Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Dagsorden første møde Velkomst og præsentation Gennemgang af proceduren med spørgsmål undervejs Valg af formand for ansættelsesudvalg Samtaletype samt fastlæggelse af praktisk gennemførsel Mødedatoer Eventuelt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

2 Proceduren for ansættelse af læger i hoveduddannelse
Hvordan skal det gøres. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

3 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Hvad er formålet Formålet med proceduren er at sikre en effektiv og ensartet sagsgang i forbindelse med udvælgelse af ansøgere til stillinger i hoveduddannelsen Proceduren gælder for alle 38 specialer – med let modifikation for Retsmedicin Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

4 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Hvem gør hvad Danske Regioner (DR) fastlægger rammerne for ansættelsesproceduren Videreuddannelsessekretariaterne har ansvar for at ansættelserne sker i henhold til DR’s retningslinjer samt i henhold til forvaltnings- og ansættelsesretslige regler For Almen Medicin varetages proceduren af den enkelte region, men ansvaret kan placeres i videreuddannelsessekretariatet Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

5 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Ansættelsesudvalget 1 1 ledelsesrepræsentant - udpeget efter regionens retningslinjer - for hver af specialets afdelinger i VU-regionen 1-3 speciallæger fra hver sin VU-region + 1 yngre læge fra det videnskabelige selskab 1 repræsentant for YL (normalt udenfor specialet) + evt. repræsentation af tilgrænsende speciale eller speciallægepraksis (vælges af udvalget og har ikke stemmeret) Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

6 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Ansættelsesudvalget 2 Udpegning er for 3 år. Genudpegning er OK Hvis ledelsesrepræsentanten har forfald kan den pågældende afdeling sende en suppleant Øvrige medlemmer har personlig suppleant Ledelsesrepræsentanterne skal udgøre flertallet af udvalgets medlemmer Ansættelsesudvalget vælger selv formand Udvalget skal følge forretningsorden udarbejdet af DR Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

7 Hvad indeholder en opslagsrunde?
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

8 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Opslaget Indeholder de(t) konkrete forløb Indeholder ansøgningsskema Indeholder ansøgningsvejledning inkl. oplysninger om dokumentationskrav og ansættelsesudvalgets fortolkninger af den faglig profil Oplyser ansøgningsfrist og samtaletype Henviser til faglig profil og vurderingsskema Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

9 Ansøgning og sekretariat
Sekretariatet udarbejdet standardiseret ansøgningsskema og specialespecifik vejledning Sekretariatet sikrer at ansøgerne er kvalificerede – det vil sige, At lægen har autorisation til ”selvstændig virke” i Danmark At der ved ikke afsluttet i-stilling er fremsendt erklæring fra afdeling + vurderingsskema At i-stilling er godkendt på ansøgningstidspunkt eller senest 14 dage før tiltrædelse i hoveduddannelse (underskrevet logbog + kursusbeviser + attestation for tid skal foreligge i sekretariatet) Evt. arbejds- og opholdstilladelse Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

10 Udvalgets opgaver (alle til samtale)
Gennemfører ansættelsessamtaler. Hvis ikke specialet har valgt samtaletype gennemføres i første runde traditionel samtale. Prioriterer ansøgerne på baggrund af ansøgernes match til den faglige profil vurderet ud fra ansøgning og samtale. Ansøgere, der allerede er ansat eller har modtaget tilbud om ansættelse i h-forløb i specialet skal prioriteres sidst. Formulerer begrundet afslag Drøfter den faglige profil mhp. at fastlægge fortolkning heraf. Fortolkning(er) vil fremgå af vejledning til næste opslagsrunde Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

11 Udvalgets opgaver (nogle til samtale)
Udvælger ansøgere til samtale på baggrund af vurderingsskema, ansøgning og faglig profil. Kriterier offentliggøres i afslag samt i næste opslagsrunde. Gennemfører ansættelsessamtaler. Hvis ikke specialet har valgt samtaletype gennemføres i første runde traditionel samtale. Prioriterer ansøgerne på baggrund af ansøgernes match til den faglige profil vurderet ud fra ansøgning og samtale. Ansøgere, der allerede er ansat eller har modtaget ansættelse i h-forløb i specialet skal prioriteres sidst. Formulerer begrundet afslag (til begge grupper) Drøfter den faglige profil mhp. at fastlægge fortolkning heraf. Fortolkning(er) vil fremgå af vejledning til næste opslagsrunde Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

