Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojektet, HTX

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojektet, HTX"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojektet, HTX
Teknikfaget I forhold til tidligere kan flere fag uden for studieretningen nu indgå i studieretnings-projektet, til eksempel teknikfag.

2 Love og regler Bekendtgørelse nr. 743 af 30. juni 2008 om uddannelsen til højere teknisk eksamen, bilag 1 Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. …og der skal være krav om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger udover arbejdet i mindst ét af fagene.

3 “Den nye mulighed” Indgår i indsatsen for at fjerne den unødige akademisering i gymnasiet Herved vil flere studieretningsprojekter kunne tage udgangspunkt i mere konkrete emner, end det ellers har været muligt for visse studieretninger.

4 ”Den nye mulighed” Teknikfaget kan virke som en slags idestarter i retning af at kunne indtænke teknikfagets områder i elevernes studieretningsprojekt Netop teknikfaget er ofte et fag som eleven virkelig brænder for Fagets omfang på 3. år åbner muligheder for studieretningsprojektet hovedformål: at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

5 Model til opbygning Teori Produkt Teori Indsigt HTX-Projekter
(SO/Teknologi/Teknikfag) Teori Produkt Konstruktion SRP Teori Indsigt Analyse Beskrivelsen Analysen Vurderingen

6 Opgaveformuleringer Mål: - demonstrere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse

7 Eksempel Matematik/Teknikfag Byggeri og energi
Tacoma Narrows Bridge er en af verdens mest berømte broer, fordi dens spektakulære kollaps i 1940 blev optaget på film. Filmen er siden blevet vist til ingeniørstuderende over hele verden som et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke tager hensyn til broers resonansrisici. Opgaveformulering Indledningsvis skitseres den generelle teori for lineære differentialligninger af anden orden med konstante koefficienter. Såvel homogene som inhomogene differentialligninger. Beviser for sætninger vedrørende løsningsmængdens struktur skal kun medtages i det omfang pladsen tillader det. Med udgangspunkt i teorien for harmoniske svingninger (som forudsættes bekendt) skal differentialligningsmodeller beskrives, dels for dæmpede svingninger, dels for tvungne svingninger ligeledes med dæmpning. Supplerende hertil skal indgå overvejelser på, hvordan bevægelsesmønstret ser ud ved dæmpede svingninger herunder kritisk dæmpning samt hvad der sker i tilfælde af overdæmpning. Netop vindpåvirkninger på bygningskonstruktioner påvirker systemet udefra, og der fremkaldes tvungne svingninger. I forbindelse med tvungne svingninger beskrives resonansproblemet; men der kræves ingen matematisk teoretisk behandling heraf. Med udgangspunkt i en simpelt understøttet bjælke(en bro)/ eller en fast indespændt, fri bjælke(en skorsten) belastet med en harmonisk varierende vindlast skal analyseres frekvensresponsen med henblik på at dokumentere fysiske parameters betydning for resonansfaren ved konstruktioners vindpåvirkning. Perspektiverer teorien til en beskrivelse af den praktiske anvendelse i bygningskonstruktioner. Forslag til litteratur: Jens Carstensen og Jesper Frandsen : MAT 3H, Systime Stålkonstruktioner efter DS412

8 Eksempel Matematik/Teknikfag Design og produktion
Danmark dækker i dag ca. 20 % af sin elproduktion ved vindenergi. Antallet og størrelsen af vindmøller er vokset kraftigt de seneste år, og denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år, især for offshore og vindmølleparker. I denne opgave skal du arbejde med de fysiske og matematiske aspekter inden for vindenergi og specielt koncentrere dig om selve møllevingen. Beskriv en vindmøllevinges opbygning og form Foretage en analyse af en vinges rotation, herunder inertimoment og rotationsenergi. Desuden inddrages integralregning inden for Matematik i forbindelse med bestemmelse af inertimomenter for en møllevinge

9 Eksempel Biologi/Kemi/Teknikfag Design og produktion
Gør kort rede for chiliplantens biologi. Gør rede for nogle af de aktive stoffer i chilifrugten. Der ønskes bl.a. strukturer, rumlig opbygning, systematiske navne samt kemiske og fysiske egenskaber. Redegør for forskellige kvantitative metoder til at påvise de aktive stoffer i chili. Chilifrugten og peberfrugten indeholder begge alkaloider. Beskriv ligheder og forskelle på disse stoffer. Gør rede for smags- og lugtesansens opbygning og virkemåde og samspil med nervesystemet. Forklar herunder, hvorfor det føles varmt, når man spiser chili, og vurder herunder, om man kan tilvænnes stærk smag. Vurder forskellige metoder til at afhjælpe eller maskere smagen af chili.

10 Eksempel Biologi/Kemi/Teknikfag Design og produktion
Gør rede for stofferne Fenemal og Diemal med hensyn til opbygning, navngivning, fysiske og kemiske egenskaber samt stoffernes anvendelse i Danmark. Beskriv opbygningen af stofgruppen benzodiazepiner. Gør rede for nervesystemets opbygning i den normale krop, med fokus på de områder, der påvirkes ved anvendelse af barbiturater og benzodiapziner, og de effekter det giver. Redegør for en flertrins syntesemetode for en eller flere barbiturater. Vurder forskellige metoder til bestemmelse af renheden af fremstillede barbiturater.

11 Udgangspunkt-studieretningsprojekt
Eleven kan godt tage udgangspunkt i en allerede afleveret opgave eller rapport og fordybe sig i et emne eller område, men hvis oplysninger fra et afsluttede arbejde indgår i studieretningsprojektet, skal det behandles som enhver anden kilde med kildehenvisning, så det tydeligt fremgår, at det ikke er udarbejdet som en del af studieretningsprojektet.

12 Studieretningsprojektet - Eksamensprojektet
Samtidig skal studieretningsprojektet behandles som enhver anden kilde, hvis elementer eller konklusioner indgår i efterfølgende opgaver eller rapporter. Studieretningsprojektet er afsluttet og bedømt, og kan naturligvis ikke bedømmes i forbindelse med en ny opgave.


Download ppt "Studieretningsprojektet, HTX"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google