Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsaftalen fra ord til handling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsaftalen fra ord til handling"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsaftalen fra ord til handling
Konference – samarbejde om psykisk syge 15. juni 2011 Martin Lund

2 1. Generations sundhedsaftaler
1. generations sundhedsaftaler havde fokus på at etablere et tværgående samarbejdssystem Lokale samordningsudvalg blev nedsat med henblik på at skabe rum for dialog og konkret samarbejde Der blev udarbejdet samarbejdsaftaler for det konkrete tværsektorielle samarbejde

3 2. Generations sundhedsaftaler
2. generations sundhedsaftaler har langt større fokus på udvikling af samarbejdet på konkrete områder Modellen for udviklingsarbejdet Idéer og projekter forankres lokalt Tillægsaftalerne afspejler dette – der er aftalt konkrete bilaterale udviklingsprojekter Psykiatriens samordningsudvalg følger og udbreder erfaringerne fra de lokale projekter til de øvrige lokale samordningsudvalg

4 Den generelle sundhedsaftale 2011 - 2014
Sundhedsaftalens generelle del indeholder et særligt afsnit om samarbejdet om mennesker med sindslidelse Der er i det afsnit beskrevet en række udviklingsområder, der skal arbejdes med i aftaleperioden Vi skal nu sætte handling bag ordene!

5 Udviklingsinitiativer
Der skal i aftaleperioden arbejdes med følgende indsatsområder: Samarbejdsaftaler Rehabilitering Medicinering Særligt udsatte patienter Beskæftigelse Tidlig opsporing og behandling Fælles videndeling og kompetenceudvikling Fysisk sundhed for psykisk syge Elektronisk kommunikation

6 Forslag til at omsætte ordene til handling
De enkelte indsatsområder gennemgås enkeltvis På nogle indsatsområder er der allerede iværksat initiativer, som vi arbejder videre med Andre indsatsområder kræver, at der bliver igangsat projekter, initiativer – enten på tværgående niveau eller i de lokale samordningsudvalg/bilateralt Forslag til konkrete initiativer har været forelagt Psykiatriens samordningsudvalg I får lejlighed til at drøfte forslagene i gruppedrøftelserne

7 Samarbejdsaftaler Godt grundlag for samarbejde – hvis de bruges!
Vi skal derfor implementere aftalerne i det daglige arbejde – og vi skal undersøge, om vi bruger dem Forslag De lokale samordningsudvalg gennemfører audits på 3-5 tilfældigt udvalgte patientforløb i hver enkelt kommune, hvor det undersøges, om principperne i samarbejdsaftalerne er fulgt i det konkrete samarbejde Resultaterne bruges til at iværksætte konkrete initiativer, hvor der er behov for et særligt fokus

8 Rehabilitering Der skal tages udgangspunkt i erfaringerne fra projektet mellem PC Ballerup, Ballerup Kommune og Skovvænget Forslag Erfaringer danner grundlag for pilotprojekter om samarbejde om rehabilitering mellem andre centre og kommuner

9 Medicinering Der er behov for at styrke samarbejdet mellem botilbud og psykiatrien om medicinadministration og observation af effekt og bivirkninger Ringboprojektet danner udgangspunkt – er allerede i gang Forslag Har vi hørt om delresultater, der allerede vil kunne implementeres nu? Lokale drøftelser om undervisningsbehov hos personalet i sociale botilbud På grundlag af redegørelsen fra indlægget om Ringboprojektet kan plenum overveje, om det er muligt at anvende resultater fra projektet allerede nu – eller om indlægget har givet inspiration til at gøre tingene på en anden måde

10 Særligt udsatte patienter
Dækker over: Sindslidende med misbrug Sindslidende med kriminalitet/dom til behandling Sindslidende som er svære at fastholde i behandling Hjemløse med sindslidelser

11 Særligt udsatte patienter – sindslidende med misbrug
Der er behov for en klar samarbejdsmodel i forhold til sindslidende med misbrug RHP og Københavns Kommune har i aftalt et fælles udviklingsprojekt om samarbejde om alvorligt psykisk syge med misbrug samt svære sociale problemer som hjemløshed Forslag Den endelige projektbeskrivelse sendes til orientering i de lokale samordningsudvalg Erfaringer fra projektet udbredes til de lokale samordningsudvalg Det fremgår af tillægsaftalen mellem RHP og Københavns Kommune, at der skal igangsættes et udviklingsprojekt om udredning og behandling af sindslidende misbrugere og hjemløse, herunder patienter med ADHD Der er i projektskitsen, som pt. er sendt til Københavns Kommune til overvejelse og beslutning bl.a. forslag om: Udarbejdelse af forløbsbeskrivelse for samarbejdet om sindslidende med misbrug Der er forslag om undervisning af kommunalt misbrugsbehandlingspersonale om psykisk sygdom – og undervisning af sundhedsfagligt personale i psykiatrien om misbrugsbehandling Det skal undersøges, om der via puljemidler kan skaffes midler til et opsøgende psykiatriske gadeteam

