Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klager og den vanskelige samtale

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klager og den vanskelige samtale"— Præsentationens transcript:

1 Klager og den vanskelige samtale

2 Disposition Hvordan får vi klager?
Reaktion på klager: afvisning eller accept? Handlinger - opfølgning Hvornår bliver en klage til en klagesag? Hvordan udvikler en sag sig til afsked? Herunder: notater, tjenestelige samtaler, sindetskrivelser, afsked.

3 Klage over undervisning/lærere
Elever kan klage til rektor/en leder over pædagogiske anliggender – herunder over lærernes undervisning. Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere, om en klage over en lærer er berettiget. Fagkonsulenten kan dog evt. vejlede rektor om faglige krav mv. Men det er rektor, der har den endelige afgørelse i klagesager. Anonyme klager kan ikke danne grundlag for disciplinærsager – fx kan en lærer ikke tildeles en advarsel fordi ”anonyme elever” har oplyst, at han var alkoholpåvirket i timen. Derimod kan anonyme klager være anledning til at der indledes en undersøgelse af forholdene. (indhentelse af udtalelser fra navngivne elever, overværelse af undervisning, mv.)

4 Hvordan får vi klager? Hvordan får vi klager? Hvad får vi klager over?
Besøg i klasserne Enkelte elever (eller mindre grupper) som henvender sig En gruppe henvender sig på vegne af en klasse Hvad får vi klager over? Karakterer, vurderinger af præstationer (brok?) Dårlig behandling Dårlig undervisning Forsømmelighed

5 Besøg i klasserne 1.g (okt-nov): introduktion, undervisning, studieretning mv. 2.g (jan-feb): klassens liv, undervisningen, skolens liv, faciliteter, studievejledning, 3.g (mar-april): almen dannelse, studiekompetence, undervisning, studievejledning

6 Reaktion på klager Afvisning – henvisning til læreren Accept
Enkelt elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (karakterer) Accept Der er ”noget reelt” i klagen (flere elever henvender sig), evt. noget dokumentérbart

7 Handling v. mundtlige klager
Klager og lærer bør først prøve sammen at løse problemet – eleven melder tilbage (henvendelse til læreren også) Jeg underretter læreren om problemet Meddele læreren, at der er et problem og hvori problemet er. Vi drøfter muligheder – ofte, at læreren taler med klassen Klassen vender tilbage til mig og meddeler om problemet er afhjulpet Reaktion i forhold til læreren. Jeg gør selv noget ved problemet, fordi det er alvorligt Jeg meddeler læreren, at der er et problem, som jeg undersøger Samtale med klassen, herunder vejledning i klagesager Samtale med læreren Forslag til løsning Opfølgning

8 Eks. på handlinger Elever og læreren drøfter problemet og finder en løsning begge parter kan leve med. JB (eller anden leder/kursusleder) overværer undervisning m.h.p. problemet og giver gode råd. Kursusleder superviserer læreren/klassen i en periode. Klassen skifter lærer i sommerferien (!!!)

9 Skriftlig klage En klagesag er første skridt til en afsked!
Ved grov forsømmelighed. Når gode råd i 1 – 3 omgange ikke er fulgt. Når det samme problem optræder gentagne gange

10 Procedure ved modtagelse af elevklager (skriftlig)
Læreren, der klages over, skal hurtigt underrettes om klagen og have mulighed for at kommentere klagen. (Skriftlige bemærkninger) Herefter indkalder lederen normalt læreren til en samtale. Læreren skal have mulighed for at tage TR (eller anden bisidder) med. (Det er ikke obligatorisk at holde samtale, lederen kan vælge, at sagen behandles skriftligt). Ved samtalen kan lederen høre lærerens forklaring og forslag til løsning af problemerne. Det kan tilbydes/pålægges læreren fx at tage imod supervision ved en erfaren lærer eller deltage i efteruddannelse, der skønnes nødvendig, for at rette op på de forhold, der klages over. Samtalen afsluttes ved at lederen meddeler, hvordan sagen skal fortsættes. Lederen kan evt. meddele, at han/hun vil overveje det videre forløb og give en tilbagemelding senere.

11 Herefter: Lederen kan herefter vælge at afslutte sagen, fordi klagen vurderes som grundløs. Lederen kan vælge at undersøge sagen yderligere. Fx. ved at overvære undervisningen eller tale med elever eller andre medarbejdere. Lederen kan beslutte, at læreren skal tildeles en advarsel. Lederen kan beslutte, at læreren skal afskediges. (normalt skal der gives advarsel først – men hvis forholdene er tilstrækkelig alvorlige, så kan der afskediges uden forudgående advarsel.)

12 Advarsler Advarsler skal være skriftlige. - mundtlige advarsler har ingen særlig betydning. Advarslen skal indeholde: - redegørelse for hvad der klages over - hvad skal gøres bedre (evt. inden for hvilken frist) - konsekvens af manglende ændring - opsigelse/bortvisning Partshøring – der skal altid foretages partshøring, før der tildeles en endelig advarsel. Også selv om der har været holdt samtale.

13 Afsked Hvis lederen skønner, at klagerne er berettigede og vedrører alvorlige forhold, som der trods advarsler ikke er udsigt til, at læreren kan rette op på, kan man skride til afsked. Altid partshøring før afsked. Partshøringsbrevet udleveres normalt ved en personlig samtale, hvor medarbejderen har mulighed for at udtale sig. Medarbejderen skal have mulighed for at medbringe bisidder til samtalen. Frist på ca. 14 dage til at udtale sig skriftligt. Ved afsked pga. disciplinære problemer, samarbejdsproblemer mv. – skal der ske udvidet høring. Dvs. myndighedens egen vurdering af sagens bevismæssige og retlige spørgsmål skal der redegøres for i partshøringen. TR skal underrettes om, at der er foretaget partshøring vedr. afsked. GL centralt skal underrettes når endeligt afskedsbrev sendes

14 Tilbagemelding til elev/forældre, der har klaget
Klageren skal have en tilbagemelding vedr. klagen. Tilbagemeldingen kan fx være en konstatering af, at klagen har været berettiget, og at skolen har iværksat foranstaltninger med henblik på at forbedre kvaliteten af undervisningen el. lign. Klageren må ikke informeres om eventuelle disciplinære sanktioner – fx advarsel – i anledning af klagen.

15 Husk at… Leders afgørelse i pædagogiske anliggender kan påklages til UVM, jf. stx-lovens § 39, stk. 1 Undtaget fra klageadgangen til UVM er leders afgørelser vedr. lærere, herunder af personaleretlig art, som fx afgørelser omtildeling af advarsler, suspension, afsked mv. Læreren, som der klages over kan føre sag gennem det fagretlige system – kan derfor ikke klage til UVM. Læreren er part i elevernes klagesag – men ikke klageberettiget. Fagkonsulenten vil ikke længere tage ud og vurdere og en klage over en lærer er berettiget. Fagkonsulenten kan dog vejlede rektor om faglige krav mv.


Download ppt "Klager og den vanskelige samtale"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google