Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Studieretningsprojekter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Studieretningsprojekter"— Præsentationens transcript:

1 Studieretningsprojekter
Valghold i Matematik SRP-fag??

2 Kombinationsmuligheder med matematik
Klasse 301 og 302 MAT og alle A- og B-fag Klasse 303 VØ og MAT eller IØ og MAT Anni AFS og MAT eller VØ og MAT Annas og Ayse AFS og MAT eller SP/TY og MAT

3 Studieretningsprojekter
Matematik og ?

4 Perspektivtegning (dansk)
Det matematiske grundlag for forskellige typer perspektivtegning f.eks det klassiske perspektiv og et af Eschers alternative perspektiver Billedanalyse af udvalgte billeder

5 Argumentation (dansk)
Argumentationsteori Argumentation i matematiske beviser Argumentation i tekster f.eks. avisleder

6 Prognosemodeller (Vø/Iø)
Opstilling af matematiske prognosemodeller Udvælgelse og anvendelse af relevante prognosemodeller i praktiske, konkrete problemstillinger f.eks. Prognose for omsætning, prognose for rentens udvikling Vurdering af anvendelse af prognoser

7 Kapacitetsstyring (Vø)
Gennemgang af matematisk metode, f.eks. Simplex, til løsning af lineær programmeringsopgaver med mere end 2 variable Opstilling af matematisk model for en konkret økonomisk problemstilling og løsning af problemstillingen.

8 Nyttemaksimering (Vø)
Opstilling af matematisk model for nyttemaksimering (Cobb-Douglas-funktoner) Opstilling af matematisk model for en praktisk, konkret problemstilling Løsning af den praktiske problemstilling

9 Transportproblemer (VØ/AFS)
Gennemgang af den teoretiske opstilling af matematisk model til beskrivelse af transportproblem (grafteori) Opstilling af matematisk model for et konkret, praktisk transportproblem og løsning af problemstillingen

10 Beslutningstagning (VØ/IØ?)
Opstilling af matematisk model for beslutningstagning (spilteori) Opstilling af matematisk model for en konkret praktisk beslutningssituation

11 Kryptering (VØ) Gennemgang af forskellige matematiske krypteringsmodeller Diskussion af en virksomheds behov for anvendelse af kryptering i forhold til sikring af kundeoplysninger og industrispionage, f.eks. homebanking

12 Kryptering (SH) Gennemgå forskellige krypteringmetoder og gennemgå specielt hvordan Enigma fungerede Analyser tyskernes brug af kryptering under anden verdenskrig og diskuter betydningen heraf.

13 Den historiske udvikling i matematiske hjælpemidler (SH)
Redegør for udviklingen i de matematiske hjælpemidler i de sidste 50 år og gennemgå hvilke metoder de forskellige matematiske værktøjer bygger på. Sammenkæd udviklingen i de matematiske hjælpemidler med samfundsudviklingen i den pågældende periode. Diskuter betydningen af de nye matematiske hjælpemidler.

14 Optimering (VØ) Gennemgang af forskellige matematiske modeller til styring af lageromkostningen. (f.eks. Stokastiske modeller) Opstilling af lagerstyringsmodeller for en konkret virksomhed og argumentation for den bedste model i den konkrete situation.

15 Finansiering af aktiver (VØ)
Opstilling af matematiske modeller for forskellige finansieringsmuligheder Analyse og sammenligning af finansieringsmulighederne for kortfristede og langfristede aktiver i konkret, praktisk problemstilling

16 GPS (VØ) Det matematiske grundlag for GPS-systemet
Analyse af hvilke virksomheder der kan have nytte af at anvende GPS Vurderingskriterier for nytteværdien. Herunder skal også inddrages arbejdsmiljø

17 Da Vinci mysteriet (Dansk)
Analyse af det matematiske indhold i romanen og gennemgang af matematikken bag. Analyse af romanen med henblik på at vurdere matematikken som virkemiddel

18 Virksomhedsanalyse (VØ)
Der ønskes en redegørelse for budgetproceduren i en virksomhed og der ønskes opstillet en vækstmodel på grundlag af f.eks. økonomiske nøgletal fra en regnskabsanalyse og en tidsfaktor.  I forlængelse heraf ønskes en diskussion af om vækstmodellen kan anvendes som grundlag for budgettering og..

19 Økonomiske modeller (IØ)
Redegørelse for matematikken bag en eller flere af de store økonomiske samfundsmodeller f.eks. SMEC, ADAM, DREAM Analyse af hvilken betydning ændringerne i det danske skattesystem vil have for arbejdsløsheden Vurdering af modellerne

20 Femern broen (IØ) Redegør for de økonomiske muligheder for at bygge en bro over Femern bælt. Du skal herunder diskutere økonomiske og matematiske forudsætninger for byggeri af en sådan bro. Konstruer en beregningsmodel i Excel eller lignende program, hvor du gennemregner forskellige scenarier for trafikudviklingen og disses konsekvenser for broens økonomi. ..

21 Økonomiske skoler. (IØ)
Redegør kort for de økonomiske skoler. Udvælg to teorier og redegør for det historiske perspektiv forskelle imellem disse to. Foretag en beskrivelse af matematiske modeller for forbrugsfunktioner og multiplikatorer i relation til faget IØ. Analyser og vurder virkninger af alternative beregningsforudsætninger.

22 Markedsanalyse (AFS) Udarbejd et (dokumenteret) materiale, som den i bilagene beskrevne virksomhed kan anvende til markedsanalyse. Udarbejd endvidere en vejledning, som virksomheden kan anvende i sin bearbejdning af de indsamlede data og i den efterfølgende beslutningsproces.


Download ppt "Studieretningsprojekter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google