til faget og egne styrker, potentialer og kompetencer i forhold til de 7 lægeroller, som de er beskrevet i den faglige profil. Relevant klinisk erfaring; det vægtes, at ansøger har relevant klinisk erfaring, særligt fra almen praksis. Forskning og kvalitetsudvikling; det vægtes, at ansøger har deltaget i forskning og kvalitetsudviklingsprojekter, særligt med relation til og/eller relevans for almen praksis. Interesse for lokalt arbejde; det vægtes, at ansøger har interesse for at engagere sig i det lokale arbejde/samarbejde omkring almen praksis. Initiativ; det vægtes, at ansøger udviser initiativ og indgår i aktiviteter med et sigte, der rækker ud over den enkelte f.eks. faglige aktiviteter herunder funktion som tillidsmand, uddannelses- og undervisningsaktiviteter, aktivitet i specialeselskab og humanitært arbejde.

15 Ansøgningen Læs opslaget Overhold formalia Vær personlig – gør ”dig selv” tydelig Vær tydelig i forhold til specialet og dig i specialet Konsistens mellem CV og indhold i motiveret ansøgning

16 Hvilken læge søger specialet/afdelingen? ?

17 ”Ingen vil have en afdeling fuld af konger” Citat – ledende overlæge ortopædkirurgi

18 CV Basis CV  Opdateres hyppigt  Vælg logisk og tilstrækkelig opbygning  Danner baggrund for ”karriereplan” Fremsendt CV  Målrettes ansøgningen  Medtag alene relevante forhold  O-O-O Opbygning-Oprydning-Opkvalificering

19 CV ”classic” Kronologisk opbygget Opdelt i overskrifter  Privat  Uddannelse  Ansættelser  Forskning/Produktion  Tillidsposter

20 Eksempel Privat: 25.11.77 Født på Haslev Sygehus, datter af Hanne Sarauw og Erik Hansen, begge folkeskolelærere 15.02.06 Mor til Juliane Sarauw Lundsgaard 14.10.06 Gift med Rune Lundsgaard, stud.med. 15.11.06 Flyttet til Ringsted i eget hus Uddannelse og kurser: 1993:Folkeskolens afgangseksamen 1996: Studentereksamen Haslev Gymnaium, matematisk linie 2000:Kursus for SiR, Amager 37 timer. 2004:Pædagogisk kursus, FADLs vagtbureau Jun.2007:Cand.med. Københavns universitet Okt 2007:Kursus i konflikthåndtering 15 timer Marts 2008:TR 1 kursus, Lægeforeningen April 2008Kursus i mediation og konflikthåndtering, Lægeforeningen April 2008:ALS kursus, ERC, DIMS Maj 2008:TR 2 kursus, Lægeforeningen Okt 2008Praksisreservelægedage, Region Sjælland Dec.2008:Kursus i den nye ansættelsesprocedure, Lægeforeningen Feb. 2009Kursus i Økonomiforståelse, Lægeforeningen April 2009:Uddannelse i akutmodtagelser – internat, Lægeforeningen April 2009:Læring i klinikken (obligatorisk kursus), Region Sjælland Maj 2009:Symposium i akutmodtagelse Maj 2009:Hindsgavlmødet, Samfundsmedicin August 2009:Symposium: Lægens rolle som professionel Sept. 2009:Coursedirector course, kursuslederkursus, DIMS Okt. 2009:Vejledning for læger, der er daglige vejledere, Region Sjælland Oktober 2009:FYAM årsmøde: lægen i spindet Nov. 2009:Lederkursus for afdelingslæger, Lægeforeningen

21 Eksempel Ansættelser: 2000: Forskningsassistent RH 2001-2002 Tutor Panum 2002-2003:Koordinerende tutor, Panum 2003: Underviser i cellebiologi Panum 2003-2005:Underviser SPV-kursus FADL 2003-2005:Vagtchef/kursuskoordinator FADLs vagtbureau 2005:Lægevikar Hvidovre Psyk 2006-2008BBH psykiatrisk afdeling, lægevikar/ekstern vikar 2007:Turnus Ortopædkirurgisk afdeling; Slagelse 2008:Fjorden Psykiatrisk afdeling, lægekonsulent 2008:Turnus Medicinsk afdeling, Slagelse 2008:Turnus Lægerne Nørretorv, Ringsted 2008-:Lægelig uddannelses- og udviklingskonsulent, Sygehus Syd 2008-:FADL: underviser på lægevikarkursus i psykiatri og kursusleder på ortopædkirurgi 2009-2010:I-stilling, Samfundsmedicin 2009:Dianalund psykiatrisk afdeling, lægekonsulent 2009-:Konsulent for Uddannelses og Udviklingsafdelingen Region Sjælland vejlederkurser. 2010-:Lægekonsulent for AS3 Compagny - sygedagpengeområdet Forskning/produktion: 2006:SPV Håndbogen, redaktør og medforfatter 2009:D4 vejledninger […..] Rådsarbejde/frivilligt arbejde/tillidsposter: 2003:SiR FADL 2007:SiR Ortopædkirurgisk afdeling, Slagelse 2008:TR medicinsk afdeling, Slagelse 2008:Bestyrelsesmedlem YL region Sjælland 2008-:Forældrebestyrelse Tinsoldaten, daginstitution 2009:CVUR region Sjælland, repræsentant for Sygehus Syd 2009:Regionale Råd for lægers videreuddannelse, suppleant for Region Sjælland 2009-:Team Uddannelse, Yngre læger