12 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Hvad må udvalget? Efter samtykke indhente udtalelse fra tidligere arbejdsgiver. Udtalelsen skal forelægges ansøgeren til kommentarer. Indsigelse mod ansøger kan kun ske på møde i udvalget og skal være sagligt begrundede. Indsigelser begrundet i personlige forhold hos ansøger skal være begrundet i direkte kendskab til ansøger fra tidligere ansættelse eller nært samarbejde. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

13 Samtalen ( ”slide” vender tilbage)
Traditionel – struktureret – miniinterviews Hvor lang tid til hver ansøger? Hvad er rammen for samtalen? Hvem fører ordet hvornår? Hvem formulerer evt. faste spørgsmål? Hvem afslutter samtalen og hvordan? Skal der være tid til kort evaluering mellem ansøgerne? Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

14 Sekretariatet under og efter møde
Sekretariatet sikrer at retningslinjer følges Sekretariatet tager referat og noterer udvalgets prioritering af ansøgere samt fortolkninger af profil Sekretariatet udarbejder indstillingsliste på baggrund af udvalgets og ansøgernes prioriteringer. Højest prioriterede ansøger tildeles egen første prioritet, næsthøjest prioriterede ansøger tildeles egen højest mulige prioritet osv. Indhenter accept af tilbud om ansættelse Sender afslagsbreve og ansættelsesaftaler Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

15 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Diverse Udvalgsmedlemmer honoreres ikke Regionalt ansatte medlemmer har ret til frihed med løn samt dækning af transportudgifter fra egen afdeling Udvalgsmedlemmer har tavshedspligt om forhold vedr. enkeltpersoner Sekretariatet afholder udgifter til lokaler og forplejning ved møder Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

16 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Dagsorden første møde Velkomst og præsentation Gennemgang af proceduren med spørgsmål undervejs Valg af formand for ansættelsesudvalg Samtaletype samt fastlæggelse af praktisk gennemførsel Mødedatoer og mødeform Eventuelt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

17 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Ansættelsessamtalen Traditionel – struktureret – miniinterviews Hvor lang tid til hver ansøger? Hvad er rammen for samtalen? Hvem fører ordet hvornår? Hvem formulerer evt. faste spørgsmål? Hvem afslutter samtalen og hvordan? Skal der være tid til kort evaluering mellem ansøgerne? Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

18 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Ansættelsessamtalen Ansættelsesudvalget skal gøre sig nogle overvejelser, f.eks.: Hvad er formålet med interviewet? Hvilke kvalifikationer og kompetencer ønsker man at finde hos ansøgeren? Hvad skal der sættes fokus på under samtalen? Hvad skal man oplyse og hvad ønsker man at få at vide? Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

19 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Ansættelsessamtalen Når formål og forventninger til interviewet er fastlagt, skal der udarbejdes en interviewguide, der enten er: meget stramt struktureret med konkrete spørgsmål. løsere struktureret med angivelse af emner, temaer og spørgsmål, som man ønsker afdækket under interviewet. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

20 Ansættelsessamtalen kan foregå som:
Semistruktureret samtale eller traditionel samtale, hvor ansøgeren møder hele ansættelsesudvalget. Struktureret samtale, hvor ansøgeren kender strukturen for samtalen, der evt. har en demonstration af en praktisk færdighed eller fremlæggelse af et patientforløb. Multiple Mini Interviews (MMI), hvor ansættelsesudvalget er delt op i mindre grupper på 2-3 personer. Ansøgerne har kendskab til temaerne og interviewes i 5-7 min. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

21 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Dagsorden første møde Velkomst og præsentation Gennemgang af proceduren med spørgsmål undervejs Valg af formand for ansættelsesudvalg Samtaletype samt fastlæggelse af praktisk gennemførsel Mødedatoer og mødeform Eventuelt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

22 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Mødeform (og datoer) Hvis ikke alle skal til samtale: Hvordan udvælges ansøgere til samtale? Mail / møde / andet – Hvor mange? Formulering af afslag – hvornår og hvordan? Hvad tid starter møde i forhold til samtaler? Hvor lang tid skal vi afsætte til prioritering? Skal prioritering ske samme dag som samtaler eller ved separat møde? Formulering af afslag – hvornår og hvordan? Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse

23 Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Dagsorden første møde Velkomst og præsentation Gennemgang af proceduren med spørgsmål undervejs Valg af formand for ansættelsesudvalg Samtaletype samt fastlæggelse af praktisk gennemførsel Mødedatoer og mødeform Eventuelt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse


Download ppt "Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google