12 Særlig udsatte patienter – sindslidende med kriminalitet/dom til behandling
PSP-samarbejdet er i gang i hele regionen og har gode resultater Forslag Der udarbejdes en analyse af de særlige vanskeligheder i forhold til sindslindende med dom til behandling, der har ophold i botilbud Med analysen kan vi målrette indsatsen Vanskeligheder i forhold til kriminelle, der har ophold i botilbud er blandt andet at de ofte har sammensatte problematikker med udadreagerende adfærd, misbrugsproblemer, vanskelige at fastholde i botilbuddet mv. Dom til behandling giver desuden nogle særlige muligheder, som ikke er mulige at gennemføre i sociale botilbud, f.eks. medicinering med tvang, selv om det er et vilkår i dommen - og hvad gør man så?

13 Særligt udsatte patienter – sindslidende som er svære at fastholde i behandling
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner skal i højre grad anvendes med henblik på at fastholde den sindslidende i behandling Forslag Der gennemføres årligt en journalaudit for at undersøge, om der i forbindelse med udskrivningen konkret er vurderet, om der er behov for udskrivningsaftale/koordinationsplan

14 Særligt udsatte patienter – hjemløse med sindslidelser
Mange hjemløse har en ubehandlet psykisk sygdom Det er vanskeligt at opspore og fastholde hjemløse i psykiatrisk behandling Der er fokus på problemstillingen i projektet med Københavns Kommune om sindslidende med misbrug Der er behov for konkrete samarbejdsaftaler mellem kommunernes opsøgende indsats, hjemløsetilbud og psykiatrien

15 Beskæftigelse Vi har drøftet emnet tidligere i dag – og det er i sig selv en del af indsatsen Hvad er der ellers brug for? Forslag Lokale samordningsudvalg drøfter problemstillingen i aftaleperioden, herunder hvordan vi kan understøtte hinandens arbejde

16 Tidlig opsporing og behandling
Regionens tiltag på området: Der er igangsat forsøg med shared care i form af telefonrådgivning til praktiserende læger, herunder misbrugsbehandlingslæger om Spiseforstyrrelser Dobbeltdiagnosepatienter Desuden overvejes muligheden for et shared care projekt i forhold til børn og unge med ADHD Der udarbejdes ansøgning om forskningsmidler til projekt om shared care i form af collaborative care i forhold til depression og angst Forskningsprojektet om collaborative care skal tilvejebringe evidens for, om denne samarbejdsform kan anvendes med effekt i en dansk kontekst. Der indgår flere interessenter i dette projekt – de vigtigste er RHP, forskningsenheden for almen praksis, DSI og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Trygfonden har ansøgningsfrist den 1. september 2011

17 Fælles videndeling og kompetenceudvikling
Den nyeste evidensbaserede viden om behandling og socialfaglige metoder skal implementeres og omsættes i daglig praksis Forslag: Eksempler på mulige konkrete tiltag: Undervisning af personalet i misbrugsbehandlingsenheder om psykisk sygdom Undervisning af sundhedsfagligt personale om misbrugsbehandling Undervisning af personale i botilbud om oligofreni Andre områder?

18 Fysisk sundhed for psykisk syge
Der skal sættes fokus på den fysiske sundhed hos mennesker med psykisk sygdom Forslag: Der skal på et fælles udskrivningsmøde sættes fokus på, hvordan der konkret kan arbejdes med at fastholde eller etablere sund livsførelse efter udskrivning

19 Elektronisk kommunikation
Psykiatrien adskiller sig ikke fra somatikken Der er etableret et IT-samordningsudvalg for psykiatrien – der arbejdes i øjeblikket på en kortlægning af ”IT-landskabet” i regionen

20 Gruppedrøftelser Vi vil gerne have jeres tilbagemelding på:
Forslag til konkretisering Andre forslag? Der ligger en kopi af forslagene med plads til at skrive bemærkninger ud for de enkelte forslag på bordene I har nu tid frem til pausen kl til at diskutere ved bordene – husk at skrive jeres gode forslag ned Efter pausen samler vi op på gruppedrøftelserne – og bruger jeres in-put i det videre arbejde God arbejdslyst!


Download ppt "Sundhedsaftalen fra ord til handling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google