22 CV – 7 lægeroller Kronologisk opbygget Opbygget efter relation til lægerollerne  Medicinsk ekspert  Sundhedsfremmer  Akademiker  Kommunikator  Samarbejder  Professionel  Leder/administrator

23 Eksempel Medicinsk ekspert (psykiatri) 2005:Lægevikar Hvidovre Psyk 2006-2008BBH psykiatrisk afdeling, lægevikar/ekstern vikar 2008:Fjorden Psykiatrisk afdeling, lægekonsulent 2008-:FADL: underviser på lægevikarkursus i psykiatri 2009-2010:I-stilling, psykiatri 2009:Dianalund psykiatrisk afdeling, lægekonsulent Medicinsk ekspert (samfundsmedicin) 2001-2002 Tutor Panum 2002-2003:Koordinerende tutor, Panum 2003-2005:Vagtchef/kursuskoordinator FADLs vagtbureau 2007:Turnus Ortopædkirurgisk afdeling; Slagelse 2008:Fjorden Psykiatrisk afdeling, lægekonsulent 2008:Turnus Medicinsk afdeling, Slagelse 2008:Turnus Lægerne Nørretorv, Ringsted 2008-:Lægelig uddannelses- og udviklingskonsulent, Sygehus Syd 2009-2010:I-stilling, Samfundsmedicin 2010-:Lægekonsulent, AS3 Compagny - sygedagpengeområdet

24 Eksempel på reflektion Rollen som medicinsk ekspert i samfundsvidenskab har jeg opbygget gennem en årrække både præ- og postgraduat. Jeg har gennem ansættelser opnået viden og erfaring på såvel det administrative felt som det socialmedicinske område. Jeg har en livslang interesse for netop administration og organisation og det er oftest faldet mig naturligt at søge og bestride disse ansættelser. På det socialmedicinske område har jeg det seneste år målrettet forsøgt at opkvalificere mig, da det ikke i samme grad er kompetencer, jeg har tilegnet mig tidligere.

25 Et ”ikke-eksempel” på reflektion Rollen som kommunikator:  2009-2010: KB-læge medicinsk afdeling  2010: I-stilling, almen praksis  2009: Kommunikation i klinikken 1  2010: Kommunikation i klinikken 2 Refleksion:  Rollen som kommunikator finder jeg meget vigtig i mit fremtidige virke som alment praktiserende læge. Jeg har deltaget i de obligatoriske kurser i både KB og I-stilling, og jeg synes jeg har lært rigtig meget, som jeg kan bruge i mit fremtidige virke.

26 Ting pr tid Rollen som kommunikator:  2009-2010: KB-læge medicinsk afdeling  2010: I-stilling, almen praksis  2009: Kommunikation i klinikken 1  2010: Kommunikation i klinikken 2 Refleksion:  Jeg har allerede på nuværende tidspunkt erkendt at rollen som kommunikator er afgørende for mig som fremtidig læge – og ikke mindst almen praktiserende læge.  At skabe et tillidsforhold til mine patienter er afgørende for behandlingsalliancen – enten jeg har et øjeblik, som jeg har oplevet det i mine KB-ansættelser på medicinsk afdeling – eller over tid, som jeg har mulighed for i praksis. På nuværende tidspunkt, har jeg via de obligatoriske kurser forsøgt at integrere viden om kommunikation i mit kliniske arbejde – men jeg føler fortsat et behov for kontinuerligt at evaluere og forbedre mine kommunikative evner. Som fremtidig almen mediciner vil jeg benytte mig af såvel kurser som muligheden for videooptagelser og supervision – enten internt i praksis eller med kollegaer fra andre områder. Jeg er tilmeldt lægeforeningens kursus i vanskelig kommunikation ultimo 2010.

27 Ansættelse En I-læge ansættes mhp. potentiale En H-læge ansættes som fremtidig speciallæge/kollega Faglighed Personlighed Mission/Vision Initiativ

28 Den motiverede ansøgning Motivation Modtager Medarbejder eller medspiller/kollega (mig som…) Mod og modenhed Magte og mestre ”Mere” (end de andre) MIG (læs ”jeg”….) Mission Muligheder – men også muligt Mål

29 Hvordan foregår specialevalget  Personlige faktorer:  personlighedstype og –træk  livsværdier  ønsker vedr. familiære og livsstilsmæssige forhold  Specialespecifikke faktorer:  arbejdsfunktioner  arbejds- og uddannelsesforhold  værdier i de enkelte specialer

30 Dit motiv = din motiverede ansøgning Personlige faktorer:  Der er ikke entydig sammenhæng mellem personlighedstype og de forskellige specialer.  Bevidstheden om personlige præferencer og stærke/svage sider, er en hjælp til at kunne træffe relevant valg af speciale.

