Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Målsætninger på psykiatriområdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Målsætninger på psykiatriområdet"— Præsentationens transcript:

1 Målsætninger på psykiatriområdet
Handicaprådet

2 ‘Dokumenter’ med mål Regeringens langsigtede plan – Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, Maj 2014 Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet, KKR august 2014 Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015 – 2018 Social – og sundhedsudvalget målsætning Starter bagfra

3 Social- og sundhedsudvalget
Målsætning: Antallet af borgere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud målrettet psykisk sårbare skal være stigende(i perioden 2014 – 2017) Der skal være tilbud til målgruppen: Fontænehuset, Vestergade, Midtpunktet, Plantagen, (A-huset), Blæksprutten, Aasen Det skal være attraktivt at komme der og måske skal der på sigt visiteres (i stedet for noget andet)

4 Sundhedsaftalen 2015 – 2018 Aktivt og inddragende samarbejde med borgerne Nyere og bedre samarbejdsformer Lighed i sundhed Sammenhæng og kvalitet Overordnede målsætninger med relevans for psykiatriområdet. Dvs. der er også en del vedr. somatikken, som ikke har med psykiatrien at gøre.

5 Sundhedsaftale konkretiseret
Inddragelse af borgeren Det er et nyt indsatsområde i sundhedsaftalen, og der skal udvikles en indikator for borgeren som aktiv samarbejdspart, som det er muligt at måle på. Lighed i sundhed At middellevetiden for borgere med psykisk sygdom stiger og nærmer sig middellevetiden for befolkningen som helhed i Region Hovedstaden At andelen af sårbare borgere, der fastholdes i forebyggelses-og behandlingstilbud i forløbsprogrammerne, øges Sammenhæng og kvalitet At almen praksis og hospitalerne henviser flere borgere med behov for forebyggelse og rehabilitering til udvalgte tilbud i kommunen At andelen af borgere, der fastholdes i forebyggeles- og rehabiliteringstilbud i forløbsprogrammerne, øges ( kan først måles, når rehabiliteringsdatabasen er i drift) At andelen af borgere, der bliver indlagt med en forebyggelig diagnose, reduceres At andelen af borgere, der bliver genindlagt med en forebyggelig diagnose, reduceres At færre nyfødte genindlægges At andelen af akutte medicinske korttids-indlæggelser reduceres At andelen af borgere, der optager en seng på hospital efter de er færdigbehandlet, reduceres At andelen af udskrivelser, hvor der er afsendt en rettidig elektronisk epikrise, øges At andelen af borgere, der oplever godt samarbejde og god kommunikation, stiger At anvendelsesgraden og rettigheden af udvalgte indikatorer vedr. digital kommunikation øges. Nye og bedre samarbejdsformer At vi har afprøvet 2-3 større nye organisatoriske modeller på fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

6 Kommunernes fælles rolle, KKR august 2014
Udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet, KKR august 2014: Forebyggelse og sundhedsfremme Forebyggelse af (gen)indlæggelser Borgerens forløb Dokumentation og metode Indsatserne skal være påbegyndt i perioden

7 1. Forebyggelse og sundhedsfremme
Fokus på mistrivsel og mental sundhed i jobcentrene – tidlig opsporing og tidlig indsats til bl.a. lettere psykiske vanskeligheder eller lidelser hos borgerne Arbejde med metoder, der retter sig mod at fastholde en god almen sundhedstilstand Fokus på psykisk sårbare unge og borgere med dobbeltdiagnoser i arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam I samarbejde med almen praksis sker en systematisk medicingennemgang for borgere, der modtager flere lægemidler på én gang

8 2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Udvælge og anvende metoder, der mest effektivt bidrager til at forebygge tilbagefald. Koordineres med region og almen praksis Arbejde med at udvikle og implementere metoder, der systematisk inddrager pårørende, netværk m.v. i arbejdet med borgernes forløb og recoveryproces i der omfang borgeren ønsker det. Åben dialog eller materialet fra ”Projekt pårørende i Psykiatrien” er nævnt Sikre sammenhængende indsatser for de borgere, der modtager støtte eller indsatser fra psykiatri-, misbrug-, og beskæftigelsesområdet samtidigt. Så vidt muligt evidensbaserede modeller

