Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen

2 Formål med evalueringen:
at dokumentere i hvilket omfang eleven har nået læringsmålene fastsat i bekendtgørelse om trinformål, fagformål og læringsmål.

3 Evalueringen består af:
vidnesbyrd og standpunktskarakterer elevens egen vurdering prøver og en projektopgave.

4 Vidnesbyrd og standpunktskarakterer:
Gives i alle fag og fagområder ved afslutningen af 10. klasse. Gives på baggrund af den løbende evaluering og med udgangspunkt i læringsmålene. Skal dokumentere i hvilket omfang læringsmålene for trinnet er nået. Vidnesbyrd og standpunktskarakterer skal udtrykke lærerens bedømmelse. 13 skalaen anvendes ved afgivelse af standpunktskarakterer.

5 Elevens egen vurdering skal mindst omfatte:
En kort, skriftlig beskrivelse af elevens udbytte af skolegangen Overvejelser om erhvervs- og uddannelsesønsker. Oplysninger, som eleven ønsker inddraget i sin vurdering.

6 Oplysninger, som eleven ønsker inddraget i sin vurdering, kan omfatte:
Elevrådsarbejde Skolebestyrelsesarbejde Foreningsarbejde Deltagelse i fritidsaktiviteter Arbejde i fritiden og lignende.

7 Obligatoriske skriftlige færdighedsprøver i 10. klasse:
Grønlandsk Dansk Engelsk Matematik

8 Obligatoriske skriftlige prøver i 10. klasse:
Grønlandsk Dansk Engelsk Matematik Der kan desuden afholdes én obligatorisk skriftlig prøve i: Naturfag Samfundsfag eller Religion og filosofi.

9 3 obligatoriske mundtlige eller mundtlige/praktiske prøver i 10
3 obligatoriske mundtlige eller mundtlige/praktiske prøver i 10. klasse: 1 prøve skal afholdes i et af fagene: grønlandsk dansk eller engelsk matematik eller fysik/kemi biologi naturgeografi samfundsfag eller religion og filosofi Direktoratet bestemmer i hvilke fag, der afholdes prøve på den enkelte skole.

10 Øvrige mundtlige eller mundtlige/praktiske prøver:
3. fremmed sprog For elever, der har valgt det, kan der afholdes en mundtlig prøve. Elevens eget valg 1 mundtlig eller mundtlig/praktisk prøve i: lokale valg eller et fag, som ikke er ét af de obligatorisk bestemte fag.

11 Tekst i de skriftlige prøver:
Færdighedsprøven i matematik Prøver i 10. klasse, der ikke er i sprogfag Udarbejdes på grønlandsk og dansk.

12 Skriftlige censorer: Besvarelserne af færdighedsprøverne og af de skriftlige prøver i 10. klasse bedømmes af læreren i faget og en beskikket censor.

13 Mundtlige og mundtlige/praktiske prøver:
Mundtlige/praktiske prøver er prøver, der ikke er skriftlige Prøven kan helt eller delvis omfatte udførelsen af et praktisk eller kreativt arbejde. Mundtlige og mundtlige/praktiske prøver kan gennemføres: individuelt eller i grupper.

14 Færdighedsprøverne i sprogfagene kan omfatte:
sproglig korrekthed sprogforståelse. Der gives 1 time til besvarelsen.

15 Færdighedsprøven i matematik omfatter opgaver i:
tal og algebra geometri og anvendt matematik. Eleven skal prøves i færdigheder og brugen af faglige redskaber. Der gives 1 time til besvarelsen.

16 Projektopgaven i 10. klasse
Projektopgaven afleveres i januar eller februar. Projektopgaven er skriftlig og fremlægges efterfølgende. Eleverne udarbejder i grupper på højst 4 elever en projektopgave. Projektopgaven er en del af den daglige undervisning. Fremlæggelsen er dog en mundtlig-praktisk prøve.

17 I projektopgaven skal eleven kunne:
inddrage emner fra alle fag og fagområder arbejde projektorienteret arbejde med en tværfaglig problemstilling. Projektopgaven skrives på grønlandsk, dansk, engelsk eller et valgt 3. fremmedsprog Projektopgaven skal indeholde et kort resume på et andet sprog.

18 Vejledning til eleverne - udgangspunkt i egne behov og forudsætninger med hensyn til:
Indkredsning og formulering af problemstillingen Afgrænsning af projektopgaven i forhold til problemstillingen Valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer Valg og brug af indhold og metoder Valg og brug af kilder og materialer Valg og brug af udtryksform Fremstilling af produkt Tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen.

19 Udarbejdelse af projektopgaven har følgende forløb:
2 sammenhængende skoledage til emne og planlægning Mindst 2 uger til indsamling af materialer. Herefter 5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde. Bedømmelse senest 3 uger efter fremlæggelsen. En skriftlig udtalelse og en karakter.

