Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

360 graders evaluering i den lægelige videreuddannelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "360 graders evaluering i den lægelige videreuddannelse"— Præsentationens transcript:

1 360 graders evaluering i den lægelige videreuddannelse

2 Baggrund Speciallægereformen (2004) De 7 lægeroller
Kompetencevurdering 360°’s feedback Modellen: 360°’s feedback, uddannelsesregion Nord Alle yngre læger En ledelsesbeslutning

3 Definition 360°’s feedback er en metode til systematisk at indsamle data fra samarbejdspartnere om, hvordan man fungerer til dagligt som muliggør sammenligning mellem egen og andres opfattelse der anvendes til at udpege mulige udviklingsområder 360°’s feedback er et udviklingsredskab

4 360°’s feedback er en god metode
Indsamler viden om egen adfærd Skaber eftertanke og selvindsigt Skaber selvtillid Du er bedre end du troede Du er ret god til at vurdere dig selv Du skal nok overveje, at arbejde med…

5 Hvem bliver spurgt? Respondenter* Speciallæger Andre yngre læger
Plejepersonale ”Andre” (bioanalytiker, jordemoder, sekretær) Yngre læge selv 3-5 fra hver gruppe – vælges af yngre læge Besvarelserne er anonyme *Obs: skal have samarbejdsrelation

6 360° og lægerollerne ? Medicinsk ekspert Sundhedsfremmer Akademiker

7 YNGRE LÆGER sagde ”ja – tak”
95 % anbefaler kolleger en 360º feedback 360º feedback Er med til at tilfredsstille yngre lægers ønske om feedback på egen performance Bekræfter styrker og afgrænser svagheder Gør det muligt at diskutere de bløde kompetencer Er anvendelig i den personlige og professionelle udvikling Fra pilotprojektet ved man at de yngre læger var glade for instrumentet – at de kunne bruge det i deres egen udvikling.

8 Om det at modtage feedback
Udsagn fra yngre læger Føler sig beæret over at så mange andre har tænkt og evalueret og brugt tid på min person og væremåde Der er givet kritik på områder, som vi ofte ikke får talt om – ved vejleder samtalerne kommer det ikke frem – vi kender ikke hinanden De få negative fylder meget i tankerne efterfølgende Noget af det yngre læger sagde i pilotprojektet var at de var beærede over at så mange har brugt tid på at evaluere dem De var glade for at få mulighed for at tale om områder som oftest ikke blev talt så meget om – MEN de sagde også at de negative kommentarer eller vurderinger kunne fylde meget i tankerne efterfølgende. Det er et mønster man genkender fra større studier. Specielt det med at de negative vurderinger fylder meget – faktisk kan de fylde så meget at man ikke er i stand til at lave handleplaner ud fra dem – de så at sige blokerer og giver anledning til at man opfatter selve 360 graders feedback som en elendig metode

9 Yngre læges udbytte? Lærer meget om sig selv Selvindsigt – bekræftes
Selvtillid Platform for videre udvikling Indsatsområder og handleplan er et vigtigt element

10 Spørgsmål???

11 Begreber Feedbackmodtager Respondent Spørgeramme
Evaluering vs feedback, Feedbackfacilitator Feedbackrapport Udviklingsplan/opfølgningsplan

12

13

14 Fra indsatsområder til individuel uddannelsesplan
Skriftlig rapport Individuel mundtlig feedback (feedback facilitator) Definition af indsatsområder Udarbejdelse af skriftlig handleplan Handleplan med indsatsområder indgår i næste uddannelsesplan (hovedvejleder)

15 Etiske spilleregler Alle besvarelserne er afgivet anonyme
Rapporten tilhører den uddannelsessøgende Rapportens indhold er fortroligt Feedback kan kun gives af certificerede feedback facilitatorer Såfremt der i rapporten fremkommer oplysninger af arbejdsretslig karakter, skal UAO eller ledende overlæge inddrages De etiske spilleregler er i overskrifter formuleret her

16 Respondenternes opgave
Modtager en mail med invitation Besvarer spørgeskemaet Ca 10 minutter Vær ærlig Brug ”ved ikke” knappen Overvej nøje formuleringen af kommentarer Respondenternes opgave er at: Besvare spørgeskemaet når man får en invitation om det Man skal være ærlig – og man skal bruge ”ved ikke” muligheden Og så skal man som sagt tænke sig om når man skriver frie kommentarer -

17 Hvor får jeg hjælp - som respondent?
Den yngre læge Den uddannelsesansvarlige overlæge Superbrugeren på afdelingen Feedback facilitator på afdelingen Afdelingsledelsen Som respondent kan man altid hente hjælp – først og fremmest hos den yngre læge man er blevet bedt om at besvare spørgeskemaet for Dernæst hos UAO – der oftest er superbrugeren på afdelingen (det kan dog også være en anden person) Man kan finde ud af hvem der er feedback facilitator på afdelingen og spørge her Eller man kan henvende sig til styregruppen som består af Johan Povlsen (C ), Gitte Eriksen (Y), Thomas Decker (T), Sven Fuglsig (K) eller Bente Malling (Adm)