31 Dit motiv = din motiverede ansøgning Specialespecifikke:  Som regel er der ikke kun ét speciale, der kan passe til den enkelte – mere tale om et felt af specialer, som vil være egnede.  Det er bevist, at det oftest er lettere for den enkelte at foretage et speciale fravalg.  Det er tilvalget, der skal fremgå af den motiverede ansøgning

32 Forslag til spørgsmål og svar Hvad er det for et lægeliv, du drømmer om?  Hvorfor? Hvilke værdier er vigtige for dig i dit arbejde?  Hvilke værdier er vigtige for dig i dit liv? Hvornår i dit arbejde, er du glad, fyldt af energi?  Hvad er det, som påvirker dig positivt?

33 Hvad er du god/mindre god til? Hvilken baggrund og ønsker har du for din familie, arbejdstider, fritid, helbred? Hvad forstiller du dig om typen af speciale?  klinisk, paraklinisk, medicinsk, kirurgisk, teoriske, helhedsorienteret, akutte, lange forløb….  Hvad tiltaler dig ved disse? Hvad forstiller du dig om din ønskede arbejdssituation?  alene, i samarbejde, forskning, vagt, sygehus, arbejdstilrettelæggelse, familiesituation  hvad tiltaler ved disse?

34 Specialevalget er en proces Hvilke specialer passer dig ikke? Vælge fra Hvile specialer kunne passe dig? Identificere mulige specialer Hvad kan lade sig gøre? Vælge I-stilling Passer dette speciale dig? Afprøve andet speciale? Valg af speciale = H-stilling

35 God arbejdslyst….

36 Karrierevejledning og karriereplan Kom godt videre…

37 Klinisk basisuddannelse Ved udarbejdelsen af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan inkluderes tilbud om hjælp til udarbejdelse af egen karriereplan. Karriereplanen skal fungere som udgangspunkt for refleksioner over egne kompetencer og muligheder i forhold til et eller flere specialer. Regionen tilbyder den uddannelsessøgende læge regional karrierevejledning oo oplyser om adgangen hertil. Den uddannelsessøgende læge skal have information om, hvor og hvordan han/hun kan få yderligere oplysninger om de enkelte specialer herunder relevante hjemmesider og faglige profiler. Generelle overvejelser Hvilken type læge vil du være? Hvilke specialer kunne være relevante for dig? Hvilke(n) introduktionsstilling(er) vil du søge? Hvad er dine alternative muligheder?

38 Introduktionsstillingen Ved udarbejdelsen af den uddannelsessøgendes uddannelsesplan inkluderes tilbud om hjælp til vurdering af egen karriereplan. Regionen tilbyder den uddannelsessøgende læge regional karrierevejledning, som også inkluderer vejledning om alternativ karrierevej ved behov og oplyser om adgangen hertil.. Ved midtvejs- og slutevaluering samt ved behov inddrages vurdering af den uddannelsessøgendes karriereplan i vejledersamtalerne. Den uddannelsessøgende læge skal have information om, hvor og hvordan han/hun kan få yderligere oplysninger om de enkelte specialer herunder relevante hjemmesider og faglige profiler. Generelle overvejelser baseret på oplevelser i I- stilling Hvilken type læge? Er dette speciale det rigtige for dig? Trives du med opgaverne? Er du god til det, der foregår i afd.? Kan du lide arbejdsmiljøet? Passer arbejdet i specialet til dine ønsker? Er der et andet speciale, du skal afprøve, før du søger H-stilling?

39 Videre i karrierevejledningen Efter introduktionsuddannelsen: Tilbud om regional karrierevejledning, som også inkluderer vejledning om alternativ karrierevej ved behov. Ansøgning til hoveduddannelse: Ved afslag på ansøgning om hoveduddannelsesforløb skal afslaget ledsages af tilbud om individuel vejledning for den uddannelsessøgendes videre karriere, og der tilbydes individuel opfølgende samtale med repræsentant for ansættelsesudvalget.

40 Forudsætningen for at kunne vælge Ordentlig kendskab til alle relevante specialer Håndbog i specialevalg (Dansk medicinske selskab) Specialernes faglige profiler Andre speciallæger For at kunne vide noget om opgavetyper, patienttyper, arbejdsvilkår, uddannelsesforhold, kultur, muligheder i de enkelte specialer.

41 Hvor er der hjælp at hente? Regionerne og VUR Øst Individuel karrierevejledning Begrundet afslag af H-stilling (evt. personlig samtale ved én fra ansættelsesudvalget) www.laegeuddannelsen.dk Lægeforeningen Specialevalg - Mentorordningen (under KBU) Individuelle karriereafklaringssamtaler Kurser og seminarer i karrierevalg Hjemmesider Danske medicinsk selskab eller de enkelte specialer

42 Reference Kort og godt….. Om karrierevejledning og specialevalg Af Gunvor Lillevang CEKU (center for kliniske uddannelse) - Pjece koster 25 kr pr styk/ rekvireres via Karen Skjelsager i Sygehus Syd


Download ppt "Specialevalg CV Ansøgning Yngre Lægedag Region Sjælland Roskilde – juni 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google