20 Sprogfag skriftlige prøver
Alle kategorierne i faget berøres. Alle relevante hjælpemidler ved besvarelsen. 3 eller 4 timer til besvarelse af opgaven. ½ eller 1 time til samtalerunden og 2½ eller 3 timer til den individuelle skriftlige besvarelse Derudover 15 minutter til at komme til/fra lokaler. Eleven prøves i at give en sikker og varieret besvarelse i forhold til læringsmålene.

21 Mundtlige prøver i sprogfagene grønlandsk, dansk og engelsk
et alsidigt sammensat udvalg af kortere tekster nyere prosa og poesi samt sagprosa og andre udtryksformer, herunder drama større værker Gennemføres enten individuelt eller i en gruppe på højst 3 elever Til en individuel prøve gives minutter til forberedelsen og minutter til fremlæggelsen Til en gruppeprøve gives minutter til forberedelsen og minutter til fremlæggelsen Der prøves i færdighed i mundtlig fremstilling og i arbejde med tekster og andre udtryksformer, analyse, perspektivering og vurdering af oplægget.

22 3. fremmedsprog Prøven er mundtlig og individuel. Prøven består af en forberedelse og en fremlæggelse. Der gives minutter til forberedelse og 20 minutter til fremlæggelse og karaktergivning. Under fremlæggelsen redegør eleven for oplægget, og der føres en samtale herom. Der lægges vægt på, at eleven kan udtrykke sig i almindelige vendinger på et dagligdags sprog.

23 Matematik skriftlig prøve
et opgavesæt i problemregning. en godkendt formel- og tabelsamling, egne noter samt opslagsværker, lommeregner og computer. 4 timer til besvarelse af opgavesættet. Indhold af rutinemæssig og af åben karakter Fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold Matematiske modeller Faglige begrundelser for de fundne resultater.

24 Matematik mundtlig prøve
Et alsidigt sammensat stof - alle kategorierne i faget. Prøveoplæggene består af et forlæg, der indeholder flere af kategorierne i læringsmålene: Arbejde med tal og algebra Arbejde med geometri Anvendt matematik Problemløsning og kommunikation.

25 Matematik - Prøveform A eller B
Mulighed for ny Form B Et oplæg, der bygger på praktiske og teoretiske problemstillinger Undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer Arbejdsmetoder Indsigt og færdigheder i matematikkens anvendelse Prøven kan være individuel eller i en gruppe på højst 3 elever Prøven med karaktergivning varer 2 timer Der må højst være 6 elever til prøve samtidigt. Alle hjælpemidler fra den daglige undervisning Mulighed for at anvende computer i prøvelokalet

26 Naturfag skriftlig prøve
Indeholder elementer fra mindst to af fagene fysik/kemi, biologi og naturgeografi Der gives 2 timer til besvarelsen af opgavesættet. Eleven prøves i forståelse og anvendelse af faglige begreber inden for fagenes læringsmål.

27 Fysik/kemi mundtlige/praktiske prøver
Naturfaglige arbejdsmetoder Stoffernes kredsløb, egenskaber og det periodiske system Radioaktivitet Energi, elektricitet og magnetisme Astronomi. 2 timer til løsning af en laboratorieopgave Individuelt eller i grupper på højst 3 elever Højst 6 elever til prøve samtidigt. Alle hjælpemidler fra den daglige undervisning Der skal være mulighed for at anvende computer i prøvelokalet.

28 Biologi og naturgeografi mundtlig/praktisk prøve
I biologi skal stoffet omfatte: I naturgeografi skal stoffet omfatte: a) Menneskets fysiologi b) Dyr og planter c) Biologi og teknologi a) Jordens udviklingshistorie b) Grønlands opbygning og form c) Råstoffer d) Klima. Prøveform A eller B A: Forberedelse i minutter og fremlæggelse og karaktergivning i alt 20 minutter. B: 2 timer med grupper af elever på højest 3 elever. Oplæg - både praktiske og teoretiske problemstillinger.

29 Samfundsfag og Religion og filosofi
Skriftlige prøve berører alle fagets kategorier. Et opgavesæt: dyberegående, reflekterende kortere, faktaorienterede opgaver. 2 timer til besvarelsen. Eleven prøves i at give en sikker og varieret besvarelse. Vægt på faglige begrundelser herunder anvendelse af fagets forklaringsmodeller. Den mundtlige prøve Prøveoplæggene er en tekst, en genstand eller et eksempel på en anden udtryksform Forberedelse i minutter (individuelt) eller minutter (i grupper). Fremlæggelse og karaktergivning i alt minutter. Eleven prøves i: at gøre rede for oplægget perspektivere indholdet i forhold til kendt stof vurdere, analysere og anvende kilder.

30 Lokale valg - mundtlige/praktiske prøver
Der kan afholdes prøve i fagene: o håndværk og design o kunst og arkitektur o idræt og udeliv o musik, sang, bevægelse og drama Individuel prøve min. til forberedelse og min. til fremlæggelse Gruppeprøve min. til forberedelse og min. til fremlæggelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for prøvernes: o Indhold, afvikling og bedømmelse Hvis ingen kommunale regler er fastsat, så er læringsmål i den vejledende læreplan gældende.


Download ppt "Bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google