9 3. Borgerens forløb Skal tage stilling til implementering af forløbsprogrammer, når de foreligger Sikre, systematisk basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen således, at der hurtigere samarbejdes med regionen om et koordineret forløb Afdækning og udvælgelse af metode kan med fordel foregå fælleskommunalt og i samordningsudvalgsstrukturen Ledsagelse til behandlingsforløb for at sikre succes med behandling. (§ 85, rejsevenner)

10 4. Dokumentation og metode
Sammen med borgeren, sikre systematisk udredning af borgerens funktionsniveau før afgørelse af indsats Skal sikre, at der er kommunale digitale løsninger til rådighed. MED-Com, bla. til kommunikation ifm udskrivning fra regionens tilbud Skal arbejde systematisk med at måle og dokumentere resultaterne af deres indsats

11 Regeringens langsigtede plan
Ligeværd - nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Forebyggelse og tidlig indsats En ligeværdig behandling Mindre tvang og magtanvendelse Bedre rehabilitering og sammenhæng Viden forskning og faglige kompetencer Bedre styring og opfølgning

12 Eksempler fra psykiatriplanen
Samme ret til udredning og behandling Udbygning af den regionale psykiatri Markant løft af de fysiske rammer Ensartet høj kvalitet gennem udbredelse af nationale kliniske retningslinjer, og bedre brug af medicin I partnerskab med regionerne arbejde for, at færre patienter udsættes for tvang At borgerne oplever færre kontaktpersoner og planer og en større sammenhæng i indsatsen Der skal udarbejdes en national forskningsstrategi for psykiatriområdet omfattende både den regionale og kommunale indsats og der nedsættes en ekspertgruppe og udmøntes puljer til forskningsprojekter Indføre styringsmodel med øget synlighed om resultater og grundlag for udbredelse af bedste praksis på tværs af regioner og kommuner

13 Hvad gør vi så? Landskampagnen ”EN AF OS” National ADHD-handleplan
Ny tilsynsreform Satspuljeansøgning vedr. sundhedsfremme for borgere med psykiske lidelser Fra 2015 er der også pædagoger, i lønnet praktik, i socialpsykiatrien Overgange er velbeskrevne og det tværfaglige samarbejde er godt Planlagt BRO-forløb (Et kompetenceforløb med fokus på den psykisk sårbare patient/borger, hvor der arbejdes med sammenhængende patient- og borgerforløb.) Systematisk inddragelse, udredning og opfølgning (ICF-systematik, tværfagligt) Tværfaglige indsatser bestilles/leveres i samme sprog Samarbejdsaftaler med pårørendeorganisationer Misbrugsområdet på rehab-møder Samarbejde med psykiatrisk center om medicinpædagogik KRAM-faktorer i tilbud i kommunens tilbud Beskæftigelse og socialpsykiatriske tilbud samarbejder om jobskabelse Nyt fagsystem muliggør bedre digital kommunikation Søgt 3,5 mio. kr. Ville have søgt vedr. pårørende inddragelse Øvrige puljer har en karakter, hvor vi ikke har udfordringer på Bornholm (fx tvang). Eller hvor vi ikke har volumen eller organisationer der matcher kravene i udbudsmaterialet (fx frivillige organisationer der kan søge om peer-to-peer samarbejde) Helt overordnet er der tale om en modernisering af psykatriindsatsen, der fokuserer på rehabilitering og recovery og uden at lave en alt for stor glorie, så er vi rigtig godt med.

14 Satspuljer (psykiatri)
Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser Udbredelse af sociale akuttilbud En koordineret indsats for dobbeltbelastede (6 mio. kr. årligt/blokken) Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den kommunale og regionale indsats (35 mio. kr.) Koncept for systematisk inddragelse af pårørende (9,6 mio. kr.) Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen (25 mio. kr.) Forebyggelse af magtanvendelse i botilbud (4 mio. kr. ) Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser (28 mio. kr. ) Afventer en model for forløbsprogrammer Sociale akuttilbud – har vi på Kommandanthøjen Dobbeltbelastede – Misbrug/Sundhed

15 Hvad venter vi på? Svar på ansøgning… Ændring af psykiatriloven
Forløbsprogrambeskrivelser


Download ppt "Målsætninger på psykiatriområdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google