18 Spørgsmål???

19 360°'s feedback, uddannelsesregion Nord Baseret på Skejbymodellen
Den elektroniske model 360°'s feedback, uddannelsesregion Nord Baseret på Skejbymodellen

20 Samme model for alle? Bevidst valg Højner kvalitet
Sikrer ensartethed i vurdering Valideret spørgeramme Kvalitet i beregninger Kvalitet i rapport Kvalitet i tilbagemeldinger Muliggør sammenligning

21 Processen

22 Respondenter Hvem bliver spurgt Speciallæger Andre yngre læger
Plejepersonale ”Andre” (bioanalytiker, jordemoder, sekretær) Yngre læge selv Obs: skal have samarbejdsrelation

23 Udvikling af spørgerammen
En række læger har defineret forskellige udsagn til at dække de 4 roller ”Kompetencekatalog” Pilotprojekt Validering af spørgeskemaet Det er rigtig svært at udvikle et spørgeskema – så det bliver fornuftigt. Gitte Eriksen fra gynækologisk afdeling har stået i spidsen for et kæmpearbejde med at få udviklet et brugbart instrument til 360 graders feedback. En række læger fra forskellige specialer har sammen diskuteret hvad det vil sige at være professionel, hvad det vil sige at være en god samarbejder etc Ud fra dette kom et ”kompetencekatalog”. Dette katalog er blevet brugt til at udvælge de udsagn – eller spørgsmål man ville have med i et spørgeskema. Der er lavet en pilottest – hvor 46 yngre læger fik lavet en 360 graders evaluering – der er gennemsnitligt 15 samarbejdspartnere der har besvaret spørgeskemaet – så det er en stor pilottest der er lavet. Spørgeskemaet er netop nu ved at blive valideret

24 Spørgerammen 46 statements 5-point Likert skala Styrede kommentarer
Altid Oftest Af og til Sjældent Aldrig Kan ikke svare Styrede kommentarer

25 Spørgerammen – 46 statements
Samarbejde Empati Tillidsskabende Kender egne grænser Kommunikator Lytte Samtale Kritik Professionel Ansvarlighed Ansvarlighed overfor patienter Beslutningsevne Leder / administrator Stress tolerance Prioritering Feedback

26 Eksempel fra spørgerammen
Kommunikator Er nærværende under en samtale Tilpasser sit sprog til situationen Styrede kommentarer Denne læge bør blive ved med…. Denne læge bør holde op med…. Denne læge bør begynde på….. Eventuelle yderligere kommentarer Svarskala Næsten aldrig Sjældent Af og til Oftest Altid Kan ikke svare

27 Hvordan præsenteres data?
EMPATI er i stand til at sætte sig ind i andres situation har situations fornemmelse udviser indlevelsesevne evner at opfange og forstå hvad andre føler Udpluk fra en rapport Her kan I se hvordan data præsenteres Her er valgt området empati – der dækker over fire spørgsmål eller udsagn: Er i stand til…. Man får et søjlediagram hvor man kan se sit eget svar (blå) op mod de andre respondentgruppers svar Her en US som mener han er mere empatisk end andre opfatter ham. Et svar som dette kunne give anledning til en diskussion med feedback facilitatoren om hvordan man skal arbejde med at blive bedre til at opfange situationerne – f eks ved at man får direkte feedback af udvalgte samarbejdspartnere i forskellige situationer. Det kunne være en del af handleplanen at man aftalte at kunne sige ”lige nu viste du ikke indlevelsesevne fordi …” – eller ”I den situation jeg netop arbejde sammen med dig viste du god situationsfornemmelse fordi du….”. Sådanne aftaler kunne være en del af handleplanen – og kunne være noget af det man diskuterede mere indgående med sin hovedvejleder om at få ind i den individuelle uddannelsesplan.

28 Fordele ved web-baseret system
Mulighed for at anvende en større spørgeramme Kvalitet i indsamlede data Opgørelse af data sker elektronisk Kvalitet i rapporten ”Sparer” lægetimer Ensartethed i vurderingen Mulighed for at monitorere på afdelings- og hospitalsplan

29 Facilitator uddannelsen
Gennemgår selv 360°’s feedback Kursus – ekstern konsulent Systemkendskab “at give feedback på en 360” Supervision på feedback-givning erfaringsopsamling løbende???

30 Spørgsmål???


Download ppt "360 graders evaluering i den lægelige videreuddannelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google