Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til Sprogpakken

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til Sprogpakken"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til Sprogpakken

2 Introduktion Velkomst Præsentation Kursusbevis og evaluering
af kursister af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler om sprog? Hvorfor er sprog vigtigt? børns udvikling lovgivning Sprogpakkens indhold – kort fortalt Sprogpraksis i dagtilbud: Hvad er jeres erfaringer? Spisesituation (eksempel til intro) Stream: High quality download (.zip): (download og pak ud)

3 Kursusbevis og evaluering
Krav til kursusbevis: Fulgt undervisningen (max 25 % fravær) Lavet praksisopgaven Afleveret evaluering af kurset Husk at anvende individuelt kontrolnr. Har alle modtaget mail med kontrolnr.? Evalueringsskema tilsendes dagen efter, at kurset er afsluttet, og skal bevares inden for 14 dage

4

5 Hvad er SPROGPAKKEN? Temamøder 6 dages kurser til nøglepersoner
4 dages kurser til pædagogisk personale Opfølgende konsulentbesøg Formål: at styrke børns sprogtilegnelse via praksis, der gør en forskel.

6 Baggrund for kurset Sprogpakken er udviklet af UCC, VIA og UCL, Center for Børnesprog ved SDU og COK. Den er baseret på den nyeste danske og internationale forskning og viden om, hvilke strategier der er virkningsfulde i forhold til at udvikle og understøtte børns sprog.

7 Erfaringer med sprog Efteruddannelsens teoretiske indhold skal relatere sig til kursisternes praksiserfaringer.

8 Grundantagelse Sprogpakken bygger på den grundantagelse
at børn primært lærer sprog fra voksne via implicitte og eksplicitte læringsstrategier Derfor er det vigtigt at tilrettelægge hverdagen så det enkelte barn får lejlighed til at bruge sproget ofte og udvikle det både kvantitativt og kvalitativt. Det gælder også for børn med fokuserede behov.

9 Kurset har fokus på Egen praksis - den sproglige rollemodel
Sprogtilegnelse (teorier og milepæle) Sprogvurdering Understøttende sprogstrategier Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning Struktureret (tematisk) sprogarbejde Fokuserede behov Forældrevejledning Kollegialt samarbejde

10 4-dages kurset

11 Kurset didaktiske koncept
Kurset er bygget op omkring introduktion til målrettet teoretisk viden anvisninger på konkrete handlinger i praksis instruktive strategier refleksion over egen praksis varig effekt i praksis

12 BILLEDE AF HJEMMESIDE

13 Film Taler vi om det samme, når vi taler om sprog?
Hvad er det centrale, når vi taler om børns sproglige udvikling?

14 Hvorfor er sprog vigtigt?
Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige, kognitive og sociale udvikling Sociale relationer etableres og udvikles igennem sproget Sproget giver barnet mulighed for at indgå i leg og påvirke legen Barnets tanker, følelser, meninger og behov udtrykkes gennem sproget Ny viden tilegnes gennem sproget Viden og færdigheder udfordres igennem sproget Barnet får mulighed for at tale om - og forundres over - sproget Omverdensforståelse/deltagelse

15 Hvorfor er sprog vigtigt? (fortsat)
Samfundsmæssige begrundelser: Vi lever i et informations- og kommunikationssamfund Mange servicefunktioner ligger på nettet (e-boks, DSB’s rejseplaner, COOP, nyhedsbreve osv.) Kontakten til offentlige myndigheder foregår via kommunens/statens hjemmesider Mange indkøb foretages direkte fra computeren Sproget giver mulighed for at give sin mening til kende og blande sig i forskellige sociale og politiske debatter via blogs, Twitter og Facebook Vi kommunikerer i stor stil via s og ikke mindst SMS

16 Hvorfor er sprog vigtigt? (fortsat)
Forskningsmæssige begrundelser: International og national opmærksomhed på sprogforskning Ny viden om sprog, sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder Dokumentation af det sproglige fundaments betydning for barnets personlige, sociale og kognitive udvikling Forskning i læsning Ny viden om, hvordan børn tilegner sig det læste, det skrevne og det talte sprog Læsestrategier og børns forudsætninger for læsning

17 § 8 Pædagogisk læreplan Stk. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier.

18 § 11 Sprogvurdering og sprogstimulering
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

19 § 11 Sprogvurdering og sprogstimulering
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 1 og 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter. Stk. 5. Sprogvurdering efter stk. 1 og 2 og sprogstimulering efter stk. 3 varetages af personer, der har særlige kvalifikationer til at varetage opgaven.

20 § 11 Sprogvurdering og sprogstimulering
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen efter stk. 1-3, samt at forældrene får vejledning i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

21 § 11 Sprogvurdering og sprogstimulering
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering.

22 SPROGPAKKEN – kort Samtaler i hverdagen Dialogisk læsning
Tematisk sprogarbejde (overvejende) implicit   Både implicit og eksplicit (Overvejende) eksplicit    Ustruktureret Delvist struktureret Struktureret Talesprog Talesprog  (Læse- og skrivekompetencer) Læse- og skrivekompetencer

23 Diskussion Sprogpraksis i dagtilbud: Hvad er jeres erfaringer?
Hvad lægger I vægt på? Gode erfaringer? Hvad er svært? Hvilke vil I gerne ændre på? ….


Download ppt "Introduktion til Sprogpakken"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google